Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

polskie stowarzyszenie pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PTP (ang. Polish Nurses Association) – powstało w 1957 roku. Od 2006 roku jest to organizacja pożytku publicznego. Jego członkami są pielęgniarki, pielęgniarze i położne, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu. PTP kontynuuje działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (1925-1957), które było pierwszą samorządną organizacją pielęgniarek w Polsce. PTP od 1993 roku funkcjonuje jako towarzystwo naukowe. Zajmuje się realizacją zaleceń Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) obejmujących kształcenie, doskonalenie i regulacje prawne dotyczące zawodu pielęgniarki. Realizowane zadania skupione są wokół etyki, poziomu i rangi zawodu pielęgniarki.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Status

OPP

Prezes

Grażyna Maria Wójcik

Nr KRS

0000065610

Data rejestracji

2002

brak współrzędnych

Cele PTP edytuj

 • popularyzowanie nauki w zakresie pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków PTP
 • wspieranie pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych w zakresie zawodowego i naukowego rozwoju
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa i wcielanie ich do pracy zawodowej
 • współpraca międzynarodowa i krajowa z instytucjami i organizacjami naukowymi w zakresie wymiany doświadczeń

Historia edytuj

Działania zmierzające do utworzenia PTP rozpoczęły się w drugiej połowie 1956 roku. Komitet Organizacyjny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, powstały przy pomocy ministra zdrowia ,iInicjatorkami były: Zofia Konderska, Jadwiga Kaniewska-Iżycka, Anna Biernacka – Setnikowa, Rachela Hutner, Halina Stefańska, Zofia Żołędziowska, Helena Rabowska – Witkiewiczowi i inne pielęgniarki[potrzebny przypis]. PTP zostało powołane do życia 6 stycznia 1957 roku[1]. Na zjeździe, który się wówczas odbył wybrano władze i uchwalono statut, który zatwierdzono 23 marca 1957 roku. Na przewodniczącą Zarządu Głównego powołano Halinę Stefańską. Towarzystwo pełniło wówczas rolę opiniotwórczą i doradczą. Zakres jego działania obracał się wokół nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki, utworzenia w Ministerstwie Zdrowia jednostki zajmującej się polityką pielęgniarską, powołania kierunku studiów pielęgniarskich, dbania o etykę zawodową i podnoszenia rangi zawodu.

W 1960 roku PTP rozpoczęło przygotowania do powstania studiów wyższych dla pielęgniarek. W tym samym roku przy udziale PTP i Sekcji Pielęgniarek Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia (ZZ PSZ) został utworzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Kierownictwo nad nim objęła Rachela Hutner.

Rok później (18 kwietnia 1961 roku) ponownie poprawiono i zatwierdzono statut. Kolejne poprawki miały miejsce: 24 kwietnia 1973 roku, w 1993 i 2002 roku.

Podczas Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) w Melbourne w 1961 roku PTP zostało powołane na jej członka.

Następnie w 1969 roku, przy udziale PTP zostało powołane trzyletnie Studium Pielęgniarstwa funkcjonujące przy Akademii Medycznej w Lublinie, które w 1972 roku przekształciło się w Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Było ono wówczas jedynym w Europie miejscem kształcenia akademickiego pielęgniarek.

W 1973 PTP opublikowało „Zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej”. Było to pierwsze w Polsce opracowanie tego typu. Na mocy MZiOS od 1984 roku zasady te stały się obowiązujące w zawodzie pielęgniarki i położnej.

W 1979 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zwrócił się z postulatem do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o utworzenie Departamentu Pielęgniarstwa. W tym samym roku PTP wraz z MZiOS i Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej przeprowadziło turniej: Złoty Czepek Pielęgniarski.

W 1981 roku został powołany samodzielny Wydział Pielęgniarstwa w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej.

W 1988 roku PTP zostało przyjęte w poczet członków Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.

Natomiast w 1989 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek zatwierdził Hymn Pielęgniarek. W tym samym roku Urszula Krzyżanowska-Łagowska zajęła się opracowaniem projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych a posłanka Krystyna Ejsmont przyczyniła się do podjęcia przez Sejm dyskusji nad nim. Ustawa o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych została zatwierdzona przez Sejm 19 kwietnia 1991 roku.

W 1992 roku Zarząd Główny Towarzystwa powołał Komisje Problemowe.

W 1993 roku odbył się w Busku-Zdroju I Kongres Pielęgniarek i Położnych. W tym samym roku PTP zaczęło wydawać Zeszyty Naukowe pt. „Problemy Pielęgniarstwa”.

Podczas Walnego Zjazdu PTP w 1993 roku został zmieniony statut i status zrzeszenia. Od tamtego czasu organizacja funkcjonuje jako Towarzystwo Naukowe. Powołane też zostały: Rada Naukowa i organ opiniodawczo-doradczy ZG PTP.

Na przełomie 1995 i 1996 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa brali udział w pracach nad: Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej oraz Kodeksem Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej (Ustawa z dn. 5 lipca 1996 (Dz.U. z 1996 r. nr 91, poz. 410)). Uczestniczyli oni również w opracowywaniu nowelizacji tej Ustawy w latach 1998, 2000 i 2002.

W 1994 roku w Londynie odbyły się uroczystości stulecia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, gdzie Polskę reprezentowało 14 osób z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Natomiast w 2002 roku po raz kolejny Walny Zjazd PTP dokonał zmiany statutu.

Podczas Zjazdu Delegatów w Łodzi w 2005 roku podjęto decyzję o przekształceniu PTP w organizację pożytku publicznego. Jako organizacja pożytku publicznego PTP funkcjonuje od 2006 roku.

Struktura PTP edytuj

W skład Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wchodzą:

 • Zarząd Główny
 • Rada Naukowa
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główna Komisja Historyczna
 • Komisja Odznaki Honorowej
 • Zarządy Oddziałów

Najwyższą władzę pełni Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Ostatni miał miejsce w Łodzi w listopadzie 2013 roku[potrzebny przypis]. W skład PTP wchodzi 16 oddziałów terenowych. Obecnie przewodniczącą organizacji jest Grażyna Wójcik.[2]

PTP jest członkiem:

 • Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)
 • Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych, WHO (EFNNMA)
 • Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE (EFN)
 • Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy (WENR)

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Encyklopedia dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa, 1990, s. 385. Na stronie internetowej PTP podana jest data 8-9 stycznia 1957 r. jako data I Krajowego Zjazdu, na którym miało być powołane Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 2. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. [dostęp 2013-12-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-27)].