Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek

Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek (MMI, MMI_PL)wskaźnik stosowany w Polsce do monitorowania jakości wód rzecznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Wskaźnik MMI został opracowany na potrzeby oceny jakości wód na podstawie stanu makrozoobentosu zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jest średnią ważoną kilku innych wskaźników biotycznych, które są zaadaptowanymi do polskich warunków wskaźnikami stosowanymi w biomonitoringu hydrobiologicznym. Dane do obliczenia wskaźnika uzyskuje się pobierając próbę zoobentosu ze strefy przydennej cieku i licząc osobniki należące do poszczególnych rodzin (ewentualnie innych jednostek taksonomicznych)[1].

Struktura wskaźnika MMI[1]: MMI= 0,334 ASPT + 0,266 Log10(Sel_EPTD + 1) + 0,067 (1 – GOLD) + 0,167 S + 0,083 EPT + 0,083 H'

Wskaźniki kluczowe wchodzące w skład MMI to[1]:

W celu odrzucenia wartości skrajnych, do obliczenia MMI używa się normalizacji, przez co znormalizowany wskaźnik (określany jako ICMi) może osiągać wartości od nieco poniżej 0 do nieco powyżej 1. Gdy ICMi jest niższe od 0, odpowiada mu MMI=0, gdy wyższe od 1, MMI=1. Dla ICMi w zakresie <0;1> MMI=ICMi[1].

Ponieważ w ciekach różnych typów zespoły fauny wskazującej na stan zdegradowany lub bliski naturalnemu są różne, wyodrębniono kilka typów cieków, dla których zdefiniowano wartości graniczne klas jakości wód. Wartości dla nizinnych potoków i małych rzek o dnie piaszczystym (typ 17 w polskiej typologii wód powierzchniowych, typ R-C1 w typologii europejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego) zostały poddane procesowi interkalibracji w ramach systemu oceny jakości wód obowiązującego w Unii Europejskiej. Wartości graniczne klas jakości wód dla wskaźnika MMI przedstawia poniższa tabela[1]:

Klasa Potoki górskie tatrzańskie Potoki górskie sudeckie i rzeki wyżynne krzemianowe zachodnie Rzeki wyżynne węglanowe i krzemianowe wschodnie Małe rzeki nizinne Rzeki nizinne oraz rzeki przyujściowe Rzeki nizinne o podłożu organicznym i rzeki nizinne łączące jeziora
I ≥0,674 ≥0,86 ≥0,891 ≥0,908 ≥0,903 ≥0,893
II ≥0,614 ≥0,667 ≥0,698 ≥0,716 ≥0,717 ≥0,687
III ≥0,409 ≥0,445 ≥0,465 ≥0,477 ≥0,478 ≥0,458
IV ≥0,205 ≥0,222 ≥0,233 ≥0,239 ≥0,239 ≥0,229
V <0,205 <0,222 <0,233 <0,239 <0,239 <0,229

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Barbara Bis, Artur Mikulec: Typy biocenotyczne rzek Polski: wyznaczenie granic klas za pomocą Polskiego Wielometrycznego Wskaźnika Stanu Ekologicznego Rzek MMI_PL, na podstawie makrobezkręgowców bentosowych (moduł oceny: RIVECO macro). W: Przewodnik do oceny stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Barbara Bis (red.). Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012, s. 82–93.