Pokój Kalliasa

Pokój Kalliasa – pokój podpisany w roku 449 p.n.e. kończący tzw. wojny perskie między Grecją a perskim imperium Achemenidów.

Na jego mocy Persja miała zrzec się hegemonii na Morzu Egejskim i uznać niezależność greckich kolonii. Pokój Kalliasa ustalał, że okręty perskie nie będą wpływały na Morze Egejskie poza wyznaczone punkty, a wojska lądowe nie zbliżą się do wybrzeży na odległość mniejszą niż dzień jazdy konnej. Ateńczycy (Grecy) z kolei nie wkroczą na ziemie podległe królowi perskiemu i nie sprzymierzą się z żadnym wrogiem Persji[1]. W praktyce oznaczało to zrzeczenie się przez Persję panowania nad zachodnimi krańcami Azji Mniejszej i ugruntowanie panowania Związku Morskiego na Morzu Egejskim.

Niektórzy badacze (P. J. Rhodes[2], Adam Ziółkowski[3] i inni) kwestionują historyczność traktatu. Tezę wspierają m. in. faktami, że ani Herodot, ani Tukidydes nie wspomnieli w swoich dziełach o pokoju Kalliasa, który, jeśli w istocie miał miejsce, miał decydujące znaczenie dla tematyki ich dzieł. Wojny perskie wedle tej teorii zakończyć się miały jedynie nieformalnym porozumieniem Aten z satrapami w zachodniej Azji Mniejszej, w którym uznawali oni dominację Greków na Morzu Egejskim. Pokój Kalliasa miał zaś być wymysłem historyków greckich stworzonym po 386 p.n.e. (pokój królewski) "w celu unaocznienia, jak dalece chwalebna przeszłość kontrastuje z haniebną teraźniejszością"[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Wielka Historia Świata. Tom 3. Świat okresu cywilizacji klasycznych, pod red. Aleksandra Krawczuka, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Warszawa 2005, ​ISBN 83-85719-84-9​, s. 127.
  2. P. J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny. 478 - 323 p.n.e., tłum. Lech Trzcionkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ​ISBN 978-83-233-2731-8​, ss. 54 - 55.
  3. Adam Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, ​ISBN 978-83-01-16401-0​, s. 495.
  4. Ibidem, s. 55.

Zobacz teżEdytuj