Policja (Polska)

policja państwowa funkcjonująca na terenie Polski
(Przekierowano z Policja w Polsce)

Policjaumundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; jeden z organów ścigania. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Nadzór nad Policją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych. Zwierzchnikiem wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji jest Komendant Główny Policji. Od 22 grudnia 2023 stanowisko komendanta głównego zajmuje insp. Marek Boroń.

Policja
Logo
Logo Policji
Ilustracja
Odznaka Policji
Państwo

 Polska

Data utworzenia

10 maja 1990[1]

Komendant Główny Policji

insp. Marek Boroń

Zastępcy Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Roman Kuster, nadinsp. Rafał Kochańczyk

Budżet

10,1 mld PLN[2] (2021)

Zatrudnienie

96 698[3] (31 grudnia 2023)

Adres
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Komenda Główna Policji”
Ziemia52°11′16,55″N 21°01′23,12″E/52,187931 21,023089
Strona internetowa
Funkcjonariusze w umundurowaniu galowym
Obchody święta Policji w Białymstoku

W całej Polsce istnieje telefoniczne przekierowanie z numeru 997 do centrum powiadamiania ratunkowego, które działa zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Centrum powiadamiania ratunkowego obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiając przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych[4].

Jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej jest numer 112. Działa zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 z jakiegokolwiek telefonu spowoduje połączenie z centrum powiadamiania ratunkowego. Operator 112 może, w miarę potrzeby, przełączyć połączenie do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Święto Policji obchodzone jest 24 lipca.

Historia

Władze

Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Komendant Główny Policji powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zastępców Komendanta Głównego powołuje i odwołuje minister na jego wniosek.

Na poziomie wojewódzkim Policją kierują komendanci wojewódzcy powoływani i odwoływani przez ministra na wniosek Komendanta Głównego. W toku procedury minister zasięga opinii właściwego wojewody. Zastępców komendantów wojewódzkich powołuje i odwołuje Komendant Główny na ich wniosek.

W powiatach i miastach na prawach powiatu wyżej opisane zadania realizują komendanci powiatowi lub miejscy. Powołuje ich komendant wojewódzki po zasięgnięciu opinii właściwego starosty lub prezydenta miasta. Powołuje i odwołuje on również zastępców tych komendantów. Komendanci powiatowi/miejscy powołują i odwołują kierownictwo komisariatów policji, posterunków i rewirów dzielnicowych działających na ich terenie.

Struktura organizacyjna Policji

Policja składa się z następujących rodzajów służb:

 • kryminalnej;
 • śledczej;
 • prewencyjnej;
 • spraw wewnętrznych;
 • kontrterrorystycznej;
 • zwalczania cyberprzestępczości;
 • wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym)[5].

W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Komendant Główny Policji ma możliwość powołania w uzasadnionym przypadku innego rodzaju służb[5].

Insygnia służb Policji
Służba Kryminalna Prewencyjna Ruchu Drogowego Logistyczna Oddziały prewencji Sądowa
Insygnia            

Jednostki Policji

 
Akademia Policji w Szczytnie

Komendy Wojewódzkie Policji

Obszar Komenda Komendant
  dolnośląskie   Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki[7]
  kujawsko-pomorskie   Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński
  lubelskie   Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil[8]
  lubuskie   Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim p.o. insp. Jerzy Czebreszuk
  łódzkie   Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi insp. Mariusz Krzysztyniak
  małopolskie   Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko
  mazowieckie   Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec
  opolskie   Komenda Wojewódzka Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala
  podkarpackie   Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk
  podlaskie   Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku insp. Kamil Borkowski
  pomorskie   Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku p.o. insp. Bogusław Ziemba
  śląskie   Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach insp. Tomasz Michułka
  świętokrzyskie   Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski[9]
  warmińsko-mazurskie   Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski[10]
  wielkopolskie   Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu insp. Tomasz Olczyk[11]
  zachodniopomorskie   Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie insp. Szymon Sędzik
  Warszawa   Komenda Stołeczna Policji insp. Dariusz Walichnowski[12]

Komenda Stołeczna Policji, która stanowi aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Policji, wykonuje swoje zadania na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego. Obszar ten jest wyłączony z terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego[5]. Komendant Stołeczny Policji na obszarze swojego działania wykonuje zadania i kompetencje Komendanta Wojewódzkiego Policji[5].

Posterunki

 
Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy
 
Komisariat policji w Bystrzycy Kłodzkiej
 
Posterunek policji w Międzylesiu

Liczba posterunków Policji w Polsce[13]:

 • 2008 rok – 822
 • czerwiec 2012 roku – 692
 • koniec 2015 roku – 399[14]

Statystyki demograficzne

Polska Policja to ponad 100 tys. funkcjonariuszy[15] (analogicznie liczebność Milicji Obywatelskiej w PRL wynosiła ok. 80 000 milicjantów[16] nie licząc przeszło 300 tysięcy ORMO), z czego 58% służy w pionie prewencji, 34% w kryminalnym, a pozostałe 8% w działach pomocniczych. 14% funkcjonariuszy stanowią kobiety. Najwięcej, – 6695 funkcjonariuszek – ma staż od 3 do 10 lat, natomiast 229 kobiet służy od ponad 30 lat[17]. Wiekowo wśród polskich funkcjonariuszy przeważa grupa 30-40-latków (44%), dalej plasują się 40-50-latkowie (25%) i 25-30-latkowie (21%), policjanci w wieku poniżej 25 i powyżej 50 lat stanowią 5% stanu. Większość policjantów ma wykształcenie średnie (72%), wyższe ma 27%, a podstawowe i zawodowe jedynie 1%. Policjantów w codziennej pracy wspiera ok. 25 tys. pracowników cywilnych.

Zadania Policji

 
Policjanci podczas zamieszek na placu Konstytucji w Warszawie 11 listopada 2011
 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku, zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach;
 • wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń;
 • działania profilaktyczne (prewencyjne) w celu ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń, a także wszelkim zachowaniom kryminogennym, współpraca w tym zakresie z innymi podmiotami;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych, a także związanych z działalnością publiczną;
 • zarządzanie informacją kryminalną, prowadzenie baz danych Systemu Informacyjnego Schengen, DNA;
 • współpraca z policjami innych państw, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych;
 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych;
 • prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);
 • nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami.

Zgodnie z art. 19 ust. 22 Ustawy o Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności Policji określonej w ust. 1–21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. Informacja jest udostępniana w postaci druku sejmowego (senackiego).

Uprawnienia Policji

 
Wspólny patrol na pograniczu polsko-niemieckim (2006)

W ramach wykonywania swoich ustawowych obowiązków Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

Wykonując wymienione czynności policjanci mają prawo do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (z uzasadnieniem);
 • zatrzymywania osób na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które korzystając z przepustki nie powróciły w wyznaczonym terminie do zakładu karnego lub aresztu śledczego;
 • zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia;
 • pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe, pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości;
 • przeszukiwania osób i pomieszczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;
 • dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
 • obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych przypadkach, także i dźwięku,
 • kontrolowanie rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu;
 • żądania pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, oraz zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Krytyka

Justyn Piskorski w 2011 roku stwierdził, że karierę w policji robi się dzięki poprawie statystyk przestępczości i wykrywalności, także poprzez manipulowanie statystykami, w tym przy rejestracji przestępstw. Sprzyja temu brak mechanizmu weryfikacji działań Policji, np. mała kontrola prokuratorska[18].

Również według Adama Rapackiego problemem jest manipulacja statystykami przestępczości. Policja informuje prokuraturę, dopiero gdy już prowadzi działania operacyjno-śledcze i jest bliska zatrzymania sprawców, a także prowadzi jedynie akcje poszukiwawcze zaginionych, gdy istnieją silne przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa. Inny przykład według Rapackiego, to wykrywalność przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii powyżej 90%[19].

Wyposażenie

Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez Policję

 
Obecnie wykorzystywany model policyjnego radiowozu
 
Radiowóz patrolowy BMW serii 3 (od 2019)
 
Furgonetka służb prewencji
 
Obecnie wykorzystywany model policyjnego motocykla
 
Przyczepa do przewozu psów służbowych
 
Patrol Komisariatu Rzecznego Policji na Wiśle w Warszawie
 
Patrol policji konnej w umundurowaniu galowym w Chorzowie
 
Patrol policji konnej w umundurowaniu służbowym w Tomaszowie Mazowieckim
 
Funkcjonariusze SPKP podczas szturmu z użyciem rampy szturmowej
 
Funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej na pokazach policyjnych
 • kajdanki i prowadnice
 • pałka policyjna
 • kaftan bezpieczeństwa
 • gaz drażniący (chemiczne środki obezwładniające)
 • siła fizyczna
 • pasy i siatki obezwładniające
 • pies i koń służbowy
 • wodne środki obezwładniające (armatka wodna)
 • kolczatka drogowa
 • pociski niepenetracyjne miotane z broni palnej
 • kask zabezpieczający
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
 • pojazdy służbowe
 • środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe
 • środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających

Podstawą prawną użycia środków przymusu bezpośredniego jest Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 383).

Do wyposażenia Policji zalicza się także broń palną:

Roboty

Pojazdy

Typ pojazdów Liczba Uwagi
Samochody osobowe 14178
 • Kia (np. Cee’d, Sportage, Optima, Venga) – 5 343 szt.
 • Opel (np. Astra, Insignia, Corsa, Vectra, Mokka) – 2 758 szt.
 • Hyundai (np. Elantra, I20, I30, Tuscon, Kona) – 1 733 szt.
 • Fiat (np. Bravo, Tipo, Stillo, Albea, Doblo) – 587 szt.
 • Skoda (np. Superb, Octavia, Kodiaq, Yeti, Fabia) – 992 szt.
 • Toyota (np. Auris, Avensis, Camry, Corolla, Yaris) – 1 046 szt.
 • BMW (np. 320i, 330i, X5) – 302 szt.
 • Ford (np. Focus, Fusion, Galaxy, Tourneo Connect) – 258 szt.
 • Renault (np. Megane, Kangoo, Thalia) – 235 szt.
 • Citroen (np. Berlingo, C3, C4 Cactus) – 174 szt.
 • VW ( np. Caddy, Passat, Golf) – 179 szt.
 • Peugeot (np. Partner, 307, 308) – 97 szt.
Samochody osobowe terenowe 595
 • Toyota (np. Land Cruiser, Hilux, Rav 4) – 188 szt.
 • Mitsubishi (np. Pajero, L200) – 73 szt.
 • Nissan (np. Pathfinder, X-Trail, Navara) – 114 szt.
 • Ford Ranger – 37 szt.
 • Land Rover (np. Freelander, Defender) – 32 szt.
 • Isuzu D-Max – 48 szt.
Samochody furgon 4132
 • Fiat Ducato – 862 szt.
 • VW (Transporter, Crafter, Multivan, Caravella) – 1 738 szt.
 • Renault (Traffic, Master) – 293 szt.
 • Opel (Movano, Vivaro) – 217 szt.
 • Ford (Transit, Tourneo Custom) – 154 szt.
 • Mercedes Benz (Sprinter, Vito) – 607 szt.
 • Peugeot (Boxer, Expert) – 36 szt.
 • Toyota Proace – 21 szt.
 • MAN TGE – 182 szt.
Samochody ciężarowe 42
Autobusy 97
Samochody specjalistyczne 580
Łodzie motorowe 313
Motocykle 1268
Przyczepy 523
Inne 104
Łącznie 21 832 Stan na 01.01.2022[22]

Statki powietrzne[23][24]

 
Schemat malowania śmigłowców W-3 lotnictwa policji
 
Schemat malowania śmigłowców S-70i Black Hawk Policji
Typ Liczba Numery maszyn Zdjęcie Przeznaczenie Uwagi
Śmigłowce
S-70i Black Hawk 4/5 SN-70XP
SN-71XP
SN-72XP
SN-73XP
  wielozadaniowe W 2018 roku zakupiono 3 śmigłowce. Trafiły do zarządu lotnictwa w KGP Komendy Głównej Policji. Są wykorzystywane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych do desantu, ewakuacji i szybkiego przemieszczania się po kraju[25][26][27][28][29][30].

W 2022 roku zawarto umowę na zakup kolejnych 2 egzemplarzy[31]. Pierwszy z nich dostarczono w grudniu 2023 roku[32].

Mi-8T 2 SN-41XP
SN-42XP
  transportowo-pasażerskie Śmigłowce są wykorzystywane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"
PZL W-3A Sokół 2 SN-31XP
SN-32XP
  patrolowo-poszukiwawcze
i transportowo-pasażerskie
Wyposażone w głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczne[33].
Bell 407GXi 7 SN-80XP
SN-81XP
SN-82XP
  patrolowo-poszukiwawcze W 2019 roku zakupiono 3 sztuki. Pierwszy egzemplarz odebrany został 6 grudnia 2019, zaś pozostałe dwa we wrześniu 2020 roku[34].

W 2023 roku zakupiono kolejne 4 sztuki. Wszystkie egzemplarze zostały odebrane w grudniu tego roku[35].

Wyposażone w reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczną[36][37][38].

Bell 206B JetRanger II
Bell 206B3 JetRangerIII
2 SN-16XP
SN-17XP
  patrolowo-poszukiwawcze Zakupione jako maszyny używane, SN-16XP wyprodukowano w 1991, a SN-17XP w 2000 roku[39].

Wyposażone w głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz i głowice optoelektroniczne[40].

Bell 412HP 1 SN-18XP   pasażerskie Śmigłowiec został odziedziczony po zlikwidowanym 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego.

W latach 1996 – 2014 formacja użytkowała 2 śmigłowce PZL Kania, które zostały wycofane z czynnej służby z m.in. powodów finansowych[41]. Egzemplarz o numerze rejestracyjnym SN-51XP w maju 2020 przekazany został do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie[42]. Od 2011 roku Policja użytkowała samolot Aeroprakt-22LS o numerach SP-YDF, jednak w 2014 roku uległ on wypadkowi podczas wykonywania zadania służbowego związanego z przestępstwem. Maszyna została skreślona ze stanu[43][44].

Zobacz też

Przypisy

 1. Policja w III RP. [dostęp 2015-07-26].
 2. Mniej pieniędzy na służby mundurowe w budżecie na 2021 r.. Business Insider, 2020-12-30. [dostęp 2022-08-08].
 3. Stan zatrudnienia w Policji. [dostęp 2023-03-18].
 4. Dz.U. z 2021 r. poz. 268.
 5. a b c d Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (Dz.U. z 2023 r. poz. 171).
 6. Jednostki Policji. info.policja.pl. [dostęp 2015-07-25].
 7. Polska Policja, Uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu [online], Policja Dolnośląska [dostęp 2024-01-01] (pol.).
 8. Policja Lubelska, Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie [online], Policja Lubelska [dostęp 2024-02-20] (pol.).
 9. Policja Świętokrzyska, Kierownictwo [online], Policja Świętokrzyska [dostęp 2021-02-12] (pol.).
 10. Policja Warmińsko-Mazurska, Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie [online], Policja Warmińsko-Mazurska [dostęp 2024-01-19] (pol.).
 11. Policja Wielkopolska: Kierownictwo KWP w Poznaniu. Policja Wielkopolska. [dostęp 2017-12-14].
 12. Komenda Stołeczna Policji: Komendant Stołeczny Policji. Komenda Stołeczna Policji. [dostęp 2017-12-14].
 13. Reorganizacja sieci posterunków. gazeta.policja.pl, 2012-08. [dostęp 2023-04-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2022-09-30)].
 14. Powrót posterunków policji. naszdziennik.pl, 20 maja 2016. [dostęp 2016-05-20].
 15. Polska Policja: Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019 roku. O Policji. [dostęp 2020-03-01].
 16. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych – Biuletyn 24. internowani-represjonowani.pl.tl. [dostęp 2017-11-26].
 17. polskatimes.pl.
 18. Małgorzata Kolińska-Dąbrowska: Policja pompuje statystyki, więc o przestępczości wiemy niewiele. Wyborcza.pl, 1 grudnia 2011. [dostęp 2017-03-30].
 19. Justyna Kopińska: Ten trup się nie liczy. Tropimy policyjne statystyki. Wyborcza.pl Duży Format, 25 marca 2015. [dostęp 2017-03-28].
 20. Decyzja nr 368 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinów „Heckler & Koch” typu HK417.
 21. a b Roboty pirotechniczne dla Policji – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl, 2019-03-19. [dostęp 2019-03-19].
 22. Polska Policja, Policyjne radiowozy i inne pojazdy [online], O Policji [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 23. Polska Policja, Policyjne śmigłowce [online], Policja.pl [dostęp 2022-06-12] (pol.).
 24. Policyjny Bell 412 z głowicą optoelektroniczną [online], Wydawnictwo militarne ZBIAM, 17 czerwca 2021 [dostęp 2022-06-12] (pol.).
 25. Debiut policyjnego Black Hawka w Kielcach.
 26. Trzeci Black Hawk dla Policji.
 27. Dwa Black Hawki już w Policji. Kolejne trzy w przyszłym roku? (InfoSecurity24 TV).
 28. Dwa kolejne Black Hawki dla Policji. Jest zgoda premiera.
 29. Trzeci Black Hawk już w Policji. Umowa na kolejne w najbliższych dniach.
 30. Latająca dwunastka, czyli flota policyjnych śmigłowców w liczbach – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 31. Polska Policja, Nowe Black Hawki dla polskiej Policji [online], Policja.pl [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 32. Polska Policja, Czwarty policyjny Black Hawk już w służbie [online], Policja.pl [dostęp 2023-12-15] (pol.).
 33. Polska Policja: Lotnictwo w Policji. Policja.pl. [dostęp 2020-06-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-06-21)].
 34. Redakcja: Flotę lotnictwa Policji uzupełniły trzy nowe śmigłowce Bell 407GXi.. aviation24.pl. [dostęp 2020-09-27].
 35. Łukasz Pacholski, Policja odebrała nowe śmigłowce Bell 407GXi [online], Wydawnictwo militarne ZBIAM, 15 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-16] (pol.).
 36. Pierwszy policyjny Bell 407 już w Warszawie – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 37. Nowe śmigłowce w rękach policji w sierpniu – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 38. Drugi Bell 407GXi w Policji [online], Zespół Badań i Analiz Militarnych, 6 września 2020 [dostęp 2023-03-28] (pol.).
 39. Policja szuka części zamiennych do śmigłowców – InfoSecurity24. www.infosecurity24.pl. [dostęp 2020-06-10].
 40. *Eintritt(s)reflektor, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, s. 290–290, DOI10.1007/978-3-642-33335-4_50837, ISBN 978-3-642-33334-7 [dostęp 2020-06-10].
 41. Policyjne lotnictwo wyjdzie z zapaści? MSWiA: Planujemy zakup czterech śmigłowców – Defence24. www.defence24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 42. Policyjny śmigłowiec trafił do muzeum – InfoSecurity24. infosecurity24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 43. Nowoczesny samolot dla dolnośląskiej policji. www.rmf24.pl. [dostęp 2020-08-02].
 44. Dolnośląskie: wypadek policyjnego samolotu Aeroprakt – dwie osoby ranne. dlapilota.pl. [dostęp 2020-08-02].

Linki zewnętrzne