Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej[1], na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej[2][3] przy współpracy z[4]:

Formuła olimpiady zakładała ocenę stanu wiedzy uczestników z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawowała Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej[4].

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano ostatnią, XXXIX edycję olimpiady. Na jej miejsce ustanowiono Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości[5].

Cel i zasady olimpiadyEdytuj

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości przeznaczona była dla szkół ponadgimnazjalnych, a jej celem było zainteresowanie młodzieży:

  • poznawaniem prawa z zakresu własności przemysłowej
  • rozwijaniem umiejętności wykonywania i zgłaszania projektów wynalazczych
  • historią wynalazków oraz ich twórców

Organizatorzy powoływali stale urzędujący oraz czuwający nad przebiegiem olimpiady, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,
w składzie minimum 4-osobowym, na 5-letnią kadencję[4].

Przebieg OlimpiadyEdytuj

Na Olimpiadę Wiedzy o Wynalazczości składały się trzy etapy[4]:

I Etap - Eliminacje szkolneEdytuj

Przeprowadzeniem eliminacji szkolnych zajmowały się Szkolne Komitety Organizacyjne, powywoływane przez dyrektora danej placówki edukacyjnej.

Na etap I składały się 2 części:

  1. Eliminacje wstępne, w trakcie których uczestnicy, w ciągu siedmiu dni, składali pisemne odpowiedzi na trzydzieści pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.
  2. Finał szkolny polegał na przeprowadzeniu testu pisemnego, którego wyniki stanowiły podstawę do wyłonienia trzyosobowej drużyny, reprezentującej daną szkołę.

II Etap - Eliminacje okręgoweEdytuj

II etap olimpiady przeprowadzany był przez członków Polskiego Związku Stowarzyszeń Racjonalizatorów i Wynalazców lub innych upoważnionych przedstawicieli i składał się z części pisemnej oraz ustnej. Celem części pisemnej było wyłonienie dwunastu uczestników do wzięcia udziału w kwalifikacjach ustnych, w których liczba punktów była sumą punktacji, zdobytej w całym drugim etapie.

Po przeprowadzeniu eliminacji okręgowych, organizatorzy zgłaszali trzyosobowe drużyny, reprezentujące dany okręg do wzięcia udziału w III etapie.

III Etap - Eliminacje ogólnopolskieEdytuj

Miejscem przeprowadzania eliminacji ogólnopolskich były placówki szkolne, wyznaczane do tego celu każdego roku.

III etap rozpoczynał się egzaminem pisemnym, którego najlepszych piętnastu uczestników uzyskiwało tytuł laureata i brało udział w indywidualnym etapie ustnym. Pozostałym uczestnikom przysługiwał tytuł finalisty olimpiady.

Na podstawie rezultatów części pisemnej ustalało się klasyfikację drużynową, zaś na podstawie wyników obu części, klasyfikację indywidualną laureatów.

Przywileje dla finalistów i laureatów olimpiadyEdytuj

Na uczestników etapu ogólnopolskiego czekały przywileje w dalszej ścieżce edukacyjnej, takie jak: ułatwienia w rekrutacji na wiele kierunków technicznych w uczelniach wyższych, czy zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Skiba: Zestawienie ofert, którym przyznano dotacje w ramach realizacji konkursu pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013"- aktualizacja na dzień 18 listopada 2010 r (pol.). 2010-11-18. s. 2. [dostęp 2013-08-04].
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dz.U. z 2002 r. nr 13, poz. 125
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562
  4. a b c d Regulamin Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, zatwierdzony dnia 21 czerwca 2011 r. przez Krajową Radę Polskiego Związku Stowarzyszeń Racjonalizatorów i Wynalazców
  5. Regulamin Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zatwierdzony dnia 05 września 2013 r. przez Krajową Radę Polskiego Związku Stowarzyszeń Racjonalizatorów i Wynalazców

Linki zewnętrzneEdytuj