Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego[1].

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
Nazwa potoczna

ordynacja podatkowa

Państwo

 Polska

Data wydania

29 sierpnia 1997

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 2383

Data wejścia w życie

13 listopada 1997
1 września 1998

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo podatkowe materialne, formalne i instytucjonalne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 1723

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 stycznia 2024

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Jednostki systematyzacyjne Ordynacji podatkowej edytuj

 • DZIAŁ I: Przepisy ogólne (art. 1-12)
 • DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwość
  • Rozdział 1: Organy podatkowe (art. 13-14)
  • Rozdział 1a: Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a-14s)
  • Rozdział 2: Właściwość organów podatkowych (art. 15-20)
 • DZIAŁ IIa: Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a-20r) (uchylony)
 • DZIAŁ IIb: Współdziałanie (art. 20s-20zr)
  • Rozdział 1: Umowa o współdziałanie (art. 20s-20za)
  • Rozdział 2: Porozumienia podatkowe (art. 20zb-20zf)
  • Rozdział 3: Audyt podatkowy (art. 20zg-20zq)
  • Rozdział 4: Przepisy wspólne (art. 20zr)
 • DZIAŁ III: Zobowiązania podatkowe
  • Rozdział 1: Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21-24)
  • Rozdział 2: Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26-32)
  • Rozdział 3: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33-46i)
  • Rozdział 4: Terminy płatności (art. 47-50)
  • Rozdział 5: Zaległość podatkowa (art. 51-52)
  • Rozdział 6: Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53-58)
  • Rozdział 7: Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59-66)
  • Rozdział 7a: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a-67e)
  • Rozdział 8: Przedawnienie (art. 68-71)
  • Rozdział 9: Nadpłata (art. 72-80)
  • Rozdział 9a: Podpisywanie deklaracji (art. 80a-80b)
  • Rozdział 10: Korekta deklaracji (art. 81-81b)
  • Rozdział 11: Informacje podatkowe (art. 82-86)
  • Rozdział 11a: Informacje o schematach podatkowych (art. 86a-86o)
  • Rozdział 12: Rachunki (art. 87-88)
  • Rozdział 13: Odpowiedzialność solidarna (art. 91-92)
  • Rozdział 14: Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93-106)
  • Rozdział 15: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107-119)
 • DZIAŁ IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zfn)
  • Rozdział 1: Klauzula przeciwko unikaniu opadatkowania (art. 119a-119f)
  • Rozdział 2: Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania (art. 119g-119l)
  • Rozdział 3: Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania (art. 119m-119v)
  • Rozdział 4: Opinie zabezpieczające (art. 119w-119zf)
  • Rozdział 5: Cofnięcie skutków unikania opodatkowania (art. 119zfa-119zfn)
 • DZIAŁ IIIb: Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (art. 119zg-119zzk)
  • Rozdział 1: Przepisy ogólne (art. 119zg-119zma)
  • Rozdział 2: Analiza ryzyka (art. 119zn-119zu)
  • Rozdział 3: Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (art. 119zv-119zzd)
  • Rozdział 4: Kontrola (art. 119zzf-119zzg)
  • Rozdział 5: Kary pieniężne (art. 119zzh-119zzk)
 • DZIAŁ IV: Postępowanie podatkowe
  • Rozdział 1: Zasady ogólne (art. 120-129)
  • Rozdział 2: Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130-132)
  • Rozdział 3: Strona (art. 133-138)
  • Rozdział 4: Załatwianie spraw (art. 139-143)
  • Rozdział 5: Doręczenia (art. 144-154c)
  • Rozdział 6: Wezwania (art. 155-160)
  • Rozdział 7: Przywrócenie terminu (art. 162-164)
  • Rozdział 8: Wszczęcie postępowania (art. 165-171)
  • Rozdział 9: Protokoły i adnotacje (art. 172-177)
  • Rozdział 10: Udostępnianie akt (art. 178-179a)
  • Rozdział 11: Dowody (art. 180-200)
  • Rozdział 11a: Rozprawa (art. 200a-200d)
  • Rozdział 12: Zawieszenie postępowania (art. 201-206)
  • Rozdział 13: Decyzje (art. 207-215)
  • Rozdział 14: Postanowienia (art. 216-219)
  • Rozdział 15: Odwołania (art. 220-235)
  • Rozdział 16: Zażalenia (art. 236-239)
  • Rozdział 16a: Wykonanie decyzji (art. 239a-239j)
  • Rozdział 17: Wznowienie postępowania (art. 240-246)
  • Rozdział 18: Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247-252)
  • Rozdział 19: Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253-256)
  • Rozdział 20: Wygaśnięcie decyzji (art. 258-259)
  • Rozdział 21: Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260)
  • Rozdział 22: Kary porządkowe (art. 262-263)
  • Rozdział 23: Koszty postępowania (art. 264-271)
 • DZIAŁ V: Czynności sprawdzające (art. 272-280)
 • DZIAŁ VI: Kontrola podatkowa (art. 281-292)
 • DZIAŁ VII: Tajemnica skarbowa (art. 293-305)
 • DZIAŁ VIIa: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (uchylony)
  • Rozdział 1: Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a)
  • Rozdział 2: Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b-305m)
  • Rozdział 3: Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n-305o)
 • DZIAŁ VIII: Przepisy karne (art. 305p-306)
 • DZIAŁ VIIIa: Zaświadczenia (art. 306a-306n)
 • DZIAŁ IX: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
  • Rozdział 1: Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 307-323)
  • Rozdział 2: Przepisy przejściowe (art. 324-342)
  • Rozdział 3: Przepisy końcowe (art. 343-344)

Linki zewnętrzne edytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 lipca 2023. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Przypisy edytuj

 1. Rödl & Partner: Ordynacja podatkowa. 2016-11-28.