Prawo stygnięcia

Prawo stygnięcia (prawo stygnięcia Newtona) – w fizyce prawo określające z jaką szybkością ciała przekazują sobie energię cieplną w wyniku przewodnictwa ciepła. Prawo zostało sformułowane przez Izaaka Newtona.

Prawo nie obowiązuje jeżeli przekazywanie energii cieplnej odbywa się przez promieniowanie cieplne, konwekcję lub przewodzeniu towarzyszy zmiana stanu skupienia (np. parowanie).

Sformułowanie prawaEdytuj

Prawo stygnięcia (prawo stygnięcia Newtona) mówi, że:

„Szybkość z jaką układ stygnie jest proporcjonalna do różnicy temperatur pomiędzy układem a otoczeniem”.

Matematycznie można to wyrazić jako:

 

gdzie:

 temperatura ciała,
  – temperatura otoczenia,
  – różnica temperatur układu i otoczenia,
 czas,
  – stała dla danego układu (zależna m.in. od fizycznej wielkości układu, jego pojemności cieplnej i jego wewnętrznej struktury, przenikalności cieplnej ścianek układu, rodzaju otoczenia).

Stygnięcie przy stałej temperaturze otoczeniaEdytuj

Z powyższego, przy założeniu stałości temperatury otoczenia, otrzymujemy eksponencjalną zależność temperatury stygnącego układu od czasu stygnięcia:

 

gdzie:

  – początkowa różnica temperatur.

WyprowadzenieEdytuj

 
Krzywa ostygania ilustrująca spadek temperatury stygnącego ciała w czasie

Prawo ostygania zapisane w postaci

 

gdzie:

  – temperatura otoczenia,
  – aktualna temperatura układu,

jest równaniem różniczkowym, w którym można rozdzielić zmienne

 
 

gdzie:

  – temperatura początkowa układu.

Po wycałkowaniu

 
 
 

i ostatecznie:

 

Temperaturę stygnącego ciała w funkcji czasu ilustruje krzywa ostygania.

Realność warunku stałości temperatury otoczeniaEdytuj

Gdy ciało stygnie, wówczas temperatura otoczenia może się podnosić. Warunek stałości temperatury otoczenia może być jednak utrzymany, gdy otoczenie ma dużą pojemność cieplną w porównaniu ze stygnącym przedmiotem (np. szklanka z herbatą na dworcu);

W praktyce stałość temperatury otoczenia można uzyskać przez użycie takich warunków eksperymentalnych jak:

Stygnięcie przy zmiennej temperaturze otoczeniaEdytuj

ZałożeniaEdytuj

Jeżeli stygnący układ i bezpośrednie otoczenie układu są odizolowane od otoczenia termodynamicznego, prawo stygnięcia Newtona pozostaje słuszne, pomimo tego że temperatura otoczenia układu nie jest stała.

Najprościej można sobie wyobrazić 2 układy odizolowane termicznie od otoczenia, a w kontakcie ze sobą poprzez przegrodę, przy czym wnętrza obu układów mają jednorodny rozkład temperatury (uzyskuje się np. poprzez mieszanie lub gdy szybkość przepływu ciepła przez przegrodę jest dużo mniejsza niż przepływ wewnątrz obu układów). Konieczne jest też założenie o (przynajmniej w przybliżeniu) stałości pojemności cieplnych obu układów (stałości ciepeł właściwych).

Przepływ ciepła przez przegrodę zależy od różnicy temperatur obu układów:

 

Oba układy są izolowane od otoczenia, a więc:

 

RozwiązanieEdytuj

Różnice pojemności cieplnej obu układów (inna masa, m, i inne ciepło właściwe, C), powodują że ta sama ilość ciepła (energii) zmienia temperaturę w różny sposób:

    i    
    i    
    i    

a także:

 
 

gdzie temperatura końcowa   jest funkcją temperatur początkowych   i   oraz pojemności cieplnych układów:

 

Stąd:

 
 

gdzie   jest różnicą temperatur układów „1” i „2”:

 

Skąd wynika:

 

gdzie:

 

I ostatecznie:

 

gdzie   jest początkową różnicą temperatur:

 

oraz

 

lub

 

Wynik końcowy zgodny jest więc (co do charakteru przebiegu eksponencjalnego) z prawem stygnięcia Newtona dla stygnącego układu w kontakcie z otoczeniem o stałej temperaturze. To tłumaczy również sukces tego prostego prawa nawet gdy jego podstawowe założenia nie są spełnione.

Przypadek graniczny – stała temperatura otoczeniaEdytuj

Gdy pojemność układu „2” traktowanego tutaj jako „bezpośrednie otoczenie” jest dużo większa niż pojemność cieplna układu stygnącego:

 

wówczas temperatura układu „2” (bezpośredniego otoczenia stygnącego układu) pozostaje stała:

 

oraz

 

gdzie współczynnik   w równaniu jest tożsamy z wartością   w oryginalnym równaniu eksponencjalnym: