Polskie okręgi wyborcze

lista w projekcie Wikimedia

Polskie okręgi wyborcze – jednostki podziału terytorialnego Polski wyznaczone przez Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia wyborów powszechnych do ciał przedstawicielskich: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, rad gmin i powiatów oraz sejmików województw.

Każdy z okręgów wyborczych posiada określoną liczbę mandatów, mandat oznacza miejsce w organie przedstawicielskim, które może zajmować pojedyncza osoba wchodząca w jej skład. Liczba mandatów okręgów do Sejmu, Senatu i rad samorządowych ustalana jest przed wyborami powszechnymi na podstawie liczby ludności zamieszkującej obszar okręgu. Wybory do Senatu i rad gmin (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) są przeprowadzane w okręgach jednomandatowych, zaś do Sejmu, Parlamentu Europejskiego, rad miast na prawach powiatu i powiatów oraz sejmików województw – w okręgach wielomandatowych.

Liczba mandatów przyporządkowanych poszczególnym okręgom w wyborach parlamentarnych i do rad samorządowych nie jest uzależniona od frekwencji wyborczej, zaś w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego jest stała – dzielona na poszczególne okręgi wyborcze w czasie obliczania wyników wyborów proporcjonalnie do liczby głosów uzyskanych w wyborach przez listy kandydatów.

Instytucje jednoosobowe: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast nie są wybierani w okręgach wyborczych. Można przyjąć zwyczajowo, że okręgiem, w którym dokonuje się wyboru Prezydenta RP jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w przypadku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest to gmina lub miasto.

Liczba okręgów wyborczych do Sejmu i Senatu RP oraz sejmików w poszczególnych województwachEdytuj

Województwo Liczba okręgów do Sejmu RP Liczba okręgów do Senatu RP Liczba okręgów do sejmików wojewódzkich
dolnośląskie 3 8 5
kujawsko-pomorskie 2 5 6
lubelskie 2 6 5
lubuskie 1 3 5
łódzkie 3 7 5
małopolskie 4 8 6
mazowieckie 5 13 7
opolskie 1 3 5
podkarpackie 2 5 5
podlaskie 1 3 4
pomorskie 2 6 5
śląskie 6 13 7
świętokrzyskie 1 3 4
warmińsko-mazurskie 2 4 5
wielkopolskie 4 8 6
zachodniopomorskie 2 5 5