Podatek leśny

Fragment lasu sosnowego – boru
Las zimą
Las mieszany wiosną
Las jesienią

Podatek leśnypodatek bezpośredni płacony w gminach; zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego.

Wprowadzony został ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach (rozdział 9, art. 60-66)[1]. Podatek leśny należy do grupy podatków majątkowych, o charakterze bezpośrednio zasilającym budżet gmin. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest komplementarny względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.). Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

StawkaEdytuj

Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna z 1 hektara za rok podatkowy, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy[2]. Średnią cenę ogłasza co roku w komunikacie prezes GUS.

Według komunikatu prezesa GUS z 20 października 2015 r. średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wyniosła 191,77 zł za 1 m3. Stąd podatek leśny za rok podatkowy 2016 wynosi 0,220 m3 x 191,77 zł = 42,1894 zł od 1 hektara (42,19 zł / 1 ha - po zaokrągleniu)[3].

Każda rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjętą jako podstawa obliczania podatku na obszarze danej gminy[2]. W podatku leśnym brak jest jakichkolwiek ulg podatkowych. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych płacą stawkę w wysokości 50 proc[2].

PodatnicyEdytuj

Podatnikami tego podatku są[2]:

 • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami lasów
  • samoistnymi posiadaczami lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna[2]. Przy czym lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy[2].

Informację o lasach i deklarację na podatek leśny podatnik składa na uchwalonym w danej gminie formularzu. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny także w formie elektronicznej.

Osoby fizyczne są zobowiązane składać do właściwej gminy formularz informacji o lasach każdorazowo, gdy zaistnieje zmiana powodująca powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty tego podatku (w terminie 14 dni). Podatek leśny od osób fizycznych wpłacany jest kwartalnie, w ratach proporcjonalnych, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego[2].

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej składają corocznie w terminie do 15 stycznia deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy. Wszelkie zmiany mające wpływ na obniżenie lub podwyższenie podatku leśnego takie podmioty są zobowiązane zgłaszać gminie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Osoby prawne oraz jednostki (spółki) bez osobowości prawnej płacą podatek leśny proporcjonalnie za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca[2].

ZwolnieniaEdytuj

Z płacenia podatku leśnego zwolnione są (art. 7 ustawy)[2]:

 • Przedmiotowe:
 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • Podmiotowe:
 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej (zpchr) lub zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) w zakresie lasów zajętych na prowadzenie tego zakładu (po spełnieniu dodatkowego wymogu opisanego w ustawie),
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do lasów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (zwolnienie jest w tym przypadku pomocą de minimis).

Właściwa miejscowo rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe z tego podatku.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6)
 2. a b c d e f g h i Podatek leśny. finanse.mf.gov.pl. [dostęp 2016-03-29].
 3. Hubert Rabiega: Kto płaci podatek leśny?. gazetaprawna.pl, 28 marca 2016. [dostęp 2016-03-29].

BibliografiaEdytuj