Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne roczne realne wynagrodzenie brutto w krajach OECD (dane wyrażono w dolarach międzynarodowych, w cenach stałych z 2016 r. )[1]

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca (w danym kraju, sektorze gospodarki, przedsiębiorstwie). Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

Przeciętne wynagrodzenie w PolsceEdytuj

ObliczanieEdytuj

 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej od 1950 roku (w cenach stałych)

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce obliczane jest przez Główny Urząd Statystyczny. GUS cyklicznie publikuje kilka rodzajów danych o przeciętnych wynagrodzeniach, dotyczących różnych obszarów gospodarki, z których najszerszy wskaźnik to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Dane o przeciętnych wynagrodzeniach od 1992 r. podawane są w ujęciu brutto tj. razem z podatkiem dochodowym PIT, a od 1999 r. razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

W gospodarce narodowejEdytuj

Obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym jednostki o liczbie pracujących do 9 osób[2]. Dane o tym przeciętnym wynagrodzeniu dotyczą pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. GUS oblicza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przyjmując:

 • wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą, uczniów oraz osób zatrudnionych za granicą,
 • wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach,
 • dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę np. dziennikarzom[3]

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej są publikowane kwartalnie, a w lutym za cały poprzedni rok. W 2018 r. wyniosło ono 4 585,03 zł brutto[4] (około 3 261 zł netto).

W sektorze przedsiębiorstwEdytuj

Część składowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obejmuje tylko podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie m.in.: leśnictwa, rybołówstwa, górnictwa, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu, usług hotelarskich i gastronomicznych, naprawy pojazdów, transportu, informacji, komunikacji. W grudniu 2016 r. przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 798,9 tys. osób[12]. Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw są publikowane co miesiąc, kwartalnie, a w styczniu za cały poprzedni rok. W 2016 r. wyniosło ono 4 277,03 zł brutto[13] czyli było o 5,7% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem (4 047,21 zł brutto). We wrześniu 2019 wyniosło 5 084,56 zł[14].

W sektorze mikroprzedsiębiorstwEdytuj

Część składowa przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obejmuje tylko podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. W 2015 r. przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w tych podmiotach wyniosła – 1 314,2 tys. osób, a liczba zatrudnionych ogółem – 3 764,2 tys. osób. GUS informuje o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze mikroprzedsiębiorstw co roku w publikacji: "Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób". W całym 2015 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze mikroprzedsiębiorstw wyniosło 2 397 zł brutto[15] czyli było o 38,5% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem (3 899,78 zł brutto w 2015 r.).

Struktura wynagrodzeńEdytuj

 
Struktura wynagrodzeń brutto w październiku danego roku (w jednostkach powyżej 9 osób).

Co 2 lata GUS publikuje dane o strukturze wynagrodzeń w październiku, ale w przeciwieństwie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogółem badanie dotyczy tylko jednostek zatrudniających powyżej 9 osób.

Struktura wynagrodzeń brutto według zawodów w październiku danego roku[16][17][18]
(w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób)
Rok Minimalne wynagrodzenie ustawowe Decyl pierwszy[19] Dominanta (najczęstsze wynagrodzenie, wartość modalna) Decyl piąty (mediana, wynagrodzenie środkowe)[20] Przeciętne wynagrodzenie Decyl dziewiąty[21]
1999 528,00 834,67 b.d. 1 486,91 1 800,31 2 969,65
2001 760,00 981,03 b.d. 1 825,92 2 216,55 3 662,12
2002 800,00 932,48 b.d. 1 820,73 2 229,80 3 721,87
2004 824,00 961,02 1 184,30 1 907,61 2 368,52 3 950,51
2006 899,10 1 040,67 1 469,09 2 130,43 2 654,13 4 492,21
2008 1 126,00 1 306,78 2 091,35 2 639,51 3 232,07 5 376,33
2010 1 317,00 1 478,70 2 020,13 2 906,78 3 543,50 5 850,66
2012 1 500,00 1 600,00 2 189,11 3 115,11 3 895,72 6 561,59
2014 1 680,00 1 718,00 2 469,47 3 291,56 4 107,72 6 917,23
2016 1 850,00 1 890,32 2 074,03 3 510,67 4 346,76 7 200,00
2018 2 100,00 2 224,17 b.d. 4 094,98 5 003,78 8 239,84

PrzypisyEdytuj

 1. OECD, Average annual wages (In 2016 constant prices at 2016 USD PPPs)
 2. GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r., Warszawa 2015, s. 8 (Uwagi metodyczne)
 3. GUS, Mały Rocznik Statystyczny 2015, Warszawa 2015, s.144 (Dochody i spożycie w gospodarstwach domowych)
 4. GUS, Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku, stat.gov.pl [dostęp 2019-06-19] (pol.).
 5. GUS, www.stat.gov.pl, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
 6. GUS, www.stat.gov.pl, Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku
 7. Wynagrodzenia netto od 1999 r. nie są danymi GUS tylko szacunkami na podstawie kalkulatorów wynagrodzeń - www.infor.pl, Kalkulator brutto-netto 2000-2019
 8. a b c GUS, Mały Rocznik Statystyczny 1996, Warszawa 1996, s.117
 9. Denominacja złotego - 10 000 PLZ = 1 PLN
 10. a b GUS, Mały Rocznik Statystyczny 1998, Warszawa 1998, s.130
 11. a b GUS, Mały Rocznik Statystyczny 1999, Warszawa 1999
 12. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 roku
 13. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r.
 14. Płace w Polsce zawiodły oczekiwania ekonomistów
 15. "Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r."
 16. GUS,"Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku", Warszawa, wydania z lat 2005-2015
 17. GUS,"Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.", Warszawa 2017 r.
 18. GUS, Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku, stat.gov.pl [dostęp 2020-01-12] (pol.).
 19. Co najwyżej tyle otrzymało 10% najniżej zarabiających pracowników
 20. Co najwyżej tyle otrzymała połowa pracowników
 21. Co najmniej tyle otrzymało 10% najwyżej zarabiających pracowników

Linki zewnętrzneEdytuj