Polski Rejestr Statków

Polski Rejestr Statków (PRS S.A.) – polskie towarzystwo klasyfikacyjne.

Polski Rejestr Statków S.A.
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres Al. Hallera 126, 80-416 Gdańsk
Data założenia 1936
Forma prawna spółka akcyjna
Prezes Andrzej Madejski
brak współrzędnych
Strona internetowa
Siedziba firmy

Towarzystwo zostało założone w 1936 roku, jako Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie. W 1947 roku nazwa została zmieniona na Polski Rejestr Statków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie działalność prowadzona była w Gdańsku. Zarządzeniem Ministra Żeglugi i Komunikacji z dnia 21 marca 1950 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Polski Rejestr Statków”. W 2001 roku PRS S.A. został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Polski Rejestr Statków jest jedną z nielicznych polskich instytucji, których działalność regulowana jest ustawą. Ustawa, przyjęta przez Sejm w październiku 2000 roku, stanowi, że Polski Rejestr Statków S.A. jest instytucją klasyfikacyjną, której przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej. Wypracowany zysk jest w całości przeznaczany na rozwój standardów bezpieczeństwa.

W roku 2006 PRS S.A. został uznany przez Komisję Europejską na zgodność z dyrektywą 94/57/WE, jako organizacja mogąca dokonywać przeglądów i wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla statków noszących bandery państw UE. Uznanie obejmuje statki wszystkich typów i wielkości podlegające postanowieniom międzynarodowych konwencji, uprawiające każdy rodzaj żeglugi. W 2012 roku Komisja Europejska wydała decyzję 2012/66/UE o uznaniu Polskiego Rejestru Statków jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, stwierdzając spełnienie przez PRS S.A. kryteriów określonych w dyrektywie 2006/87/WE. PRS S.A. może działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek pływających po wszystkich wspólnotowych śródlądowych drogach wodnych.

Polski Rejestr Statków jest także członkiem IACS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Cel i przedmiot działalnościEdytuj

Cel i przedmiot działalności PRS S.A. został określony w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. nr 103, poz. 1098).

Art. 9. Celem PRS S.A. jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. Przedmiotem działalności PRS S.A. jest w szczególności:

 1. klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
 2. wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
 3. prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
 4. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów”.

Zakres działalnościEdytuj

 • Nadzory i certyfikacja na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy, międzynarodowych konwencji i kodeksów (IMO, ILO) oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
  • statków morskich i śródlądowych, łodzi, jachtów, okrętów wojennych i innych obiektów pływających oraz przedsiębiorstw armatorskich,
  • konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przesyłowych oraz obiektów lądowych,
  • materiałów i wyrobów,
  • firm serwisowych i wytwórni,
  • kontenerów,
  • firm pośrednictwa pracy dla marynarzy.
 • Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.
 • Certyfikacja systemów zarządzania.
 • Rzeczoznawstwo, ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe.
 • Nadzory przemysłowe nad budową, remontami i eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:
  • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
  • systemy przesyłowe mediów energetycznych i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
  • morskie urządzenia górnicze,
  • budowle hydrotechniczne,
  • obiekty kubaturowe,
  • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
  • autostrady, węzły komunikacyjne, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą.

Linki zewnętrzneEdytuj