Prawo Biota-Savarta

opis pola magnetycznego prądu

Prawo Biota-Savartaprawo stosowane w elektromagnetyzmie i dynamice płynów. Pozwala określić w dowolnym punkcie przestrzeni indukcję pola magnetycznego, której źródłem jest element przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny[1]. Oryginalna wersja została sformułowana dla pola magnetycznego.

W elektromagnetyzmie

edytuj

Wyprowadzenie

edytuj

Prawo Biota-Savarta dla pola magnetycznego można wyprowadzić z równań Maxwella lub z prawa Gaussa dla elektryczności i równań transformacji relatywistycznej pól elektrycznych i magnetycznych w szczególnej teorii względności[2][3]:

 
 
 

Połączenie powyższych wzorów określa pole magnetyczne wytwarzane przez poruszający się ładunek punktowy, co odpowiada polu wytwarzanemu przez prąd płynący w nieskończenie cienkim i krótkim przewodniku:

 
 

gdzie:

  – punktowy ładunek elektryczny,
  – prędkość ładunku  

Przyczynek   do pola indukcji magnetycznej w danym punkcie A od elementu długości   przewodnika z prądem o natężeniu  

 
Sposób wyznaczania kierunku i zwrotu indukcji magnetycznej
 

gdzie:

  (zob. Przenikalność magnetyczna),
  – natężenie prądu, wyrażone w amperach,
  – skierowany element przewodnika; wektor o kierunku przewodnika, zwrocie odpowiadającym kierunkowi prądu i długości równej długości elementu przewodnika,
 wersor dla punktów wytwarzającego pole (elementu przewodnika) i miejsca pola,
  – odległość elementu przewodnika od punktu pola.

Inna postać wzoru:

 

gdzie   to wektor wodzący o początku w źródle pola i końcu w rozważanym punkcie przestrzeni. Wartość indukcji magnetycznej może być obliczona ze wzoru

 

Przewodnik prostoliniowy

edytuj

Niech przez prostoliniowy przewodnik o nieskończonej długości płynie prąd o natężeniu   Zapiszmy skalarną postać przyczynku do pola indukcji magnetycznej:

 

Ze wzoru tego można wyprowadzić prawo Grassmanna.

Nieskończony przewód można myślowo podzielić na dwa fragmenty. Górna „połowa” od wycinka   przewodu do nieskończoności oraz dolna „połowa” w zakresie od minus nieskończoności do 0. Bez dowodu przyjmujemy, że obie „połowy” są sobie równe.

Aby otrzymać wartość indukcji magnetycznej   w odległości   od przewodnika o natężeniu   całkujemy skalarny przyczynek do indukcji magnetycznej.

 

      nie są niezależne, w związku z czym do obliczenia powyższej całki należy poszukać zależności, które je łączą.

Studiując ilustrację zawartą w artykule, można, wprowadzając zmienną   będącą najkrótszą odległością do przewodu, wypisać następujące związki:

 
 

Podstawiając powyższe zależności do całki, otrzymujemy ostateczną postać wzoru na indukcję magnetyczną:

 

Wzór ten jest słuszny w małej odległości od przewodnika lub w dowolnej odległości dla nieskończenie długiego przewodnika.

Przewodnik kołowy

edytuj

W przypadku przewodnika o innej geometrii indukcję pola magnetycznego w dowolnym punkcie przestrzeni można otrzymać, całkując wzór Biota-Savarta po całej długości przewodnika. Na przykład w środku przewodnika kołowego o promieniu   w próżni indukcję określa wzór:

 

Rozciągły obszar z prądem

edytuj

Wyżej przytoczony wzór jest prawdziwy dla cienkich przewodników z prądem, dla obszarów w których płynie prąd w dużych objętościach wzór przyjmuje postać:

 

gdzie:

 gęstość prądu,
 element objętości.

Poruszający się ładunek

edytuj
 

gdzie:

  – przyczynek ładunku elektrycznego,
  – prędkość ładunku.

Pole w danym punkcie

edytuj

Całkowitą indukcję magnetyczną wyznacza się, całkując różniczkowe elementy indukcji   wzdłuż całego przewodnika – w pierwszym wzorze, a w całym obszarze, w którym płynie prąd, w drugim wzorze.

 

Wnioski

edytuj

Wzór Biota-Savarta umożliwia obliczenie indukcji magnetycznej, gdy znane jest natężenie prądu, który jest źródłem pola magnetycznego (punkty tego pola są scharakteryzowane przez wektor indukcji, a wartość tego wektora określa wzór Biota-Savarta).

Wszystkie przyczynki do wektora indukcji pochodzące od elementów przewodnika mają w danym punkcie taki sam kierunek, który jest prostopadły do płaszczyzny, w której leży przewodnik i analizowany punkt. Dlatego linie pola magnetycznego mają kształt okręgów leżących w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika, środkami których jest przewodnik.

W mechanice płynów

edytuj

Prawo Biota-Savarta ma swój odpowiednik mechanice płynów i określa przyczynek do prędkości płynu wytwarzanej (indukowanej) przez element strugi wirowej. Analogia obejmuje związki:

  • przewodnik elektryczny – struga wirowa,
  • natężenie prądu – cyrkulacja strugi,
  • wytwarzane pole magnetyczne – uzyskiwana prędkość płynu.

Prawo można sformułować w postaci:

Prędkość indukowana   w wybranym punkcie A płynu przez element strugi wirowej o długości   określa wzór:

 

gdzie:

 cyrkulacja strugi.

Na podstawie tego wzoru można obliczyć, jak wir wpływa na rozkład prędkości wokół niego. Przykładowo, długa prostoliniowa struga wytwarza (zmienia) prędkość płynu:

 

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj