Otwórz menu główne

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne – zbiór norm regulujących zagadnienia dotyczące geodezji i kartografii.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Data wydania 17 maja 1989
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 163
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 725
Data wejścia w życie 1 lipca 1989
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo geodezyjne i kartograficzne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 730
Wejście w życie ostatniej zmiany 4 maja 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Spis treści

Zakres regulacjiEdytuj

Struktura redakcyjna ustawyEdytuj

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
 • Rozdział 2 Służba Geodezyjna i Kartograficzna
 • Rozdział 3 Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Rozdział 4 Ewidencja gruntów i budynków
 • Rozdział 5 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
 • Rozdział 6 Rozgraniczanie nieruchomości
 • Rozdział 7 Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Rozdział 8 Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Rozdział 8a Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • Rozdział 9 Przepisy karne i kary pieniężne
 • Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe
 • ZAŁĄCZNIK Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty

Organ centralny i doradczyEdytuj

Ustawa określa organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Głównego Geodetę Kraju powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Geodety Kraju jest Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna. Przy Głównym Geodecie Kraju działa również Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. skład osobowy Rady i Komisji określa Główny Geodeta Kraju, natomiast tryb i zakres działania określa minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia.

Akty zmienioneEdytuj

Ustawa zmieniła przepisy następujących aktów (zmiany bezpośrednie):

Nowelizacje i wyroki Trybunału KonstytucyjnegoEdytuj

Ustawę nowelizowano wielokrotnie, w tym orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 25 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdził że ówczesny art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, ww. przepis prawny "jest niezgodny z konstytucyjną regułą wyłączności ustawy w regulacji stosunku daninowego oraz konstytucyjnymi wymogami szczegółowości treściowej upoważnienia do wydania aktu podstawowego"[1].

Pierwotny tekst został opublikowany w Dz.U. z 1989 r. nr 30, poz. 163, kolejne teksty jednolite zostały opublikowane w:

DerogacjaEdytuj

Wraz z w wejściem w życie ustawy, moc utraciły (uchylenie bezpośrednie):

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. K 30/12 (OTK-A 2013/5/61 (Dz.U. z 2013 r. poz. 805)

Linki zewnętrzneEdytuj