Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PTP (ang. Polish Nurses Association) – powstało w 1957 roku. Od 2006 roku jest to organizacja pożytku publicznego. Jego członkami są pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu. PTP kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (1925-1957), które było pierwszą samorządną organizacją pielęgniarek w Polsce. PTP od 1993 roku funkcjonuje jako towarzystwo naukowe. Zajmuje się realizacją zaleceń Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) obejmujących kształcenie, doskonalenie i regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki. Realizowane zadania skupione są wokół etyki, poziomu i rangi zawodu pielęgniarki.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Status OPP
Prezes Grażyna Maria Wójcik
Nr KRS 0000065610
Data rejestracji 2002
brak współrzędnych

Cele PTPEdytuj

 • popularyzowanie nauki w zakresie pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków PTP
 • wspieranie pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w zakresie zawodowego i naukowego rozwoju
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa i wcielanie ich do pracy zawodowej
 • współpraca międzynarodowa i krajowa z instytucjami i organizacjami naukowymi w zakresie wymiany doświadczeń

HistoriaEdytuj

Działania zmierzające do utworzenia PTP rozpoczęły się w drugiej połowie 1956 roku. Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, powstały przy pomocy ministra zdrowia ,iInicjatorkami były: Zofia Konderska, Jadwiga Kaniewska-Iżycka, Anna Biernacka – Setnikowa, Rachela Hutner, Halina Stefańska, Zofia Żołędziowska, Helena Rabowska – Witkiewiczowi i inne pielęgniarki[potrzebny przypis]. PTP zostało powołane do życia 6 stycznia 1957 roku[1]. Na zjeździe, który się wówczas odbył wybrano władze i uchwalono statut, który zatwierdzono 23 marca 1957 roku. Na przewodniczącą Zarządu Głównego powołano Halinę Stefańską. Towarzystwo pełniło wówczas rolę opiniotwórczą i doradczą. Zakres jego działania obracał się wokół nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki, utworzenia w Ministerstwie Zdrowia jednostki zajmującej się polityką pielęgniarską, powołania kierunku studiów pielęgniarskich, dbania o etykę zawodową i podnoszenia rangi zawodu.

W 1960 roku PTP rozpoczęło przygotowania do powstania studiów wyższych dla pielęgniarek. W tym samym roku przy udziale PTP i Sekcji Pielęgniarek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia (ZZ PSZ) został utworzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Kierownictwo nad nim objęła Rachela Hutner.

Rok później (18 kwietnia 1961 roku) ponownie poprawiono i zatwierdzono statut. Kolejne poprawki miały miejsce: 24 kwietnia 1973 roku, w 1993 i 2002 roku.

Podczas Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) w Melbourne w 1961 roku PTP zostało powołane na jej członka.

Następnie w 1969 roku, przy udziale PTP zostało powołane trzyletnie Studium Pielęgniarstwa funkcjonujące przy Akademii Medycznej w Lublinie, które w 1972 roku przekształciło się w Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Było ono wówczas jedynym w Europie miejscem kształcenia akademickiego pielęgniarek.

W 1973 PTP opublikowało „Zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej”. Było to pierwsze w Polsce opracowanie tego typu. Na mocy MZiOS od 1984 roku zasady te stały się obowiązujące w zawodzie pielęgniarki i położnej.

W 1979 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zwrócił się z postulatem do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o utworzenie Departamentu Pielęgniarstwa. W tym samym roku PTP wraz z MZiOS i Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przeprowadziło turniej: Złoty Czepek Pielęgniarski.

W 1981 roku został powołany samodzielny Wydział Pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1988 roku PTP zostało przyjęte w poczet członków Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.

Natomiast w 1989 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek zatwierdził Hymn Pielęgniarek. W tym samym roku Urszula Krzyżanowska-Łagowska zajęła się opracowaniem projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych a posłanka Krystyna Ejsmont przyczyniła się do podjęcia przez Sejm dyskusji nad nim. Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych została zatwierdzona przez Sejm 19 kwietnia 1991 roku.

W 1992 roku Zarząd Główny Towarzystwa powołał Komisje Problemowe.

W 1993 roku odbył się w Busku-Zdroju I Kongres Pielęgniarek i Położnych. W tym samym roku PTP zaczęło wydawać Zeszyty Naukowe pt. „Problemy Pielęgniarstwa”.

Podczas Walnego Zjazdu PTP w 1993 roku został zmieniony statut i status zrzeszenia. Od tamtego czasu organizacja funkcjonuje jako Towarzystwo Naukowe. Powołane też zostały: Rada Naukowa i organ opiniodawczo-doradczy ZG PTP.

Na przełomie 1995 i 1996 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa brali udział w pracach nad: Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej (Ustawa z dn. 5 lipca 1996, Dz. U. Nr 91, poz.410). Uczestniczyli oni również w opracowywaniu nowelizacji tej Ustawy w latach 1998, 2000 i 2002.

W 1994 roku w Londynie odbyły się uroczystości stulecia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, gdzie Polskę reprezentowało 14 osób z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Natomiast w 2002 roku po raz kolejny Walny Zjazd PTP dokonał zmiany statutu.

Podczas Zjazdu Delegatów w Łodzi w 2005 roku podjęto decyzję o przekształceniu PTP w organizację pożytku publicznego. Jako organizacja pożytku publicznego PTP funkcjonuje od 2006 roku.

Struktura PTPEdytuj

W skład Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wchodzą:

 • Zarząd Główny
 • Rada Naukowa
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główna Komisja Historyczna
 • Komisja Odznaki Honorowej
 • Zarządy Oddziałów

Najwyższą władzę pełni Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Ostatni miał miejsce w Łodzi w listopadzie 2013 roku[potrzebny przypis]. W skład PTP wchodzi 16 oddziałów terenowych. Obecnie przewodniczącą organizacji jest Grażyna Wójcik.[2]

PTP jest członkiem:

 • Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)
 • Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych, WHO (EFNNMA)
 • Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE (EFN)
 • Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR)

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Encyklopedia dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa, 1990, s. 385. Na stronie internetowej PTP podana jest data 8-9 stycznia 1957 r. jako data I Krajowego Zjazdu, na którym miało być powołane Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 2. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. [dostęp 2013-12-26].