Polska Organizacja Gazu Płynnego

Polska Organizacja Gazu Płynnegoorganizacja w branży paliwowej założona w 1996. Członkami organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. POGP należy do Europejskiej Organizacji Gazu Płynnego (AEGPL) z siedzibą w Brukseli.

Cele Polskiej Organizacji Gazu PłynnegoEdytuj

Do głównych założeń POGP należą:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu skroplonego
 • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem gazu skroplonego LPG
 • uczestniczenie w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego
 • popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa
 • tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
 • edukacja z zakresu gazu skroplonego LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu

Władze OrganizacjiEdytuj

Plenarne Zebranie Członków Organizacji jest organem stanowiącym i nadzorującym działalność pozostałych organów Organizacji. W Zebraniu Plenarnym uczestniczą członkowie Organizacji poprzez swoich przedstawicieli. Do jego głównych kompetencji należą m.in.:

 • sprawowanie funkcji kontrolnych nad całokształtem działalności Organizacji
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu Organizacji
 • wybór i odwoływanie członków Prezydium Organizacji
 • zatwierdzanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do zagranicznych lub krajowych stowarzyszeń i organizacji oraz o wystąpieniu z nich
 • ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich

Plenarne Zebrania zwołuje Prezydium Organizacji nie rzadziej niż raz w roku.

Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Zebranie Plenarne. W jej skład wchodzą trzej członkowie Organizacji, a jej kadencja trwa trzy lata. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli nad działalnością Organizacji w zakresie jej gospodarki finansowej.

Prezydium Organizacji jest organem wykonawczym i zarządzającym Organizacji w okresach pomiędzy Zebraniami Plenarnymi. Członkowie Prezydium wybierani są na trzyletnią kadencję przez Zebranie Plenarne. Prezydium wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Skarbnika. Do głównym kompetencji Prezydium należą m.in.:

 • opiniowanie wniosków i projektów uchwał przedstawionych Zebraniu Plenarnemu
 • przedstawienie Organizacji okresowych sprawozdań z działalności Prezydium
 • opracowanie rocznych planów zadań rzeczowo-finansowych Organizacji i ich realizacja
 • powołanie Komisji i zespołów roboczych
 • powołanie Dyrektora Organizacji

W Organizacji działają również Komisje:

 • Prawna
 • ds. technicznych i bezpieczeństwa
 • ds. autogazu
 • ds. butli
 • Ekonomiczna

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj