Pararędziny to gleby

  • wytworzone ze skał okruchowych zawierających węglany, takie jak: piaskowce o lepiszczu węglanowym, łupki ilaste margliste (flisz) - w górach
  • oraz skał niescementowanych tj. glin zwałowych, utworów pyłowych, iłów i piasków marglistych - na niżu

Zajmują ok. 1% powierzchni kraju. Są glebami litogenicznymi, a jednocześnie śródstrefowymi. Stanowią naturalne siedliska lasów liściastych.

Do tego typu należą :

  • pararędziny inicjalne
  • pararędziny właściwe
  • pararędziny brunatne