Prezydent Federalny (Niemcy)

głowa państwa niemieckiego

Prezydent Federalny[1] (niem. Bundespräsident, w skrócie: BPr, również Prezydent Republiki Federalnej NiemiecPräsident der Bundesrepublik Deutschland[2][3]) – głowa państwa Republiki Federalnej Niemiec[4].

Prezydent Federalny
Bundespräsident
Ilustracja
Flaga Prezydenta Federalnego
Obecny
Obecny Prezydent Federalny
Frank-Walter Steinmeier
Stanowisko
Państwo

 Niemcy

Data utworzenia

24 maja 1949

Długość kadencji

5 lat

Obecny

Frank-Walter Steinmeier

Obecny od

19 marca 2017

Siedziba

Pałac Bellevue w Berlinie,
Willa Hammerschmidt w Bonn

Strona internetowa
Logo Prezydenta Federalnego

Procedura wyboru i sprawowanie urzędu edytuj

Prezydent w Niemczech wybierany jest przez Zgromadzenie Federalne, składające się w połowie z wszystkich deputowanych do Bundestagu, a w drugiej połowie z przedstawicieli parlamentów krajów związkowych (Landtagów), oddelegowanych odpowiednio do ich składu i liczby ludności poszczególnych krajów związkowych[1][4]. Często są to nie tylko deputowani tych parlamentów, lecz także znane osobistości publiczne[4].

Wybrany może być każdy obywatel Niemiec, który ukończył czterdziesty rok życia i któremu przysługuje prawo głosowania w wyborach do Bundestagu[4][1].

Kadencja Prezydenta Federalnego trwa 5 lat, a ponowny bezpośredni wybór dopuszczalny jest tylko raz[1].

Obejmując swój urząd, Prezydent Federalny składa wobec zgromadzonych członków Bundestagu i Bundesratu przysięgę o następującej treści: „Przysięgam, że siły swe poświęcę dla dobra Narodu Niemieckiego, że będę pomnażać jego dobro, chronić od szkody, strzec i bronić Ustawy Zasadniczej i ustaw federalnych, że będę sumiennie wypełniać swe obowiązki oraz, że będę sprawiedliwy dla każdego. Tak mi dopomóż Bóg”. Przysięga może być złożona bez odwołania się do Boga[1].

Prezydent Federalny nie ma istotnych władczych kompetencji i nie ponosi odpowiedzialności politycznej[5]. Podczas sprawowania swojego urzędu pełni funkcję integracyjną w polityce wewnętrznej państwa[4].

W razie przeszkody w sprawowaniu lub przedwczesnego złożenia urzędu przez Prezydenta Federalnego, jego uprawnienia przechodzą na Przewodniczącego Bundesratu[1].

Kompetencje edytuj

Do kompetencji Prezydenta Federalnego należą:

Wymagania podczas sprawowania urzędu edytuj

Jako przedstawiciel wszystkich Niemców Prezydent Federalny jest zobowiązany do działania w sposób politycznie neutralny[4]. Ponadto, gdy sprawuje urząd, nie może:

 • być członkiem organu ustawodawczego, a także rządu federalnego lub rządu kraju związkowego[4][1],
 • sprawować odpłatnie innego urzędu, prowadzić działalności gospodarczej, wykonywać innego zawodu ani być członkiem zarządu lub rady nadzorczej przedsiębiorstwa nastawionego na zysk[1].

Możliwość oskarżenia przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym edytuj

Ustawa Zasadnicza RFN nie przewiduje usunięcia Prezydenta Federalnego z urzędu[4]. Jeżeli Prezydent Federalny podczas sprawowania urzędu umyślnie naruszy Ustawę Zasadniczą lub ustawę federalną, Bundestag lub Bundesrat może oskarżyć go przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym[4][1]. Wniosek o wniesienie oskarżenia musi być przedstawiony przez co najmniej jedną czwartą członków Bundestagu lub jedną czwartą głosów Bundesratu. Uchwała o wniesieniu oskarżenia wymaga większości dwóch trzecich członków Bundestagu lub dwóch trzecich głosów Bundesratu. Oskarżenie przedstawia pełnomocnik organu oskarżającego[1].

Jeżeli Federalny Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że Prezydent Federalny jest winien umyślnego naruszenia Ustawy Zasadniczej lub innej ustawy federalnej, może orzec o pozbawieniu go urzędu. Po wniesieniu oskarżenia może on postanowić w drodze tymczasowego zarządzenia, że istnieją przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta[1].

Budynki związane z urzędującym Prezydentem Federalnym edytuj

Prezydenci Federalni edytuj

Osobny artykuł: Lista prezydentów Niemiec.

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o V. Prezydent Federalny, [w:] Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., Kancelaria Sejmu [dostęp 2018-10-01].
 2. Auswärtiges Amt [online] [dostęp 2023-02-26] (niem.).
 3. Deutsche Behörden und Einrichtungen: Bezeichnungen, Abkürzungen, Akronyme zusammengestellt vom Sprachendienst des Auswärtigen Amts [online], Auswärtiges Amt [dostęp 2023-03-06] (niem.).
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Bundespräsident. [w:] Themen [on-line]. slpb.de. [dostęp 2022-11-04]. (niem.).
 5. Niemcy. Ustrój polityczny, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2018-11-17].
 6. Schloss Bellevue. [w:] Amtssitze [on-line]. bundespraesident.de. [dostęp 2022-11-03]. (niem.).
 7. Villa Hammerschmidt. [w:] Amtssitze [on-line]. bundespraesident.de. [dostęp 2022-11-03]. (niem.).
 8. Schloss Bellevue, Bundespräsidialamt. [w:] Sehenswürdigkeiten [on-line]. berlin.de. [dostęp 2022-11-03]. (niem.).
 9. Dienstvilla des Bundespräsidenten in Berlin-Dahlem. [w:] Amtssitze [on-line]. bundespraesident.de. [dostęp 2022-11-03]. (niem.).