Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne (ang. cash flow) – wpływy lub wypływy środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (CELEX: 32008R1126).