Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) – gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach, utworzone 1 stycznia 2002[1].

Polska Komisja Akredytacyjna
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 stycznia 2002
Przewodniczący Krzysztof Diks
Sekretarz Maria Próchnicka
Adres
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Polska Komisja Akredytacyjna
Polska Komisja Akredytacyjna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Polska Komisja Akredytacyjna
Polska Komisja Akredytacyjna
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Polska Komisja Akredytacyjna
Polska Komisja Akredytacyjna
Ziemia52°13′41,9″N 21°00′49,6″E/52,228306 21,013778
Strona internetowa

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. PKA dokonuje ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wyniki tych ocen, opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.

Ponadto PKA wydaje opinie o jakości kształcenia w jednostkach ubiegających się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki, a także formułuje opinie na temat projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne. Wyniki dokonanych ocen, a także raporty zespołów oceniających i uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikowane są na jej stronie internetowej.

Do 30 września 2011 r. nosiła nazwę Państwowa Komisja Akredytacyjna. Kompetencje PKA zostały rozszerzone ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nowelizacją ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 18 marca 2011 r.

W latach 2002 – 2014 Polska Komisja Akredytacyjna przyznała 5363 ocen (w tym 147 ocen wyróżniających, 4427 pozytywnych, 601 warunkowych i 188 negatywnych) oraz zaopiniowała 6196 wniosków (w tym 3174 pozytywnie)[2][3].

Rodzaje i skala ocenEdytuj

Ocena programowa dokonywana jest na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych. W jej trakcie weryfikuje się jakość prowadzonego kształcenia oraz stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych, a także kompleksowość, funkcjonowanie i skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i mechanizmy jego doskonalenia.

Ocena instytucjonalna obejmuje ocenę działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz ocenę jakości kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (jeśli takie są prowadzone), w tym związek strategii rozwoju jednostki ze strategią rozwoju uczelni, funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stopień umiędzynarodowienia.

Szczegółowe kryteria dokonywania ocen określone zostały w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępnym na jej stronie internetowej[4].

W ocenie programowej i instytucjonalnej stosowana jest taka sama skala ocen obejmująca ocenę wyróżniającą, pozytywną, warunkową i negatywną. Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat, a ocena pozytywna na 6 lat (kolejna ocena może być przeprowadzona wcześniej, jeśli zaistnieją odpowiednie ku temu przesłanki). Uchwała o przyznaniu oceny warunkowej wskazuje termin dokonania następnej oceny (najczęściej w kolejnym roku akademickim). Negatywna ocena programowa zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia, natomiast negatywna ocena przyznana w wyniku procedury oceny instytucjonalnej skutkuje powrotem do ocen programowych.

Struktura organizacyjnaEdytuj

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły działające w ramach następujących obszarów kształcenia: nauk humanistycznych, nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, sztuki oraz zespół odwoławczy.

Organami Komisji są przewodniczący, sekretarz oraz prezydium, skład którego tworzą przewodniczący Komisji, sekretarz i przewodniczący wymienionych wyżej zespołów działających w ramach obszarów kształcenia.

PrzewodniczącyEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  2. Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2008 – 2011. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  3. Sprawozdanie z działalności PKA w latach 2005 – 2007. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  4. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2015 r.. pka.edu.pl. [dostęp 2015-04-28].
  5. Prof. Krzysztof Diks nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. PAP – Nauka w Polsce, 30.12.2015. [dostęp 2015-12-31].
  6. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił skład PKA w nadchodzącej kadencji.. pka.edu.pl, 30.12.2015. [dostęp 2015-12-31].