Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji – proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu.

Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji edytuj

Decyzja (według A. K. Koźmińskiego) - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.

Mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji – zasady, procedury, i praktyka podejmowania decyzji, czyli dokonywania wyboru przyszłego działania

Decydent – osoba lub grupa osób, które uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i w różny sposób są obarczone odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

Kategorie decyzji edytuj

według roli w procesie zarządzania

 • operacyjne
 • taktyczne
 • strategiczne

według stopnia ryzyka

 • decyzje podejmowane w warunkach pewności (możemy bezbłędnie przewidzieć efekty)
 • decyzje podejmowane w warunkach ryzyka (można określić zbiór konsekwencji i przyporządkować im pewne prawdopodobieństwo wystąpienia)
 • decyzje podejmowane w warunkach niepewności (nie możemy wyliczyć wszystkich konsekwencji ani też określić z jakim prawdopodobieństwem wystąpią)

według stopni innowacyjności:

 • rutynowe
 • adaptacyjne
 • innowacyjne
 • regresywne

według stopnia programowalności:

 • programowane
 • nieprogramowalne

Trzy modele podejmowania decyzji edytuj

 • formalny model racjonalny - poszukiwanie decyzji optymalnej
  • racjonalność decyzji-racjonalność formalna, czyli podjęcie decyzji zgodnie z procedurą
   • decyzja podejmowana jest fazowo:problem → faza przygotowawcza → ustalenie kryterium decyzyjnego i uporządkowanie wariantów decyzyjnych według tego kryterium → faza podjęcia decyzji → faza realizacji i kontroli
 • model ograniczonej racjonalności - poszukiwanie pierwszej decyzji zadowalającej
  • decyzja zadowalająca - gdy istnieje kryterium określające minimum warunków zadowalającego w sferach uznanych przez decydentów za ważne oraz gdy któryś z uznanych wariantów decyzji odpowiada przyjętemu kryterium lub jest od niego lepszy.

Ograniczenia racjonalności

 • subiektywne
 • obiektywne
  • strukturalne
  • poznawcze
  • motywacyjne
  • kompetencyjne
 • model kosza na śmieci

Sekwencyjność podejmowania decyzji odrzucona. Czasami dopasowujemy problem do znalezionego wcześniej rozwiązania.

W ocenie decyzji podjętej według tego modelu najważniejsza jest racjonalność rzeczowa działania.

Na elementy procesu decyzyjnego składają się:

 • warunki
 • decydent
 • cele
 • alternatywy
 • kryterium wyboru
 • relacje między alternatywami
 • wybór.

SGM edytuj

Syndrom Grupowego Myślenia w grupowym podejmowaniu decyzji jest to syndrom zniekształceń, który może wystąpić w sytuacji, kiedy grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji.

Bibliografia edytuj

 • Zarządzanie. Teoria i praktyka - A. K. Koźmiński, W. Piotrowski; PWN Warszawa 2002
 • Podstawy organizacji i zarządzania - M. Kostera; WSPiZ Warszawa 2001