Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz tematyki praw człowieka, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku, przy współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku i współpracy merytorycznej z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad[1]. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych[2].

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

CeleEdytuj

Celem olimpiady jest:

 • rozbudzanie zainteresowania prawami człowieka, ich historią i procesem ugruntowywania
 • kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych, wskazywanie właściwych wzorców zachowania poprzez osoby przestrzegające i walczące o przestrzeganie praw człowieka na świecie,
 • utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej przez uczniów przy współudziale nauczycieli, weryfikacja tej wiedzy w trakcie zmagań olimpiady,
 • zauważenie, wspieranie i promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem olimpiady, jak również w obszarze około tematowym – w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 • stworzenie warunków umożliwiających i zachęcających uczniów do zgłębiania wiedzy na temat praw człowieka wykraczającej poza program nauczania,
 • nabywanie umiejętności samodzielnej analizy problemów z zakresu tematyki olimpiady oraz właściwego wnioskowania,
 • poszerzenie oferty szkół o zajęcia z uczniem zdolnym w zakresie objętym tematyką olimpiady,
 • promowanie uczniów, nauczycieli i szkół osiągających wysokie wyniki w olimpiadzie – system promujący poprzez dodatkowe miejsca w etapie centralnym olimpiady kolejnej edycji,
 • trwałe pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie praw człowieka i ewentualne ukształtowanie poprzez to dalszej ścieżki edukacyjnej, a także zawodowej uczestników olimpiady[3].

EtapyEdytuj

Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i składają się z:

 • zawodów I stopnia – szkolnych,
 • zawodów II stopnia – okręgowych,
 • zawodów III stopnia – centralnych.

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125, z późn. zm.)
 2. W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 uczestnikami olimpiady będą uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 3. Regulamin Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (pol.). Stowarzyszenie COPTIOSH. [dostęp 2018-02-11].

BibliografiaEdytuj