Przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych (potocznie pasy lub zebra) – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przekraczania tych części drogi przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi[1].

Polski znak drogowy D-6:
„przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Polski znak poziomy P-10 oznaczający przejście dla pieszych – tzw. „pasy” lub „zebra”
Zebra na Abbey Road w Londynie, miejsce wykonania zdjęcia na okładkę albumu pt. Abbey Road zespołu the Beatles

Pionowym znakiem jest znak informacyjny D-6 (pokazany po prawej stronie), natomiast poziomym znak poziomy P-10 (równoległe do drogi białe pasy tworzące ciąg biegnący w poprzek drogi, potocznie zwany zebrą). W tak oznaczonym miejscu pieszy ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze[2][3], o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną.

znak D-6b
tabliczka T-27

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6 lub D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach (zasada ta dotyczy też miejsc oznaczonych znakiem D-6a, informujących o przejeździe dla rowerzystów).


Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2003 roku (w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), na każdym przejściu dla pieszych musi występować znak D-6 (punkt 5.2.6.3 "Zasady stosowania znaku D-6"[4]) . Sam znak P-10 szeroko stosowany bez znaku pionowego nie oznacza przejścia dla pieszych. Znak P-10 jest uzupełnieniem znaków D-6[5][6].


Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Zabronione jest przejeżdżanie rowerem i motorowerem przez przejście dla pieszych – do tego służy przejazd dla rowerzystów – dopuszczalne jest natomiast przeprowadzenie pojazdu. Wyjątkiem od tego zakazu jest osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku inwalidzkim, osoba pchająca wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy oraz dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby pełnoletniej – taki użytkownik drogi jest również uznawany za pieszego i może w pełni korzystać z przejścia. Rowerzyście za niedozwolony i nieuprawniony przejazd rowerem po przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości 100 zł[7].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Art. 2 pkt 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).
  2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-05-19], Cytat: Formalnie przepis ten (§ 47 ust. 4 rozporządzenia) daje więc pierwszeństwo pieszemu nie tylko wówczas, gdy znajduje się na przejściu, ale także wtedy, gdy wchodzi na przejście.
  3. Odpowiedź na interpelację nr 1533 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, prowadzących do skuteczniejszej ochrony pieszych w ruchu drogowym [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-05-19], Cytat: Zgodnie z art. 21 Konwencji, w przypadku istnienia na jezdni przejścia dla pieszych, jeżeli ruch pojazdów na tym przejściu nie jest kierowany sygnałami świetlnymi ruchu lub przez funkcjonariusza kierującego ruchem, kierujący powinni zbliżać się do tego przejścia tylko z odpowiednio zmniejszoną szybkością, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych, którzy znajdują się na przejściu lub wchodzą na nie; w razie potrzeby powinni zatrzymać się w celu przepuszczenia pieszych. (...) Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zakres regulacji krajowych w odniesieniu do ochrony pieszego na przejściu dla pieszych nie odbiega od rozwiązań przyjętych w Konwencji o ruchu drogowym.
  4. http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2003/220/dzu.2003.220.2181.0005.pdf
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-04-25] (pol.).
  6. Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 220 poz. 2181 - INFOR.PL [online], infor.pl [dostęp 2024-04-25] (pol.).
  7. Mandaty dla rowerzystów na przejściach dla pieszych.