Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

PKD (również PKD 2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieństwie do poprzednich, nie zawiera podsekcji.

Poziomy PKD 2007 edytuj

 • poziom pierwszy – sekcja – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – dział – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – grupa – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – klasa – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
do tego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev.2. Odrębność pojawia się na następnym poziomie:
 • poziom piąty – podklasa – oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa równa podklasie), podklasę taką oznaczono literą „Z”.

Zastosowanie edytuj

PKD wykorzystywana jest do:

 • klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON – według rodzaju prowadzonej przez nie działalności,
 • przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
 • zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego,
 • opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych,
 • sporządzania porównań międzynarodowych,
 • zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.

Powiązania PKD z klasyfikacjami międzynarodowymi i polskimi edytuj

 

Zgodność z klasyfikacjami międzynarodowymi edytuj

PKD (również PKD 2004) zachowała pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową względem NACE Rev.1 – do poziomu klasy (4 znaków) PKD jest zgodna z Europejską Klasyfikacją Działalności, natomiast poziom podklasy, oznaczony kodem alfanumerycznym (XX.XX.A) jest poziomem krajowym, uwzględniającym potrzeby i specyfikę gospodarki polskiej. Odpowiednio PKD 2007 odpowiada Nomenklaturze Działalności we Wspólnocie Europejskiej NACE Rev.2. Z kolei ta opracowana została zgodnie z opracowaną przez ONZ Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities.

Rozwój i zmiany klasyfikacji PKD edytuj

PKD edytuj

Została opracowana na podstawie Europejskiej Klasyfikacji DziałalnościNACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (OJ) nr 83 z 3 kwietnia 1993 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 1997 r. nr 128, poz. 829, z późn. zm.), w okresie od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 1999 Polską Klasyfikację Działalności (PKD) stosowano równolegle z Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Od 1 stycznia 2000 PKD zastąpiła całkowicie EKD.

PKD 2004 edytuj

Klasyfikacje PKD zmieniło w 2004 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia (Dz. U. nr 33, poz. 289) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

PKD 2007 edytuj

Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD (zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych – International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). Na poziomie europejskim zostały wprowadzone do klasyfikacji Unii EuropejskiejStatistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev.2 – (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE nr L 393 z 30.12.2006 r., s. 1). Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej.

Konieczność zmian klasyfikacji wynikała:

 • z potrzeby zwiększenia harmonizacji klasyfikacji na poziomie międzynarodowym umożliwiającej szerszą wymianę informacji,
 • z zachodzących zmian ekonomicznych i gospodarczych, a w szczególności rozwoju nowych technologii i rodzajów działalności.

Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009. W tym czasie zostanie dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Podział gospodarki według PKD 2007 edytuj

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
01 . Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
. 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie
. 01.2 Uprawa roślin wieloletnich
. 01.3 Rozmnażanie roślin
. 01.4 Chów i hodowla zwierząt
. 01.5 Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
. 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
. 01.7 Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
02 . Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
. 02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
. 02.2 Pozyskiwanie drewna
. 02.3 Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
. 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem
03 . RYBACTWO
. 03.1 Rybołówstwo
. 03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
05 . Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
. 05.1 Wydobywanie węgla kamiennego
. 05.2 Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
06 . Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
. 06.1 Górnictwo ropy naftowej
. 06.2 Górnictwo gazu ziemnego
07 . Górnictwo rud metali
. 07.1 Górnictwo rud żelaza
. 07.2 Górnictwo rud metali nieżelaznych
08 . Pozostałe górnictwo i wydobywanie
. 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny
. 08.9 Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
09 . Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
. 09.1 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
. 09.9 Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
10 . produkcja artykułów spożywczych
. 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa
. 10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
. 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
. 10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego

. 10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich
. 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych
. 10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych
. 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
. 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt
11 11.0 Produkcja napojów
12 12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych
13 . produkcja wyrobów tekstylnych
. 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
. 13.2 Produkcja tkanin
. 13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych
. 13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
14 . Produkcja odzieży
. 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
. 14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich
. 14.3 Produkcja odzieży dzianej
15 . Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
. 15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
. 15.2 Produkcja obuwia
16 . Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
. 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych
. 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17 . Produkcja papieru i wyrobów z papieru
. 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
. 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
18 . poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
. 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
. 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
19 . Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
. 19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
. 19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
20 . Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
. 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
. 20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
. 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
. 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
. 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
. 20.6 Produkcja włókien chemicznych
21 . Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
. 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
. 21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22 . Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
. 22.1 Produkcja wyrobów z gumy
. 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
23 . Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
. 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
. 23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych
. 23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
. 23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
. 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu
. 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
. 23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
. 23.9 Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24 . Produkcja metali
. 24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
. 24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
. 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
. 24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych
. 24.5 Odlewnictwo metali
25 . Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
. 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
. 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
. 25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
. 25.4 Produkcja broni i amunicji
. 25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
. 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych
. 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
. 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
26 . Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
. 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
. 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
. 26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
. 26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
. 26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
. 26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
. 26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
. 26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27 . Produkcja urządzeń elektrycznych
. 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
. 27.2 Produkcja baterii i akumulatorów
. 27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
. 27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
. 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
. 27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28 . Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
. 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia
. 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
. 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
. 28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych
. 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
29 . Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
. 29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
. 29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
. 29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
30 . Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
. 30.1 Produkcja statków i łodzi
. 30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
. 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
. 30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
. 30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31 31.0 Produkcja mebli
32 . Pozostała produkcja wyrobów
. 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów
. 32.2 Produkcja instrumentów muzycznych
. 32.3 Produkcja sprzętu sportowego
. 32.4 Produkcja gier i zabawek
. 32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
. 32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33 . Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
. 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń
. 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
35 . Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
. 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
. 35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
. 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
36 36.0 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37 37.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38 . Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
. 38.1 Zbieranie odpadów
. 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
. 38.3 Odzysk surowców
39 39.0 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Sekcja F – Budownictwo edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
41 . Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
. 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
. 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 . Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
. 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
. 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
. 42.3 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43 . Roboty budowlane specjalistyczne
. 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
. 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
. 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
. 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
45 . Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
. 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
. 45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
. 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
. 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46 . Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
. 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
. 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
. 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
. 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
. 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
. 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
. 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 . Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
. 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
. 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
. 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
. 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
. 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
. 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
. 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
. 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
49 . transport lądowy oraz transport rurociągowy
. 49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
. 49.2 Transport kolejowy towarów
. 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski
. 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
. 49.5 Transport rurociągowy
50 . transport wodny
. 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
. 50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów
. 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
. 50.4 Transport wodny śródlądowy towarów
51 . transport lotniczy
. 51.1 Transport lotniczy pasażerski
. 51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny
52 . Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
. 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów
. 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport
53 . działalność pocztowa i kurierska
. 53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
. 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
55 . Zakwaterowanie
. 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
. 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
. 55.3 Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
. 55.9 Pozostałe zakwaterowanie
56 . Działalność usługowa związana z wyżywieniem
. 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
. 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
. 56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów

Sekcja J – Informacja i komunikacja edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
58 . Działalność wydawnicza
. 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
. 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
59 . Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
. 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
. 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60 . Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
. 60.1 Nadawanie programów radiofonicznych
. 60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61 . telekomunikacja
. 61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
. 61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
. 61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
. 61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
63 . Działalność usługowa w zakresie informacji
. 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
. 63.2 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
64 . Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
. 64.1 Pośrednictwo pieniężne
. 64.2 Działalność holdingów finansowych
. 64.3 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
. 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
65 . Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
. 65.1 Ubezpieczenia
. 65.2 Reasekuracja
. 65.3 Fundusze emerytalne
66 . Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
. 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
. 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
. 66.3 Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
68 . Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
. 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
. 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
. 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
69 . Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
. 69.1 Działalność prawnicza
. 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70 . Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
. 70.1 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
. 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
71 . Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
. 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
. 71.2 Badania i analizy techniczne
72 . Badania naukowe i prace rozwojowe
. 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
. 72.2 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73 . Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
. 73.1 Reklama
. 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej
74 . Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
. 74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
. 74.2 Działalność fotograficzna
. 74.3 Działalność związana z tłumaczeniami
. 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75 75.0 Działalność weterynaryjna

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
77 . Wynajem i dzierżawa
. 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
. 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
. 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
. 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78 . Działalność związana z zatrudnieniem
. 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
. 78.2 Działalność agencji pracy tymczasowej
. 78.3 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79 . Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
. 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
. 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
80 . Działalność detektywistyczna i ochroniarska
. 80.1 Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
. 80.2 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
. 80.3 Działalność detektywistyczna
81 . Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
. 81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
. 81.2 Sprzątanie obiektów
. 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82 . Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
. 82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center)
. 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
. 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
84 . administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
. 84.1 Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
. 84.2 Usługi na rzecz całego społeczeństwa
. 84.3 Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P – Edukacja edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
85 . edukacja
. 85.1 Wychowanie przedszkolne
. 85.2 Szkoły podstawowe
. 85.3 Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
. 85.4 Szkoły policealne oraz wyższe
. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
. 85.6 Działalność wspomagająca edukację

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
86 . Opieka zdrowotna
. 86.1 Działalność szpitali
. 86.2 Praktyka lekarska
. 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
87 . Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
. 87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
. 87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
. 87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
. 87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88 . Pomoc społeczna bez zakwaterowania
. 88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
. 88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
90 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
92 92.0 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93 . Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
. 93.1 Działalność związana ze sportem
. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
94 . Działalność organizacji członkowskich
. 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
. 94.2 Działalność związków zawodowych
. 94.9 Działalność pozostałych organizacji członkowskich
95 . Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
. 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
. 95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
96 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
97 97.0 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
98 . Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
. 98.1 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
. 98.2 Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne edytuj

Dział Grupa Nazwa grupowania
99 99.0 Organizacje i zespoły eksterytorialne

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj