Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychcentralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach związanych z:

  • dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych dopuszczanych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia – w zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977);
  • udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych – w zakresie określonym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 24);
  • wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów – w rozumieniu i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974);
  • badaniami klinicznymi, w tym badaniami klinicznymi weterynaryjnymi – w zakresie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Zasady i obszar działania Urzędu określa ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.

Komisje opiniodawczo-doradcze Prezesa Urzędu edytuj

Zgodnie z ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1223) przy Prezesie działa 6 komisji opiniodawczo-doradczych[1]:

  • Komisja ds. Produktów Leczniczych;
  • Komisja ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych;
  • Komisja ds. Wyrobów Medycznych;
  • Komisja ds. Produktów Biobójczych;
  • Komisja ds. Produktów z Pogranicza;
  • Komisja Farmakopei.

Adres edytuj

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj