Piotr Boroń (ur. 1965)

polski historyk

Piotr Mikołaj Boroń (ur. 1965 w Bolesławcu) – polski historyk, samodzielny pracownik nauki, profesor Uniwersytetu Śląskiego.

ŻyciorysEdytuj

W latach 1984–1989 studiował historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1989 uzyskał tytuł zawodowy magistra na podstawie pracy magisterskiej Pieniądz pozakruszcowy u Słowian. W 1992 otwarł przewód doktorski. W 1996 doktorant, magister Piotr Boroń uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Instytucja wiecu w organizacji plemiennej Słowian. Boroń jest autorem m. in. książki Słowiańskie wiece plemienne (1999). Publikował artykuły m.in. w „Roczniku Muzeum w Gliwicach”, „Śląskich Pracach Prahistorycznych”, „Wiekach starych i nowych” i w „Historie-Historica”.

W 2010 Piotr Boroń na podstawie obronionej dysertacji: Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu[1] uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, przyznany przez Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczelni, w której jest nauczycielem akademickim i naukowcem.

Zainteresowania badawcze Piotra Boronia koncentrują się wokół dziejów wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, sztuki fortyfikacyjnej starożytności i wczesnego średniowiecza, historiografii słowiańskiej XIX stulecia, symboliki władzy książęcej Słowian we wczesnym średniowieczu oraz fałszerstw źródeł do najdawniejszych dziejów Polski i Słowiańszczyzny.

Publikacje (wybór)Edytuj

Książki:

 • Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999.
 • Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, Katowice 2010.
 • Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół gliwickiego rynku, Gliwice 2015.
 • Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku), Gliwice 2019.

Artykuły :

 1. Znalezisko groszy Praskich z Błażejowic, gm.Wielowieś, Rocznik Muzeum w Gliwicach, t.4, 1990.
 2. Pieniądz pozakruszcowy a powstanie rynku u Słowian we wczesnym średniowieczu, Śląskie Prace Prahistoryczne, t.3, 1994.
 3. Problem dużych budynków halowych na terenie Słowiańszczyzny zachodniej w IX-X wieku, [w:] Ślask i Czechy a kultura wielkomorawska, red. K.Wachowski, Wrocław 1997, s.31-50.
 4. Plemienne uwarunkowania powstania terytorium diecezji wrocławskiej. [w:] Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, Katowice 2000.
 5. Zgromadzenie ludowe w Pyrzycach -relikt plemienny czy wiec grodowo-miejski, [w:] Wieki stare i nowe, Katowice 2000.
 6. Gminowładztwo i słowiańska sielanka według słowianofilów. Obraz wieców plemiennych w historiografii wieku XIX, [w:] Historie-Historica, Sbornik praci filozofické fakulty Ostravské Univerzity, t.8, Ostrava 2000.
 7. Słowiańskie plemię. O pojęciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii, [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wrocław 2001.
 8. Identification négative dans la transition socio-économique, [w:] Transition et "re"construction des societes, red.Sylvie Bardeche, Paris 2001.
 9. Odezwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk jako inspiracja badań nad wczesnymi dziejami Polski i Słowiańszczyzny. Miscellanea Historico-Archivistica, t.14, Warszawa 2002.
 10. Wiece słowiańskie a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa - możliwości poznawcze, [w:] Pohanstvo a krestanstvo, Bratislava 2004.
 11. "Zamachy stanu" w społecznościach słowiańskich a instytucja wiecu, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, Warszawa 2004.
 12. Między uczciwością, fałszerstwem a nadmiarem fantazji. Postawy etyczne dziewiętnastowiecznych badaczy wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Historyka. Studia metodologiczne, t.24, 2004.
 13. Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza, [w]: Ad Fontes. O naturze źródła historycznego. Wrocław 2004..
 14. Słowianie - My i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowy XIX wieku. [w:] Narracje – (Autobiografia) – Etyka, Wrocław 2005.
 15. Biskup wrocławski Walter i początki kultury umysłowej na Śląsku, [w:] Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, Katowice 2005
 16. Las jako źródło dochodów państwowych we wczesnośredniowiecznej Polsce. Skóry i futra w obrocie rynkowym, [w:] Las w kulturze polskiej, t.4, Poznań 2006
 17. Bolesław Rogatka na wiecu w Leśnicy. Gest i postawa w postępowaniu sądowym, [w:] Kultura prawna w Europie środkowej, Katowice 2006.
 18. Od medycyny do archeologii. Prehistoryczne zainteresowania i badania wykopaliskowe Izydora Kopernickiego, [w:] Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, Lublin 2005.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2017-11-26].