Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa – naczelna powszechna jednostka organizacyjna prokuratury w Polsce, którą kieruje Prokurator Krajowy. W 2010 została zniesiona, a zastąpiła ją wtedy Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. W 2016 Prokuratura Krajowa została ponownie utworzona (w miejsce Prokuratury Generalnej). Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Korneluk.

Siedziba Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie

Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje się przy ul. Postępu 3 w Warszawie.

Decyzją Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z dnia 12 stycznia 2024 Dariusz Barski został odsunięty od sprawowania obowiązków Prokuratora Krajowego z uwagi na nieskuteczne przywrócenie go do służby czynnej ze stanu spoczynku w 2022 roku[1][a], w związku z czym nie mógł wykonywać tej funkcji[2][3]. Tego samego dnia Jacek Bilewicz został powołany przez premiera Donalda Tuska na pełniącego obowiązki I zastępcy Prokuratora Generalnego[4] oraz prokuratora krajowego na wniosek Adama Bodnara[5]. Po tej decyzji, Prokuratura Krajowa wydała oświadczenia, w których sprzeciwiła się powierzeniu obowiązków prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi[6][7]. Z decyzją nie zgodziła się również część polityków i środowiska prawniczego[8].

Zadania

edytuj

Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

Struktura organizacyjna

edytuj

Prokurator Krajowy

edytuj

Prokurator Krajowy to jeden z zastępców Prokuratora Generalnego i przełożony prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego (w liczbie nie większej niż 7) powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą[9].

Prokuratorzy krajowi III Rzeczypospolitej

Biuro Prezydialne

edytuj

W skład Biura Prezydialnego wchodzą:

 • Wydział Prezydialny z Działem do Spraw Organizacji Pracy Prokuratury, Wizytacji i Lustracji;
 • Wydział Prawny;
 • Wydział Skarg i Wniosków;
 • Wydział Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi;
 • Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.

Do zadań Biura Prezydialnego należy w szczególności:

 • przygotowywanie informacji o charakterze ogólnym dla Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych organów w zakresie działania prokuratury, z wykorzystaniem materiałów przedstawionych przez inne komórki organizacyjne;
 • opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania prokuratury oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie jednostek;
 • wykonywanie czynności dotyczących realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez uprawnione organy;
 • prowadzenie i koordynowanie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej.

Biuro Prokuratora Krajowego

edytuj

W skład Biura Prokuratora Krajowego wchodzi Dział Prasowy.

Do zadań Biura Prokuratora Krajowego należy w szczególności:

 • zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;
 • organizowanie posiedzeń Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
 • zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w zakresie kontaktów z mediami;
 • organizowanie i obsługa spotkań, wizyt i konferencji Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego.

Biuro Kadr

edytuj

W skład Biura Kadr wchodzą:

 • Wydział I Spraw Osobowych Prokuratorów;
 • Wydział II Spraw Osobowych Prokuratorów;
 • Wydział Spraw Osobowych Pracowników Prokuratury;
 • Samodzielne stanowisko do Spraw Osobowych Prokuratorów do Spraw Wojskowych.

Do zadań Biura Kadr należy w szczególności:

 • realizacja zadań związanych z problematyką zatrudniania i wynagradzania prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej i pozostających na etacie tej jednostki, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej i obsługa modułu kadrowego w elektronicznym systemie finansowo – księgowym;
 • prowadzenie bazy danych w zakresie limitów wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w prokuraturze oraz przygotowywanie na tej podstawie analiz etatyzacyjno-kadrowych w celu racjonalnego rozmieszczania kadr prokuratury w poszczególnych jednostkach;
 • opracowywanie planów etatyzacyjnych na potrzeby projektu budżetu prokuratury na rok następny;
 • ewidencja ruchów kadrowych prokuratorów i asesorów w jednostkach;
 • analizowanie poziomu obciążenia pracą prokuratorów oraz równomierności ich rozmieszczenia i wykorzystania w poszczególnych jednostkach.

Biuro Budżetu i Majątku Prokuratury

edytuj

W skład Biura Budżetu i Majątku Prokuratury wchodzą:

 • Wydział Budżetu;
 • Wydział Majątku i Inwestycji;
 • Wydział Kontroli Finansowej i Gospodarczej;
 • W strukturze Biura funkcjonuje główny księgowy budżetu prokuratury

Do zadań Biura Budżetu i Majątku Prokuratury należy w szczególności:

 • wykonywanie obowiązków dysponenta części budżetowej odpowiadającej powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w tym również w odniesieniu do środków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • planowanie, finansowanie i nadzorowanie inwestycji części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;
 • sporządzanie wniosków o rezerwy celowe, rezerwę ogólną, i zapewnianie dofinansowywania oraz decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w części odpowiadającej prokuraturze.

Biuro Administracyjno-Finansowe

edytuj

Do zadań Biura Administracyjno-Finansowego należy w szczególności:

 • monitorowanie wykonania wydatków w układzie zadaniowym i sporządzanie informacji w tym zakresie;
 • opracowywanie, w porozumieniu z Biurem Budżetu i Majątku Prokuratury, harmonogramu realizacji planu finansowego;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Prokuratury Krajowej
 • przestrzeganie zasad właściwego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansowej;
 • organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa.

Biuro Spraw Konstytucyjnych

edytuj

Do zadań Biura Spraw Konstytucyjnych należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Prokuratora Generalnego jego konstytucyjnych uprawnień do inicjowania kontroli zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych, w tym przygotowywanie projektów wniosków Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP aktów normatywnych w sprawach zgłaszanych przez obywateli lub inne podmioty zewnętrzne albo z własnej inicjatywy;
 • podejmowanie działań związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego jako uczestnika postępowania w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny.

Biuro Współpracy Międzynarodowej

edytuj

W skład Biura Współpracy Międzynarodowej wchodzą:

 • Wydział Spraw Międzynarodowych;
 • Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Do zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

 • analiza formalnoprawna, ekspedycja i koordynowanie realizacji kierowanych za granicę za pośrednictwem Biura wniosków o pomoc prawną w sprawach karnych prowadzonych w jednostkach i w innych uprawnionych organach;
 • koordynowanie, na wniosek jednostek i innych uprawnionych organów, realizacji wniosków kierowanych przez nie bezpośrednio do organów państw obcych oraz koordynowanie realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych do Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicy za pośrednictwem Biura;
 • koordynowanie postępowań ekstradycyjnych realizowanych w RP, ekspediowanie wniosków ekstradycyjnych i monitorowanie postępowań wszczynanych w tych sprawach za granicą;
 • pośredniczenie w przekazywaniu prokuratorom europejskich nakazów aresztowania pochodzących z zagranicy oraz innej korespondencji urzędowej z nimi związanej.

Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego

edytuj

Do zadań Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Prokuraturze Krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1167);
 • realizowanie przedsięwzięć z zakresu obronności państwa, zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej w Prokuraturze Krajowej oraz koordynowanie tej działalności w podległych jednostkach.

Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji

edytuj

Do zadań Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji należą w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych (cyberprzestępczość) prowadzonych przez prokuratury regionalne, prokuratury okręgowe i prokuratury rejonowe;
 • sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach z zakresu cyberprzestępczości oraz koordynowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe, oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki w zakresie właściwości Departamentu;
 • zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących cyberprzestępczości, a ponadto opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;
 • kształtowanie praktyki zwalczania cyberprzestępczości na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości Departamentu;
 • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych, w szczególności Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w zakresie zwalczania cyberprzestępczości;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania cyberprzestępczości transgranicznej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskim przedstawicielem w Eurojust w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania cyberprzestępczości;
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;
 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
 • przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;
 • przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości Departamentu;
 • opracowywanie kierunków rozwoju informatyzacji prokuratury;
 • opracowywanie, budowa, wdrażanie i utrzymanie ogólnokrajowych systemów teleinformatycznych i nadzór nad ich eksploatacją;
 • koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych w jednostkach;
 • definiowanie oraz aktualizacja architektury systemów teleinformatycznych w prokuraturze;
 • definiowanie i utrzymywanie procesów zarządzania systemami teleinformatycznymi w prokuraturze;
 • definiowanie i nadzór nad procesami zarządzania jakością danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych prokuratury;
 • realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem ogólnokrajowej sieci transmisji danych zapewniającej wymianę danych pomiędzy jednostkami;
 • przekazywanie do Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych niezbędnych do monitorowania i oceny stanu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni Prokuratury Krajowej oraz analizy incydentów w cyberprzestrzeni Prokuratury Krajowej oraz innych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 • współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy organizacji i przeprowadzaniu audytów i testów bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji w cyberprzestrzeni Prokuratury Krajowej oraz innych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 • opracowywanie, w uzgodnieniu z Biurem Budżetu i Majątku Prokuratury, projektu budżetu w zakresie wdrażania ogólnokrajowych i lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań wspólnych dla departamentów i biur Prokuratury Krajowej wynikających z informatyzacji prokuratury;
 • opracowywanie wstępnych projektów aktów normatywnych w zakresie wdrażania, stosowania i rozwoju systemów teleinformatycznych w prokuraturze;
 • opiniowanie i standaryzacja zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania w prokuraturze oraz gospodarowanie sprzętem informatycznym i oprogramowaniem w Prokuraturze Krajowej;
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuraturę Krajową danymi przetwarzanymi w ogólnokrajowych systemach teleinformatycznych prokuratury;
 • współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym i Komendą Główną Policji w zakresie sprawozdawczości i statystyki oraz współpraca z właściwymi organami i instytucjami w zakresie dostępu do prowadzonych przez te podmioty baz danych i ewidencji;
 • realizacja zadań oraz koordynowanie działań jednostek związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1355), zwanej dalej „ustawą o SIS oraz VIS";
 • realizacja zadań oraz koordynowanie działań jednostek związanych z przekazywaniem i otrzymywaniem informacji kryminalnych z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • zapewnienie obsługi informatycznej w Prokuraturze Krajowej;
 • inicjowanie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i europejskich, przygotowywanie budżetów projektów z funduszy pomocowych, ich obsługa i rozliczanie w zakresie informatyzacji.

Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

edytuj

W skład Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wchodzą:

 • Wydział Postępowania Przygotowawczego i Nadzoru,
 • Zespół do Spraw Terroryzmu,
 • Zespół Koordynacji, Analiz i Monitorowania,

Do zadań Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji należy w szczególności:

 • prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej, w tym transgranicznej, przestępstwa popełnione z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych (cyberprzestępczość zorganizowana), najpoważniejsze przestępstwa łapownictwa w organach władzy ustawodawczej, organach administracji rządowej, samorządowej, organach ścigania i organach kontroli, przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 k.k., inne przestępstwa, które ze względu na charakter i wagę sprawy, na podstawie polecenia Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego, zostały przekazane do prowadzenia przez Departament;
 • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości zorganizowanej i zwalczania terroryzmu, cyberprzestępczości zorganizowanej, korupcji, prania pięniędzy, handlu ludźmi, produkcji oraz obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, uprowadzeń dla okupu, nielegalnego wyrobu i handlu bronią, materiałami niebezpiecznymi oraz materiałami służącymi do produkcji broni masowego rażenia;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskimi przedstawicielami w Eurojust w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych;
 • wykonywanie zadań w ramach krajowego systemu koordynacyjnego Eurojust;
 • współpraca z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Przestępstw Finansowych na szkodę Unii Europejskiej (OLAF) w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Wydziały zamiejscowe

edytuj

Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadzi wydziały zamiejscowe w miastach będących siedzibą sądu apelacyjnego z wyjątkiem Rzeszowa.

Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej

edytuj

Do zadań Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności:

 • nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Wydziały do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej w prokuraturach regionalnych oraz Wydziały do Spraw Przestępczości Gospodarczej w prokuraturach regionalnych i okręgowych;
 • zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej, a ponadto opracowywanie na ich podstawie ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;
 • koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w zakresie właściwości departamentu;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie opracowywania strategii zwalczania międzynarodowej przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej oraz ścigania jej sprawców, współdziałanie z polskim przedstawicielem w EUROJUST w zakresie działań prokuratury oraz z przedstawicielami innych organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowej;
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie uprawnienia Prokuratora Generalnego, o którym mowa w art. 328 k.p.k. w zakresie właściwości departamentu;

kształtowanie praktyki ścigania na podstawie prowadzonych analiz i badań w zakresie właściwości departamentu;

 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Departamentu;
 • opiniowanie wniosków kierowanych do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego w zakresie właściwości departamentu;
 • przygotowywanie informacji dla Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego i innych organów w zakresie właściwości departamentu;

+ przygotowywanie informacji w sprawach będących przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich, stanowisk w związku z oświadczeniami senatorów oraz udzielanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich żądanych odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie właściwości departamentu; monitorowanie działań prokuratury w zakresie spraw należących do właściwości departamentu;

 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach w zakresie spraw o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.

W skład departamentu wchodzi Koordynator do Spraw Cyberprzestępczości, który w tym zakresie podlega bezpośrednio Prokuratorowi Krajowemu.

Departament Postępowania Przygotowawczego

edytuj

W skład Departamentu Postępowania Przygotowawczego wchodzi Dział do Spraw Błędów Medycznych.

Do zadań Departamentu Postępowania Przygotowawczego należy w szczególności:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym;
 • koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym, sprawowanego przez prokuratury regionalne i okręgowe;
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki;
 • kontrolowanie prawidłowości prowadzenia postępowań w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym;
 • monitorowanie i koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, w tym postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o określone rodzaje przestępstw wskazanych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.

Departament Postępowania Sądowego

edytuj

W skład Departamentu Postępowania Sądowego wchodzą:

 • Wydział Postępowania Sądowego w Sprawach Karnych,
 • Wydział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych,
 • Wydział Kasacji,
 • Zespół do Spraw Ułaskawień i Postępowania Wykonawczego

Do zadań Departamentu Postępowania Sądowego należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów kasacji Prokuratora Generalnego od orzeczeń sądów powszechnych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich oraz skarg na wyroki sądów odwoławczych rozpoznawane na podstawie przepisów k.p.k.;
 • opracowywanie projektów skarg kasacyjnych Prokuratora Generalnego i skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów powszechnych w sprawach rozpoznawanych na podstawie k.p.c.;
 • opracowywanie projektów skarg Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych;
 • udział w posiedzeniach Sądu Najwyższego w składach zwykłych i powiększonych, dotyczących zagadnień prawnych w sprawach karnych i cywilnych oraz w posiedzeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznającego zagadnienie prawne;
 • udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, udział w posiedzeniu składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie, w której skargę kasacyjną wniósł prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej;
 • oddziaływanie na praktykę oskarżycielską jednostek, w szczególności przez opracowywanie wyników badań problematyki kasacyjnej i kierowanie pism instrukcyjnych do prokuratur regionalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o ułaskawienie.

Departament do Spraw Wojskowych

edytuj

W skład Departamentu do Spraw Wojskowych wchodzą:

 • Wydział Postępowania Przygotowawczego, Sądowego i Nadzoru;
 • Wydział Organizacyjno – Prawny.

Do zadań Departamentu do Spraw Wojskowych należy w szczególności:

 • opracowywanie programów dotyczących podstawowych kierunków działania komórek organizacyjnych do spraw wojskowych oraz rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie tych komórek, a także sprawozdań i informacji dotyczących realizacji tych programów;
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych;
 • koordynowanie i kontrolowanie prawidłowości nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym sprawowanego w wydziałach do spraw wojskowych prokuratury okręgowej oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez wydziały do spraw wojskowych w prokuraturach okręgowych w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Wydział Spraw Wewnętrznych

edytuj

Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych należy w szczególności:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa popełnione przez sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach o przestępstwa popełnione przez sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratury;
 • monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy o postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie właściwości Wydziału.

Zespół Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

edytuj

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Krajowemu.

Stanowisko Audytora Wewnętrznego

edytuj

Audytor Wewnętrzny wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Krajowemu.

Inspektor Ochrony Danych

edytuj

Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Krajowemu[14].

Kierownictwo[15]

edytuj

Zobacz też

edytuj
 1. Art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, na podstawie którego w 2022 roku dokonano przywrócenia do stanu czynnego, obowiązywał wyłącznie od 4 marca do 4 maja 2016 roku[1].

Przypisy

edytuj
 1. a b Mariusz Jałoszewski: Bodnar przejmuje prokuraturę. Odsunął prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. oko.press, 2024-01-12. [dostęp 2024-01-12].
 2. Informacja o uznaniu przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej za akt dokonany z naruszeniem przepisów. gov.pl, 2024-01-12. [dostęp 2024-01-12].
 3. mjz: Resort sprawiedliwości zabiera głos w sprawie Dariusza Barskiego. "Niemożność sprawowania przez niego funkcji". tvn24.pl, 2024-01-12. [dostęp 2024-01-12].
 4. Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl [online], gov.pl [dostęp 2024-04-25] (pol.).
 5. KAR: Nowa decyzja Bodnara. Powołał p.o. Prokuratora Krajowego. wiadomosci.wp.pl, 2024-01-12. [dostęp 2024-01-13].
 6. Oświadczenie Prokuratury Krajowej w sprawie bezprawnego działania Prokuratora Generalnego. Prokuratura Krajowa, 12 stycznia 2024. [dostęp 2024-01-13].
 7. Oświadczenie Zastępców Prokuratora Generalnego w sprawie powołania prokuratora Jacka Bilewicza na nieistniejącą funkcję p.o Prokuratora Krajowego. Prokuratura Krajowa, 13 stycznia 2024. [dostęp 2024-01-13].
 8. Patryk Rutkowski: Ostry spór prawników w związku z decyzją Adama Bodnara. "Beton nie jest wieczny", "zamach stanu". gazeta.pl, 13 stycznia 2024. [dostęp 2024-01-13].
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2023 r. poz. 1360)
 10. Informacja o uznaniu przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej za akt dokonany z naruszeniem przepisów. Ministerstwo Sprawiedliwości, 2024-01-12. [dostęp 2024-01-12].
 11. Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.. Ministerstwo Sprawiedliwości, 12 stycznia 2024. [dostęp 2024-01-13].
 12. To on będzie pełnił obowiązki prokuratora krajowego. Wiemy kto zastąpi Dariusza Barskiego. onet.pl, 12 stycznia 2024. [dostęp 2024-01-13].
 13. Dariusz Korneluk nowym Prokuratorem Krajowym - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Sprawiedliwości [dostęp 2024-03-14] (pol.).
 14. Organizacja jednostki [online], Prokuratura Krajowa [dostęp 2017-01-23] [zarchiwizowane z adresu 2017-01-16].
 15. Kierownictwo Prokuratury Krajowej [online], Prokuratura Krajowa [dostęp 2024-05-31].
 16. Prokurator Dariusz Korneluk już prokuratorem krajowym [online], prawo.pl [dostęp 2024-03-14] (pol.).
 17. Premier powołał Michała Ostrowskiego i Tomasza Janeczka na zastępców PG [online], gov.pl [dostęp 2024-02-17] (pol.).
 18. Zastępca Prokuratora Krajowego [online], Prokuratura Krajowa [dostęp 2024-05-31].

Linki zewnętrzne

edytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 17 września 2017. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.