Posłowie do Parlamentu Europejskiego VII kadencji

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie VII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009.

Jerzy Buzek – pierwszy przewodniczący PE VII kadencji
Martin Schulz – drugi przewodniczący PE VII kadencji

Podział 736 mandatów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie wynika z postanowień traktatu nicejskiego. W nowym Europarlamencie zasiadło o 49 europosłów mniej w porównaniu z poprzednią kadencją (po akcesie Rumunii i Bułgarii). Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego skład został uzupełniony o 18 dodatkowych eurodeputowanych – czterech z Hiszpanii, po dwóch z Austrii, Francji i Szwecji, po jednym z Bułgarii, Holandii, Łotwy, Malty, Polski, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ustalanie reguł obsadzenia tych mandatów doprowadziło do dwuletniego przedłużenia się całej procedury. Dodatkowi posłowie objęli mandaty dopiero w dniach od 1 do 15 grudnia 2011.

Po przystąpieniu 1 lipca 2013 Chorwacji do Unii Europejskiej liczba eurodeputowanych zwiększyła się o kolejnych 12 posłów z tego kraju (wybranych w wyborach przeprowadzonych 14 kwietnia 2013) do łącznej liczby 766.

Pod koniec kadencji 2 mandaty belgijskie pozostały nieobsadzone – 1 przypadający flamandzkim chadekom i 1 przypadający walońskim socjalistom.

W Parlamencie Europejskim VII kadencji powołano siedem frakcji politycznych:

Na pierwszym posiedzeniu 14 lipca 2009 na przewodniczącego PE wybrano Jerzego Buzka z Europejskiej Partii Ludowej[1]. 17 stycznia 2012 zastąpił go Martin Schulz z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, a 18 czerwca 2014 pełniącym obowiązki został Gianni Pittella (również z S&D). Kadencja zakończyła się 30 czerwca 2014.

Deputowani według grup poselskich edytuj

Europejska Partia Ludowa edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[3] Liczba
Austria ÖVP Heinz Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Hubert Pirker, Paul Rübig, Richard Seeber 6
Belgia CD&V Ivo Belet, Marianne Thyssen 2
cdH Anne Delvaux 1
CSP Mathieu Grosch 1
Bułgaria GERB Marija Gabriel, Andrej Kowaczew, Monika Panajotowa, Presław Borisow, Władimir Uruczew 5
SK-DSB Swetosław Malinow, Nadeżda Nejnski 2
Chorwacja HDZ Zdravka Bušić, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Stier, Dubravka Šuica 5
Cypr DISY Andreas Pitsilidis, Eleni Teocharus 2
Czechy KDU-ČSL Jan Březina, Zuzana Roithová 2
Dania C Bendt Bendtsen 1
Estonia IRL Tunne Kelam 1
Finlandia Kok. Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa 3
KD Sari Essayah 1
Francja UMP Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Nora Berra, Philippe Boulland, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Joseph Daul (przewodniczący grupy), Gaston Franco, Marielle Gallo, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Philippe Juvin, Alain Lamassoure, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Véronique Mathieu, Élisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Franck Proust, Dominique Riquet, Jean Roatta, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Michèle Striffler, Christine de Veyrac, Dominique Vlasto 30
Grecja ND Marieta Janaku, Jorgos Kumutsakos, Rodi Kratsa-Tsangaropulu, Jorgos Papanikolau, Jeorjos Papastamkos, Kostas Pupakis, Janis Tsukalas 7
Hiszpania PP Pablo Arias Echeverría, Pilar Ayuso González, Pilar del Castillo, Auxiliadora Correa, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estaràs, Santiago Fisas Ayxelá, Carmen Fraga Estévez, Salvador Garriga Polledo, Luis de Grandes, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther Herranz García, Carlos Iturgaiz Angulo, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope Fontagne, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Jaime Mayor Oreja, Francisco Millán Mon, Juan Naranjo Escobar, Eva Ortiz Vilella, José Salafranca Sánchez-Neyra, Alejo Vidal-Quadras, Pablo Zalba Bidegain 24
CpE-CiU Salvador Sedó 1
Holandia CDA Wim van de Camp, Esther de Lange, Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten, Corien Wortmann-Kool 5
Irlandia FG Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Gay Mitchell 4
Litwa TS-LKD Laima Andrikienė, Vytautas Landsbergis, Radvilė Morkūnaitė, Algirdas Saudargas 4
Luksemburg CSV Georges Bach, Frank Engel, Astrid Lulling 3
Łotwa PS Sandra Kalniete, Kārlis Šadurskis, Inese Vaidere 3
JL Arturs Krišjānis Kariņš 1
Malta PN David Casa, Roberta Metsola 2
Niemcy CDU Burkhard Balz, Reimer Böge, Elmar Brok, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Annette Koewius, Werner Kuhn, Werner Langen, Hans-Peter Liese, Thomas Mann, Hans-Peter Mayer, Doris Pack, Markus Pieper, Hans-Gert Pöttering, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Herbert Reul, Horst Schnellhardt, Birgit Schnieber-Jastram, Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Sabine Verheyen, Axel Voss, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Joachim Zeller 34
CSU Albert Deß, Markus Ferber, Monika Hohlmeier, Martin Kastler, Angelika Niebler, Bernd Posselt, Gabriele Stauner, Manfred Weber 8
Polska PO Piotr Borys, Jerzy Buzek, Małgorzata Handzlik, Jolanta Hibner, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Marcinkiewicz, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Tadeusz Ross, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Zbigniew Zaleski, Paweł Zalewski, Tadeusz Zwiefka 24
PSL Arkadiusz Bratkowski, Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski 4
Portugalia PSD Regina Bastos, Maria do Céu Patrão, Carlos Coelho, Joaquim Cruz, Mário David, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Nuno Teixeira 8
CDS Diogo Feio, Nuno Melo 2
Rumunia PD-L Elena Antonescu, Sebastian Bodu, Petru Luhan, Monica Macovei, Marian-Jean Marinescu, Iosif Matula, Rareș-Lucian Niculescu, Cristian Preda, Theodor Stolojan, Traian Ungureanu 10
UDMR Csaba Sógor, László Tőkés, Gyula Winkler 3
Niez. Elena Băsescu 1
Słowacja SDKÚ-DS Eduard Kukan, Peter Šťastný 2
SMK Edit Bauer, Alajos Mészáros 2
KDH Miroslav Mikolášik, Anna Záborská 2
Słowenia SDS Romana Jordan, Zofija Mazej Kukovič, Milan Zver 3
NSi Lojze Peterle 1
Szwecja M Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic 4
KD Alf Svensson 1
Węgry Fidesz Zoltán Bagó, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Ildikó Gáll Pelczné, Béla Glattfelder, András Gyürk, Ágnes Hankiss, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Csaba Őry, György Schöpflin, József Szájer 14
KDNP László Surján
Włochy PdL Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Fabrizio Bertot, Vito Bonsignore, Antonio Cancian, Lara Comi, Carlo Fidanza, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Clemente Mastella, Barbara Matera, Erminia Mazzoni, Alfredo Pallone, Aldo Patriciello, Enzo Rivellini, Licia Ronzulli, Potito Salatto, Amalia Sartori, Marco Scurria, Sergio Silvestris, Salvatore Tatarella, Iva Zanicchi 27
UdC Antonello Antinoro, Carlo Casini, Ciriaco De Mita, Tiziano Motti, Gino Trematerra 5
SVP Herbert Dorfmann 1
LN Oreste Rossi 1
Razem 273

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[4] Liczba
Austria SPÖ Karin Kadenbach, Jörg Leichtfried, Evelyn Regner, Hannes Swoboda (przewodniczący grupy od 2012), Josef Weidenholzer 5
Belgia PS Véronique De Keyser, Marc Tarabella 2
sp.a Kathleen Van Brempt, Saїd El Khadraoui 2
Bułgaria BSP Ilijana Jotowa, Iwajło Kałfin, Ewgeni Kiriłow, Marusja Lubczewa 4
Chorwacja SDP Marino Baldini, Biljana Borzan, Sandra Petrović Jakovina, Tonino Picula, Oleg Valjalo 5
Cypr EDEK Sofoklis Sofokleus 1
DIKO Andigoni Papadopulu 1
Czechy ČSSD Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Richard Falbr, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, Libor Rouček, Olga Sehnalová 7
Dania A Ole Christensen, Claus Larsen-Jensen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose 4
F Emilie Turunen 1
Estonia SDE Katrin Saks 1
Finlandia SDP Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo 2
Francja PS Éric Andrieu, Pervenche Berès, Françoise Castex, Jean-Louis Cottigny, Sylvie Guillaume, Liêm Hoang-Ngoc, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault d’Allonnes, Isabelle Thomas, Patrice Tirolien, Catherine Trautmann, Bernadette Vergnaud, Henri Weber 14
Grecja PASOK Kriton Arsenis, Spiridon Danelis, Dimitris Drutsas, Maria Eleni Kopa, Ani Podimata, Silwana Rapti, Chrisula Saatsoglu-Paliadeli, Jorgos Stawrakakis 8
Hiszpania PSOE Josefa Andrés Barea, Inés Ayala, María Badia, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Vicente Garcés Ramón, Dolores García-Hierro, Iratxe García, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar, Miguel Ángel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Emilio Menéndez, María Muñiz de Urquiza, Raimon Obiols, Juan Andrés Perelló Rodríguez, Teresa Riera, Carmen Romero, Antolín Sánchez, Luis Yáñez-Barnuevo 23
Holandia PvdA Thijs Berman, Emine Bozkurt, Judith Merkies 3
Irlandia Lab. Emer Costello, Phil Prendergast 2
Litwa LSDP Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis 3
Luksemburg LSAP Robert Goebbels 1
Łotwa SC-TSP Aleksandr Mirski 1
Malta PL Claudette Abela Baldacchino, John Attard-Montalto, Joseph Cuschieri, Marlene Mizzi 4
Niemcy SPD Udo Bullmann, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Norbert Glante, Matthias Groote, Jutta Haug, Petra Kammerevert, Constanze Krehl, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Bernd Lange, Josef Leinen, Norbert Neuser, Bernhard Rapkay, Ulrike Rodust, Dagmar Roth-Behrendt, Martin Schulz (przewodniczący grupy do 2012), Peter Simon, Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Barbara Weiler, Kerstin Westphal 23
Polska SLD-UP Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Zemke 7
Portugalia PS Luís Paulo Alves, Luís Capoulas Santos, António Correia de Campos, Edite Estrela, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira 7
Rumunia PSD Victor Boștinaru, Minodora Cliveti, Corina Crețu, Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin-Sorin Ivan, Ioan-Mircea Pașcu, Daciana Sârbu, Silvia Adriana Țicău 10
PC George Sabin Cutaș
PRM Claudiu Ciprian Tănăsescu 1
Słowacja Smer-SD Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová, Monika Smolková, Boris Zala 5
Słowenia SD Tanja Fajon, Mojca Kleva 2
Szwecja SAP Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog, Åsa Westlund 6
Węgry MSZP Kinga Göncz, Zita Gurmai, Edit Herczog, Csaba Tabajdi 4
Wielka Brytania LP Michael Cashman, Mary Honeyball, Richard Howitt, Stephen Hughes, David Martin, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Claude Moraes, Brian Simpson, Peter Skinner, Catherine Stihler, Derek Vaughan, Glenis Willmott 13
Włochy PD Francesca Balzani, Giovanni Barbagallo, Luigi Berlinguer, Rita Borsellino, Salvatore Caronna, Sergio Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Leonardo Domenici, Franco Frigo, Roberto Gualtieri, Guido Milana, Pier Antonio Panzeri, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Vittorio Prodi, David Sassoli, Patrizia Toia 20
IdV Pino Arlacchi, Vincenzo Iovine, Andrea Zanoni 3
Razem 195

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[5] Liczba
Belgia Open VLD Philippe De Backer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Guy Verhofstadt (przewodniczący grupy) 3
MR Louis Michel, Frédérique Ries 2
Bułgaria DPS Filiz Chjusmenowa, Metin Kazak, Władko Panajotow 3
NDSW Stanimir Iłczew, Antonija Pyrwanowa 2
Dania V Anne E. Jensen, Morten Løkkegaard, Jens Rohde 3
Estonia KE Siiri Oviir, Vilja Savisaar 2
RE Kristiina Ojuland 1
Finlandia Kesk. Anneli Jäätteenmäki, Riikka Pakarinen, Hannu Takkula 3
SFP Nils Torvalds 1
Francja MoDem Jean-Luc Bennahmias, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Corinne Lepage, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez 6
Grecja ND Teodoros Skilakakis 1
Hiszpania CpE-CiU Ramon Tremosa 2
CpE-PNV Izaskun Bilbao
Holandia VVD Hans van Baalen, Toine Manders, Jan Mulder 3
D66 Gerben-Jan Gerbrandy, Sophie in ’t Veld, Marietje Schaake 3
Irlandia FF Liam Aylward, Brian Crowley, Pat Gallagher 3
Niez. Marian Harkin 1
Litwa DP Justina Vitkauskaitė-Bernard 1
LRLS Leonidas Donskis 1
Luksemburg DP Charles Goerens 1
Łotwa LPP/LC Ivars Godmanis 1
Niemcy FDP Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Gesine Meißner, Britta Reimers, Alexandra Thein, Michael Theurer 12
Rumunia PNL Roberto Dietrich, Eduard Hellvig, Norica Nicolai, Adina Vălean, Renate Weber 4
Słowacja LS-HZDS Sergej Kozlík 1
Słowenia LDS Jelko Kacin 1
Zares Ivo Vajgl 1
Szwecja FP Marit Paulsen, Olle Schmidt, Cecilia Wikström 3
C Kent Johansson 1
Wielka Brytania LD Catherine Bearder, Phil Bennion, Sharon Bowles, Chris Davies, Andrew Duff, Fiona Hall, Sarah Ludford, George Lyon, Bill Newton Dunn, Rebecca Elisabeth Taylor, Graham Watson 11
CP Edward McMillan-Scott 1
Włochy IdV Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo 4
Razem 82

Zieloni/Wolny Sojusz Europejski edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[6][7] Liczba
Austria Zieloni Eva Lichtenberger, Ulrike Lunacek 2
Belgia Ecolo Isabelle Durant, Philippe Lamberts 2
Groen Bart Staes 1
N-VA Mark Demesmaeker 1
Dania F Margrete Auken 1
Estonia Niez. Indrek Tarand 1
Finlandia Vihr. Tarja Cronberg, Satu Hassi 2
Francja E-É François Alfonsi, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Paul Besset, José Bové, Pascal Canfin, Yves Cochet, Daniel Cohn-Bendit (współprzewodniczący grupy), Karima Delli, Hélène Flautre, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Eva Joly, Nicole Kiil-Nielsen, Michèle Rivasi 15
Grecja Zieloni Nikos Chrisojelos 1
Hiszpania EdlP-LV Inaki Irazabalbeitia 1
ICV Raül Romeva 1
Holandia GL Judith Sargentini, Bas Eickhout, Marije Cornelissen 3
Luksemburg déi gréng Claude Turmes 1
Łotwa PCTVL Tatjana Ždanoka 1
Niemcy Grünen Jan Philipp Albrecht, Hiltrud Breyer, Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Sven Giegold, Gerald Häfner, Rebecca Harms (współprzewodnicząca grupy), Martin Häusling, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Helga Trüpel 14
Portugalia BE Rui Tavares 1
Szwecja MP Isabella Lövin, Carl Schlyter 2
PP Amelia Andersdotter, Christian Engström 2
Wielka Brytania GPEW Jean Lambert, Keith Taylor 2
SNP Ian Hudghton, Alyn Smith 2
PC Jill Evans 1
Razem 58

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[8] Liczba
Belgia LDD Derk Jan Eppink 1
Chorwacja HSP AS Ruža Tomašić 1
Czechy ODS Milan Cabrnoch, Andrea Češková, Hynek Fajmon, Edvard Kožušník, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil (przewodniczący grupy w 2011) 9
Dania O Anna Rosbach Andersen 1
Holandia CU Peter van Dalen 1
Litwa AWPL Waldemar Tomaszewski 1
Łotwa TB/LNKK Roberts Zīle 1
Polska PiS Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Michał Kamiński (przewodniczący grupy do 2011), Paweł Kowal, Ryszard Legutko, Marek Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski 11
PO Artur Zasada 1
Węgry MDF Lajos Bokros 1
Wielka Brytania CP Richard Ashworth, Robert Atkins, Philip Bradbourn, Martin Callanan (przewodniczący grupy od 2011), Giles Chichester, Nirj Deva, James Elles, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Julie Girling, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Syed Kamall, Sajjad Karim, Timothy Kirkhope, Emma McClarkin, Anthea McIntyre, Struan Stevenson, Robert Sturdy, Kay Swinburne, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Marina Yannakoudakis 24
UKIP Marta Andreasen, David Campbell Bannerman 2
UCUNF Jim Nicholson 1
Włochy PdL Isabella De Martini, Cristiana Muscardini 2
Razem 57

Zjednoczona Lewica Europejska edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[9][10] Liczba
Chorwacja HL-SR Nikola Vuljanić 1
Cypr AKEL Takis Chadzijeorjiu, Kiriakos Triandafilidis 2
Czechy KSČM Věra Flasarová, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 4
Dania N Rina Ronja Kari 1
Francja PCF+PG Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat 4
PCR Younous Omarjee 1
Grecja KKE Jeorjos Gikopulos, Jeorjos Tusas 2
Syriza Nikolaos Chundis 1
Hiszpania IU Willy Meyer 1
Holandia SP Dennis de Jong, Kartika Liotard 2
Irlandia PS Paul Murphy 1
Łotwa SC-LSP Alfrēds Rubiks 1
Niemcy Linke Cornelia Ernst, Thomas Händel, Jürgen Klute, Sabine Lösing, Martina Michels, Helmut Scholz, Sabine Wils, Gabriele Zimmer (przewodnicząca grupy od 2012) 8
Portugalia BE Marisa Matias, Alda Sousa 2
CDU João Manuel Ferreira, Inês Zuber 2
Szwecja V Mikael Gustafsson 1
Wielka Brytania SF Martina Anderson 1
Razem 35

Europa Wolności i Demokracji edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[11] Liczba
Belgia VB Frank Vanhecke 1
Bułgaria Ataka Sławczo Binew 1
Dania O Morten Messerschmidt 1
Finlandia PS Sampo Terho 1
Francja MPF Philippe de Villiers 1
Grecja LAOS Nikolaos Salawrakos, Niki Dzawela 2
Holandia SGP Bastiaan Belder 1
Litwa TiT Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas 2
Polska PiS Tadeusz Cymański, Jacek Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro 4
Słowacja SNS Jaroslav Paška 1
Wielka Brytania UKIP Stuart Agnew, Gerard Batten, John Bufton, Derek Clark, William Legge, Nigel Farage (współprzewodniczący grupy), Paul Nuttall 7
CP Roger Helmer 1
Włochy LN Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Matteo Salvini, Giancarlo Scottà, Francesco Speroni (współprzewodniczący grupy) 7
UdC Magdi Allam 1
Razem 31

Niezrzeszeni edytuj

Państwo Lista[2] Posłowie[12] Liczba
Austria LHPM Martin Ehrenhauser, Hans-Peter Martin, Angelika Werthmann 3
FPÖ Andreas Mölzer, Franz Obermayr 2
BZÖ Ewald Stadler 1
Belgia VB Philip Claeys 1
Bułgaria Ataka Dimityr Stojanow 1
Francja FN Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen 3
Hiszpania UPyD Francisco Sosa Wagner 1
Holandia PVV Lucas Hartong, Laurence Stassen, Patricia van der Kammen, Daniël van der Stoep, Auke Zijlstra 5
Irlandia Lab. Nessa Childers 1
Rumunia PRM Corneliu Vadim Tudor, Dan Zamfirescu 2
PSD Adrian Severin 1
Węgry Jobbik Béla Kovács, Krisztina Morvai, Csanád Szegedi 3
Wielka Brytania UKIP Godfrey Bloom, Trevor Colman, Mike Nattrass, Nikki Sinclaire 4
BNP Andrew Brons, Nick Griffin 2
DUP Diane Dodds 1
Włochy LN Mario Borghezio 1
PD Franco Bonanini 1
Razem 33

Zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego edytuj

Byli posłowie do PE edytuj

Państwo Lista[2] Były poseł[13] Wygaśnięcie mandatu Następca[14] Objęcie mandatu
Austria ÖVP Hella Ranner 31 marca 2011 Heinz Becker 1 kwietnia 2011
Ernst Strasser 23 marca 2011 Hubert Pirker 31 marca 2011
Belgia CD&V Jean-Luc Dehaene 15 maja 2014 mandat pozostał nieobsadzony
N-VA Frieda Brepoels 30 stycznia 2013 Mark Demesmaeker 1 lutego 2013
PS Jean-Claude Marcourt 15 lipca 2009 Marc Tarabella 16 lipca 2009
Frédéric Daerden 15 lipca 2009 mandat pozostał nieobsadzony
Open VLD Dirk Sterckx 5 września 2011 Philippe De Backer 7 września 2011
Bułgaria GERB Iliana Iwanowa 31 grudnia 2012 Presław Borisow 1 stycznia 2013
Emił Stojanow 15 listopada 2012 Monika Panajotowa 6 grudnia 2012
Rumjana Żelewa 26 lipca 2009 Andrej Kowaczew 24 sierpnia 2009
BSP Kristian Wigenin 28 maja 2013 Marusja Lubczewa 7 czerwca 2013
Cypr DISY Joanis Kasulidis 28 lutego 2013 Andreas Pitsilidis 4 marca 2013
EDEK Kiriakos Mawronikolas 31 sierpnia 2012 Sofoklis Sofokleus 1 września 2012
Czechy ČSSD Jiří Havel [zgon] 8 lipca 2012 Vojtěch Mynář 23 lipca 2012
KSČM Vladimír Remek 15 grudnia 2013 Věra Flasarová 13 stycznia 2014
Dania A Dan Jørgensen 11 grudnia 2013 Claus Larsen-Jensen 13 grudnia 2013
N Søren Søndergaard 4 lutego 2014 Rina Ronja Kari 5 lutego 2014
Estonia SDE Ivari Padar 6 kwietnia 2014 Katrin Saks 7 kwietnia 2014
Finlandia SFP Carl Haglund 4 lipca 2012 Nils Torvalds 5 lipca 2012
Vihr. Heidi Hautala 21 czerwca 2011 Tarja Cronberg 22 czerwca 2011
Kok. Ville Itälä 1 marca 2012 Petri Sarvamaa 1 marca 2012
PS Timo Soini 25 kwietnia 2011 Sampo Terho 26 kwietnia 2011
Francja UMP Damien Abad 16 czerwca 2012 Michel Dantin 17 czerwca 2012
Michel Barnier 9 lutego 2010 Constance Le Grip 10 lutego 2010
Dominique Baudis 22 czerwca 2011 Franck Proust 23 czerwca 2011
Christophe Béchu 31 grudnia 2010 Agnès Le Brun 1 stycznia 2011
Michel Dantin 15 czerwca 2012 Nora Berra 16 czerwca 2012
Pascale Gruny 13 grudnia 2010 Philippe Boulland 15 grudnia 2010
Catherine Soullie 23 marca 2011 Brice Hortefeux 24 marca 2011
PS Kader Arif 15 maja 2012 Éric Andrieu 16 maja 2012
Harlem Désir 8 kwietnia 2014 Christine Revault d’Allonnes 9 kwietnia 2014
Estelle Grelier 16 czerwca 2012 Jean-Louis Cottigny 17 czerwca 2012
Stéphane Le Foll 15 maja 2012 Isabelle Thomas 16 maja 2012
Vincent Peillon 15 maja 2012 Karim Zéribi 16 maja 2012
Karim Zéribi 2 maja 2014 Vincent Peillon 3 maja 2014
E-É Pascal Canfin 15 maja 2012 Jean-Jacob Bicep 16 maja 2012
Jean-Jacob Bicep 2 maja 2014 Pascal Canfin 3 maja 2014
PCR Élie Hoarau 3 stycznia 2012 Younous Omarjee 4 stycznia 2012
Grecja PASOK Stawros Lambrinidis 16 czerwca 2011 Dimitris Drutsas 22 czerwca 2011
Jeorjos Papakonstandinu 6 października 2009 Spiridon Danelis 8 października 2009
Zieloni Michalis Tremopulos 1 lutego 2012 Nikos Chrisojelos 2 lutego 2012
KKE Charalambos Angurakis [zgon] 12 maja 2014 Jeorjos Gikopulos 19 maja 2014
Atanasios Pafilis 14 października 2009 Charalambos Angurakis 14 października 2009
LAOS Atanasios Plewris 14 października 2009 Nikolaos Salawrakos 14 października 2009
Hiszpania PP José Manuel García-Margallo 20 grudnia 2011 Auxiliadora Correa 13 stycznia 2012
Íñigo Méndez de Vigo 22 grudnia 2011 Juan Naranjo Escobar 13 stycznia 2012
PSOE Magdalena Álvarez 15 lipca 2010 Sergio Gutiérrez Prieto 19 lipca 2010
Ramón Jáuregui 20 października 2010 María Irigoyen Pérez 16 listopada 2010
EdlP-LV[15] Oriol Junqueras (ERC) 31 grudnia 2011 Ana Miranda (BNG) 1 stycznia 2012
Ana Miranda (BNG) 9 lipca 2013 Inaki Irazabalbeitia (Aralar) 11 lipca 2013
Holandia VVD Jeanine Hennis-Plasschaert 16 czerwca 2010 Jan Mulder 22 czerwca 2010
PVV Louis Bontes 16 czerwca 2010 Lucas Hartong 22 czerwca 2010
Barry Madlener 19 września 2012 Patricia van der Kammen 27 września 2012
Daniël van der Stoep 31 sierpnia 2011 Auke Zijlstra 13 września 2011
Irlandia Lab. Proinsias De Rossa 1 lutego 2012 Emer Costello 15 lutego 2012
Alan Kelly 24 lutego 2011 Phil Prendergast 21 kwietnia 2011
PS Joe Higgins 24 lutego 2011 Paul Murphy 1 kwietnia 2011
Litwa DP Viktor Uspaskich 15 listopada 2012 Justina Vitkauskaitė 21 listopada 2012
Malta PN Simon Busuttil 5 kwietnia 2013 Roberta Metsola 25 kwietnia 2013
PL Louis Grech 12 marca 2013 Claudette Abela Baldacchino 25 kwietnia 2013
Edward Scicluna 12 marca 2013 Marlene Mizzi 25 kwietnia 2013
Niemcy CDU Kurt Lechner 16 marca 2012 Birgit Collin-Langen 17 marca 2012
Klaus-Heiner Lehne 28 lutego 2014 Annette Koewius 12 marca 2014
CSU Anja Weisgerber 21 października 2013 Gabriele Stauner 30 października 2013
Grünen Franziska Brantner 21 października 2013 Hiltrud Breyer 31 października 2013
Linke Lothar Bisky[16] [zgon] 13 sierpnia 2013 Martina Michels 5 września 2013
Polska PO Lena Kolarska-Bobińska 2 grudnia 2013 Zbigniew Zaleski 17 grudnia 2013
Janusz Lewandowski 9 lutego 2010 Jan Kozłowski 4 marca 2010
Rafał Trzaskowski 2 grudnia 2013 Tadeusz Ross 17 grudnia 2013
Portugalia CDU Ilda Figueiredo 17 stycznia 2012 Inês Zuber 18 stycznia 2012
BE Miguel Portas [zgon] 24 kwietnia 2012 Alda Sousa 9 maja 2012
PSD Graça Carvalho 30 kwietnia 2014 Joaquim Cruz 1 maja 2014
Rumunia PRM George Becali 18 grudnia 2012 Dan Zamfirescu 9 stycznia 2013
PNL Cristian Bușoi 16 czerwca 2013 Ovidiu Silaghi 4 września 2013
Ramona Mănescu 27 sierpnia 2013 Eduard Hellvig 4 września 2013
Ovidiu Silaghi 10 czerwca 2014 Roberto Dietrich 11 czerwca 2014
PSD Rovana Plumb 6 maja 2012 Minodora Cliveti 18 maja 2012
Słowenia SD Zoran Thaler 20 marca 2011 Mojca Kleva 13 kwietnia 2011
Szwecja V Eva-Britt Svensson 31 sierpnia 2011 Mikael Gustafsson 22 września 2011
C Lena Ek 28 września 2011 Kent Johansson 18 października 2011
Węgry Fidesz János Áder 9 maja 2012 Erik Bánki 1 czerwca 2012
Erik Bánki 5 maja 2014 Balázs Hidvéghi 15 maja 2014
Enikő Győri 31 sierpnia 2010 Zoltán Bagó 12 września 2010
Pál Schmitt 13 maja 2010 Ildikó Gáll Pelczné 2 czerwca 2010
Jobbik Zoltán Balczó 13 maja 2010 Béla Kovács 31 maja 2010
Wielka Brytania GPEW Caroline Lucas 17 maja 2010 Keith Taylor 2 czerwca 2010
LD Liz Lynne 4 lutego 2012 Phil Bennion 6 lutego 2012
Diana Wallis 31 stycznia 2012 Rebecca Elisabeth Taylor 8 marca 2012
SF Bairbre de Brún 2 maja 2012 Martina Anderson 12 czerwca 2012
Włochy PdL Gabriele Albertini 14 marca 2013 Fabrizio Bertot 12 kwietnia 2013
Giovanni Collino 5 czerwca 2011 Giuseppe Gargani 6 czerwca 2011
Mario Mauro 14 marca 2013 Isabella De Martini 12 kwietnia 2013
PD Francesca Barracciu 27 lutego 2014 Giovanni Barbagallo 11 marca 2014
Rosario Crocetta 18 listopada 2012 Francesca Barracciu 17 grudnia 2012
Debora Serracchiani 6 maja 2013 Franco Frigo 7 maja 2013
Gianluca Susta 14 marca 2013 Franco Bonanini 12 kwietnia 2013
IdV Luigi de Magistris 18 lipca 2011 Andrea Zanoni 19 lipca 2011

Dodatkowe mandaty edytuj

Państwo Poseł[14] Lista[2] Objęcie mandatu
Austria Josef Weidenholzer SPÖ 1 grudnia 2011
Ewald Stadler BZÖ 7 grudnia 2011
Bułgaria Swetosław Malinow SK-DSB 1 grudnia 2011
Francja Jean Roatta UMP 7 grudnia 2011
Yves Cochet E-É 7 grudnia 2011
Hiszpania Dolores García-Hierro PSOE 1 grudnia 2011
Vicente Garcés Ramón 1 grudnia 2011
Eva Ortiz Vilella PP 1 grudnia 2011
Salvador Sedó CpE-CiU 1 grudnia 2011
Holandia Daniël van der Stoep PVV 15 grudnia 2011
Łotwa Kārlis Šadurskis PS 1 grudnia 2011
Malta Joseph Cuschieri PL 1 grudnia 2011
Polska Arkadiusz Bratkowski PSL 7 grudnia 2011
Słowenia Zofija Mazej Kukovič SDS 8 grudnia 2011
Szwecja Jens Nilsson SAP 1 grudnia 2011
Amelia Andersdotter PP 1 grudnia 2011
Wielka Brytania Anthea McIntyre CP 1 grudnia 2011
Włochy Gino Trematerra UdC 1 grudnia 2011

12 chorwackich europosłów objęło mandaty 1 lipca 2013.

Rozkład mandatów według państw i grup edytuj

Grupa poselska

Państwo członkowskie

EPP S&D ALDE Greens / EFA ECR EUL / NGL EFD NI Razem
  Austria 6 (ÖVP) 5 (SPÖ) 2 (Zieloni) 3 (LHPM)
2 (FPÖ)
1 (BZÖ)
19[17]
  Belgia 2 (CD&V)
1 (cdH)
1 (CSP)
2 (PS)
2 (sp.a)
3 (Open VLD)
2 (MR)
2 (Ecolo)
1 (Groen)
1 (N-VA)
1 (LDD) 1 (VB) 1 (VB) 20(22)[18][19]
  Bułgaria 5 (GERB)
2 (SDS+DSB)
4 (BSP) 3 (DPS)
2 (NDSW)
1 (Ataka) 1 (Ataka) 18[20]
  Chorwacja 5 (HDZ) 5 (SDP) 1 (HSP AS) 1 (HL-SR) 12[21]
  Cypr 2 (DISY) 1 (EDEK)
1 (DIKO)
2 (AKEL) 6[22]
  Czechy 2 (KDU-ČSL) 7 (ČSSD) 9 (ODS) 4 (KSČM) 22[23]
  Dania 1 (C) 4 (A)
1 (F)
3 (V) 1 (F) 1 (O) 1 (N) 1 (O) 13[24]
  Estonia 1 (IRL) 1 (SDE) 2 (KE)
1 (RE)
1 (Tarand) 6[25]
  Finlandia 3 (Kok.)
1 (KD)
2 (SDP) 3 (Kesk.)
1 (SFP)
2 (Vihr.) 1 (PS) 13[26]
  Francja 30 (UMP i koalicjanci) 14 (PS) 6 (MoDem) 15 (E-É) 4 (PCF+PG)
1 (PCR)
1 (MPF) 3 (FN) 74[27]
  Grecja 7 (ND) 8 (PASOK) 1 (ND) 1 (Zieloni) 2 (KKE)
1 (Syriza)
2 (LAOS) 22[28]
  Hiszpania 24 (PP)
1 (CpE)
23 (PSOE) 2 (CpE) 1 (BNG)
1 (ICV)
1 (IU) 1 (UPyD) 54[29]
  Holandia 5 (CDA) 3 (PvdA) 3 (VVD)
3 (D66)
3 (GL) 1 (CU) 2 (SP) 1 (SGP) 5 (PVV) 26[30]
  Irlandia 4 (FG) 2 (Lab.) 3 (FF)
1 (Harkin)
1 (PS) 1 (Lab.) 12[31]
  Litwa 4 (TS-LKD) 3 (LSDP) 1 (DP)
1 (LRLS)
1 (AWPL) 2 (TiT) 12[32]
  Luksemburg 3 (CSV) 1 (LSAP) 1 (DP) 1 (déi gréng) 6[33]
  Łotwa 1 (JL)
3 (PS)
1 (TSP) 1 (LPP/LC) 1 (PCTVL) 1 (TB/LNKK) 1 (LSP) 9[34]
  Malta 2 (PN) 4 (PL) 6[35]
  Niemcy 34 (CDU)
8 (CSU)
23 (SPD) 12 (FDP) 14 (Grünen) 8 (Linke) 99[36]
  Polska 24 (PO)
4 (PSL)
7 (SLD-UP) 11 (PiS)
1 (PO)
4 (PiS) 51[37]
  Portugalia 8 (PSD)
2 (CDS)
7 (PS) 1 (BE) 2 (BE)
2 (CDU)
22[38]
  Rumunia 10 (PD-L)
3 (UDMR)
1 (Băsescu)
10 (PSD+PC)
1 (PRM)
5 (PNL) 2 (PRM)
1 (PSD+PC)
33[39]
  Słowacja 2 (SDKÚ-DS)
2 (KDH)
2 (SMK)
5 (Smer-SD) 1 (LS-HZDS) 1 (SNS) 13[40]
  Słowenia 3 (SDS)
1 (NSi)
2 (SD) 1 (LDS)
1 (Zares)
8[41]
  Szwecja 4 (M)
1 (KD)
6 (SAP) 3 (FP)
1 (C)
2 (MP)
2 (PP)
1 (V) 20[42]
  Węgry 14 (Fidesz+KDNP) 4 (MSZP) 1 (MDF) 3 (Jobbik) 22[43]
  Wielka Brytania 13 (LP) 11 (LD)
1 (CP)
2 (GPEW)
2 (SNP)
1 (PC)
24 (CP)
1 (UCUNF)
2 (UKIP)
1 (SF) 7 (UKIP)
1 (CP)
4 (UKIP)
2 (BNP)
1 (DUP)
73[44]
  Włochy 27 (PdL)
5 (UdC)
1 (SVP)
1 (LN)
20 (PD)
3 (IdV)
4 (IdV) 2 (PdL) 7 (LN)
1 (UdC)
1 (LN)
1 (PD)
73[45]
  Unia Europejska 273 195 82 57 57 35 31 33 764(766)[19]

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Euro parliament elects new leader. bbc.co.uk. [dostęp 2013-07-01]. (ang.).
 2. a b c d e f g h i j „Lista” oznacza listę wyborczą, z której dana osoba uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zestawienie nie uwzględnia zmian przynależności partyjnej w ramach ugrupowań krajowych w toku VII kadencji Parlamentu Europejskiego.
 3. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 4. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 5. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 6. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 7. Members. greens-efa.org. [dostęp 2013-07-01]. (ang.).
 8. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 9. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 10. Meet the MEPs. guengl.org. [dostęp 2013-07-01]. (ang.).
 11. Europa Wolności i Demokracji. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 12. Niezrzeszeni. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 13. Posłowie, którzy odeszli z Parlamentu. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 14. a b Nowi posłowie. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 15. ERC, BNG, Aralar i inne ugrupowania regionalne tworzyły wspólną listę wyborczą pod nazwą Europa de los Pueblos – Los Verdes.
 16. Lothar Bisky od początku kadencji do 2012 pełnił funkcję przewodniczącego grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej.
 17. Austria – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 18. Belgia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 19. a b Pod koniec kadencji 2 mandaty belgijskie pozostały nieobsadzone – 1 przypadający flamandzkim chadekom i 1 przypadający walońskim socjalistom.
 20. Bułgaria – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 21. Chorwacja – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 22. Cypr – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 23. Czechy – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 24. Dania – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 25. Estonia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 26. Finlandia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 27. Francja – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 28. Grecja – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 29. Hiszpania – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 30. Holandia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 31. Irlandia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 32. Litwa – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 33. Luksemburg – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 34. Łotwa – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 35. Malta – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 36. Niemcy – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 37. Polska – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 38. Portugalia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 39. Rumunia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 40. Słowacja – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 41. Słowenia – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 42. Szwecja – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 43. Węgry – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 44. Wielka Brytania – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].
 45. Włochy – lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2013-07-01].

Linki zewnętrzne edytuj