Psychologia analityczna (C.G. Jung)

Psychologia analityczna (od gr. ψυχη = „psyche”, „dusza” i λόγος = „logos” = „słowo”, „myśl”, „rozumowanie” i ανάλυσις = „analiza”) – nauka badająca mechanizmy rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka i społeczeństwa w ich związku ze światem widzialnym i z mniemanym światem niewidzialnym, według obserwacji, doświadczeń i hipotez szwajcarskiego psychiatry, profesora Carla Junga i jego współpracowników w pierwszej połowie XX wieku.

Opis edytuj

Nauki z których od początku czerpała psychologia analityczna to neurologia, psychiatria, psychoanaliza, antropologia, etnologia, filozofia, sztuki plastyczne, literatura, teologia, religie światowe, historia, mitologia, alchemia, astrologia, matematyka i fizyka. Z rozwojem naukowym, niektóre te dziedziny z czasem odpadły. Obecnie są nurty jungowskie, które zajmują się etyką[1], objawami politycznymi[2] i kulturowymi i wynalazkami neurologicznymi[3] oraz fizyką kwantową[4]. Zastosowania kliniczne tej psychologii określa się jako 'psychoterapia analityczna', 'psychoterapia jungowska', 'analiza jungowska', albo 'psychoanaliza jungowska'.

Psychoanaliza jungowska a Psychoanaliza edytuj

Psychoanaliza jungowska (lub analiza jungowska) jest współczesną nazwą dla klinicznego zastosowania psychologii analitycznej, zapoczątkowanej przez Carla Gustawa Junga po zerwaniu z Freudem i nazwana tak w 1913 dla odróżnienia jej od psychoanalizy freudowskiej. Obie szkoły łączą podobne zasady praktyki, np. psychoza przeniesieniowa, oraz etyki, ale historycznie rozdziela je do dnia dzisiejszego cały zakres teorii i usposobienie ich twórców. Można to uprościć w ten sposób: Gdzie Freud się skupia na mniemanej psychopatologii z lat dziecięcych i systemie popędów danego wypadku, Junga nie obchodzi dzieciństwo, jego metoda jest dialektyczna i dopatruje się, w czym choroba może być kompensacją tego, co się kryje w cieniu (nieświadomości) danego wypadku, albo pochodzi z nieświadomości zbiorowej. Stąd określano analizę jungowską jako 'psychoanalizę drugiej połowy życia'.

Do elementów psychologii analitycznej najbardziej odbiegających od klasycznej psychoanalizy można zaliczyć następujące:

Najbardziej od psychoanalizy klasycznej odbiega podejście do tego, co psychoanalityk i literat Christopher Bollas nazwał aforystycznie: (ang.The unthought known), 'znane (tylko jeszcze) nie uzmysłowione'[18].

Freud, ateista pochodzenia żydowskiego, miał szerokie zainteresowania kulturowe, lecz w podejściu do swej nowej metody leczenia był raczej bezwzględny, w odróżnieniu od Junga. Ponadto obawiał się, że jego odkrycia zostaną ograniczone jedynie do użytku wąskiej, żydowskiej sfery Wiednia. Dlatego przez kilka lat widział swego następcę w błyskotliwym i o siedemnaście lat młodszym Szwajcarze z Zurychu. Natomiast analityczną psychologię od początków jej istnienia do dnia dzisiejszego charakteryzowała różnorodność, zarówno jeżeli chodzi o międzynarodowe pochodzenie osób towarzyszących jej rozwojowi, jak i o otwarcie na współpracę pomiędzy wieloma różnorodnymi dyscyplinami wiedzy. Obecnie obie czołowe szkoły psychologii głębi przechodzą ewolucję w kierunku nauk ścisłych, zgodnie z tradycją wielu Jungistów. Organizacyjnie i historycznie psychologia analityczna uznaje do dziś swoje korzenie w Zurychu.

Historia i niechętna rola Junga edytuj

Historia psychologii analitycznej jest częścią historii psychoanalizy, przeplatając się z nią, a jednak zachowując odrębność. W pierwszej dekadzie XX wieku Zurych był drugim ważnym centrum psychoanalizy po Wiedniu. Zawodowa i osobista przyjaźń pomiędzy Freudem i Jungiem trwała od 1907 do 1913 roku. Jung był główną postacią w instytucjonalnym rozwoju psychoanalizy i stał się pierwszym architektem międzynarodowego ruchu psychoanalitycznego. To on pierwszy wprowadził zasadę, że każdy przyszły analityk powinien przejść analizę własną, która to zasada stała się jedną z podstawowych we wszystkich szkołach psychologii głębi.

Początek psychologii analitycznej edytuj

W 1913 roku zakończyła się nieodwołalnie współpraca między Sigmundem Freudem i Jungiem. Ich bolesne i gorzkie rozstanie miało długotrwały i ważny wpływ na obie szkoły, zarówno stymulując ich rozwój, jak i hamując go. W tym samym roku Jung użył po raz pierwszy terminu “psychologia analityczna”, dla rozróżnienia jego psychologii od psychoanalizy. W latach 30. XX wieku Jung nie był zainteresowany tworzeniem własnej szkoły psychologii i psychoterapii. Jako prezydenta Medycznego Towarzystwa Rozwoju Psychoterapii bardziej interesowało go poszukiwanie punktów wspólnych pomiędzy różnymi szkołami psychoterapii. Miał zdecydowanie ambiwalentne odniesienie do organizacji. Przed stworzeniem Instytutu w Zurychu istniały jedynie Kluby Psychologii Analitycznej w niektórych dużych miastach Europy i Stanów Zjednoczonych. Również tam Jung utrzymywał dystans i nigdy nie angażował się mocno w administrację żadnego z nich, choć wspierał je wykładami i seminariami. Jednakże bliscy jego współpracownicy odczuwali potrzebę utworzenia instytutu, w którym mogłaby być studiowana jego psychologia. Kombinacja analizy i seminariów w językach niemieckim i angielskim stanowiły szkolenie dla pierwszej generacji analityków jungowskich.

Zurych-Londyn-Zurych edytuj

Początkowa faza rozwoju psychologii analitycznej zakończyła się kilkoma punktami zwrotnymi. Po pierwsze, ufundowanie w Zurychu Instytutu w 1947, zaakceptowanego po wielu namowach przez Junga, wniosło do szkolenia aspekty edukacyjne i akademickie, a osobista analiza nie była już jedynym wymaganiem, aby zostać analitykiem. Celem instytutu było szkolenie osób w teoretycznych i praktycznych założeniach analitycznej psychologii i w analizie jungowskiej, na które składał się kurs psychiatrii klinicznej, antropologii, mitologii, religii porównawczej, baśni i innych powiązanych z nimi dziedzin. Instytut C.G. Junga w Zurychu działał do końca lat 60. jako wiodący ośrodek kształcący analityków jungowskich. Również w 1947 powstało pierwsze brytyjskie towarzystwo psychologii analitycznej w Londynie, na tle jeszcze przedwojennych wizyt Junga do tego miasta. Wygłosił tam serie odczytów w Tavistock Clinic, w których uczestniczyli, oprócz wielu lekarzy (m.in. Wilfred Bion, Joseph Henderson, Joseph Wheelright, Michael Fordham), również dramaturg, Samuel Beckett[19][20], w związku z nowo powstającą służbą zdrowia (ang. National Health Service, NHS). Znamienne było to, że w powojennej Anglii zebrało się skupisko lekarzy i psychologów, uchodźców z Niemiec i Austrii, w tym przyszły psychoanalityk rodem ze Lwowa, Andrzej Karol Skarbek (1925–2011). Wśród nich byli również psychoanalitycy, którzy wywarli dalekosiężny wpływ na służbę psychiatryczną i na szkolnictwo[21], co doprowadziło siłą rzeczy do niespodziewanej, lecz jednostronnej, integracji prądów psychoanalitycznych z psychologią analityczną. To okazało się na niekorzyść zasad rodem z Zurychu. Tymczasem po drugiej stronie Atlantyku inne programy szkoleniowe utworzone zostały w Nowym Yorku, Los Angeles i San Francisco. Następnie, w 1955 roku w Zurychu ufundowane zostało Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (ang. International Association for Analytical Psychology – IAAP), które zapoczątkowało istnienie ogólnoświatowej organizacji zawodowej zrzeszającej analityków jungowskich. Pierwszy Kongres IAAP odbył się w 1958 roku w Zurychu i uczestniczyło w nim 120 analityków z całego świata. Wraz ze śmiercią Junga (1961) do głosu zaczęły dochodzić tendencje uprzednio nie wyrażane. Wyodrębnił się nieoficjalny podział na londyńską “szkołę rozwojową”, w której obowiązuje własna analiza, i pochodzącą z Zurychu “szkołę klasyczną”.

Szkoły jungowskie edytuj

Po drugiej wojnie światowej, w zachodniej Europie, poza Szwajcarią, skupiska jungowskie dopiero zaczęły powstawać od lat 60., np. w Niemczech Zachodnich, Włoszech, Francji, Belgii, i Hiszpanii. Od czasu wojny Europa Wschodnia była praktycznie odcięta od jakiegokolwiek formalnego rozwoju psychoanalitycznego do lat 90. W międzyczasie, do lat 80. psychoanaliza przeszła wiele zmian: w jungowskim świecie duży nacisk kładziono na aspekty związane z granicami ('ramie', czyli vas bene clausum) w analizie i etyce zachowania; stopniowo malały różnice między tymi dwoma szkołami, jak również znaczący był napływ nowych analityków ze Stanów Zjednoczonych w świecie analitycznej psychologii.

Nurt londyński edytuj

Lata rozwoju psychologii analitycznej zdominowane były przez napięcie pomiędzy Archetypowo-Symbolicznie zorientowanymi nurtami związanymi z Zurychem (gdzie nie obowiązuje szkoleniowa terapia ani obserwacja przeniesienia) i nurtem zwanym 'londyńskim', pozostającym pod silnym wpływem Niezależnej Szkoły psychoanalitycznej (ang. Independent School)[22], do której zaliczeni byli m.in. Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, Donald Meltzer[23] i Christopher Bollas. Mówiło się o niektórych że są 'krypto-jungistami'. To niechybnie zmodyfikowało klasyczne metody pracy rodem z Zurychu, przez używanie kozetki, zwiększenie ilości sesji do 4 razy w tygodniu, i położenie nacisku na analizę przeniesienia oraz przeciwprzeniesienia i wpływ rozwoju wczesnodziecięcego, według Michaela Fordhama (1905–1995)[24], na dorosłe funkcjonowanie. Natomiast w szkoleniu obowiązywało obserwowanie jednego niemowlęcia, każdego tygodnia o tej samej godzinie przez minimum roku, z inspiracji Esther Bick.

Rywalizacja z klasycznym nurtem zuryskim edytuj

W Londynie, a w pewnym stopniu w Berlinie i w Stanach, na drugie miejsce przesunęło się zainteresowanie alchemią, mitologią. baśniami i funkcją transcendentną. Należy tu dodać, że brytyjska szkoła miała poważne wątpliwości co do aspektów 'kultowych', jakie towarzyszyły niektórym wątkom pracy Junga. Zerwanie Freuda z Jungiem odzwierciadliło się w Londynie, kiedy 'tendencje zuryskie' ubiegały się o równouprawnienie w Londyńskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej (ang.Society of Analytical Psychology – SAP), co spowodowało konflikt, a w latach 70 także rozłam organizacyjny. Poprzez następne lata te dwa nurty konkurowały o pierwotną energię psychologii analitycznej; Zurych zapewnił sobie mniejszościową reprezentację dzięki obecności w Londynie 'jungisty', Gerharda Adlera (1904–1988) i jego sojuszników w nowym towarzystwie, (ang. Association of Jungian Analysts – AJA). Podobne konflikty potem ujawniły się w innych krajach europejskich.

Integracja na skali światowej? edytuj

Ostatnie lata dwudziestego wieku odnotowały gwałtowny wzrost zainteresowania psychologią analityczną w Izraelu, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii, Korei Południowej, Japonii, Południowej Afryce, Austrii, Skandynawii, a ostatnio w krajach nadbałtyckich, Białorusi, Rosji, Polsce, Czechach, Ukrainie, na Węgrzech, w Serbii, Bułgarii, na Malcie oraz w Tunezji, następnie w Chinach, Meksyku, Argentynie, Chile i Wenezueli. Ten ogólnoświatowy rozwój wynika po części z działania administracji międzynarodowego towarzystwa w Zurychu i gotowości analityków każdej tendencji ze starej Europy i USA, do poświęcenia się (ang. shuttle analysis), czyli odwiedzanie regularne na analizę i superwizję szkoleniową grup i kandydatów jungowskich w nowych państwach[25]. Nie jest jasne, na ile spadek pionierów psychologii analitycznej został przekształcony i czy zaważył język angielski w krajach 'misyjnych'. Pod koniec lat 90 było 2000, a w 2014 już 3000 akredytowanych analityków jungowskich w obrębie IAAP.

Kongresy międzynarodowe IAAP, na które się zjeżdżają nie tylko analitycy, ale też badacze, studenci i psychoanalitycy freudowscy, mają miejsce co trzy lata. W ostatnich latach organizowane były w Barcelonie, Cambridge w Anglii, Cape Town, Montrealu i Kopenhadze. Następny Kongres w 2016, szykuje się w Kyoto, Japonii.

Sytuacja w Polsce edytuj

Należy przypomnieć kiedy w 1955 roku powstało międzynarodowe towarzystwo psychologii analitycznej (ang.IAAP)[26] w Zurychu, na swe osiemdziesiąte urodziny Jung przyjął miano pierwszego Prezydenta IAAP-u, Honoris Causa. W Polsce pierwsze stowarzyszenie pod auspicjami IAAP-u, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej – PTPA (zarejestrowane w 2001 r.), rozpoczęło 40 lat po jego śmierci działania w celu szkolenia analityków i rozpowszechnienia analizy oraz psychoterapii jungowskiej[27]. Następnie 30 stycznia 2010 zostało powołane do istnienia Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej – PTPJ[28]. 10 listopada 2018 grupa certyfikowanych polskich analityków jungowskich, członków PTPA i PTPJ, powołała Stowarzyszenie Analityków Jungowskich – SAJ. W sierpniu 2019 roku, na międzynarodowym kongresie IAAP w Wiedniu, SAJ otrzymało status pierwszej w Polsce grupy członkowskiej IAAP[29].

Pola badawcze psychologii analitycznej edytuj

Brytyjski psycholog analityczny i lekarz psychiatra, Roderick Peters, pisze: 'Od upadku alchemii wygórowanie nauk ścisłych tak zdominowało nasz światopogląd i tak doszczętnie pozbawiło materię swej duszy, że dla wielu ludzi ostateczny azyl substancji boskiej, stanowi ich własne ciało'[30]. Taki pogląd nakłania psychologów analitycznych, jak zarówno psychoanalityków jungowskich, do badań, m.in.:

Pionierzy psychologii analitycznej edytuj

M. in. należy wymienić:

Znani Jungiści edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Hester Solomon & Mary Twyman, Eds. The Ethical Attitude in Analytic Practice, London, Free Association Books, 2003 ISBN 978-1853435584
 2. Andrew Samuels, The Political Psyche, London: Routledge, 1993, ISBN 0-415-08102-5, OCLC 27010968.
 3. Jean Knox, "Self-Agency i Psychotherapy", New York W.W. Norton 2011, ISBN 978-0-393-70559-1
 4. Atom and Archetype – The Pauli/Jung Letters, 1932–1958, ed. C.A. Meier, preface by Beverley Zabriskie, 2001, Princeton University Press.
 5. C.G. Jung, (1912/16) Psychology of the Unconscious, New York, Moffat Yard & Co (1917) London, Routledge Kegan Paul. Fourth edition, (1950/1956) as Symbols of Transformation, CW 5, London, Routledge
 6. C.G. Jung, 'Gut und Böse in der analytischen Psychologie,' in Gut und Böse in der Psychotherapie, ed. Wilhelm Bitter, Stuttgart: 'Arzt und Seelsorger,' 1959. Lub w 'Good and Evil' in Civilization in Transition, Collected Works, CW 10, Princeton and London: Princeton University Press and Routledge Kegan Paul, 1970. ISBN 0-415-06579-8. s. 458
 7. R. Otto: Świętość, Wyd. Thesaurus Press, 1993, s.40.
 8. C.G. Jung, Aion – Researches into the Phenomenology of the Self, CW 9 II, London, Routledge 1950
 9. C.G. Jung, 'Die psychologische Diagnose des Tatbestandes' Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht (Bern), XVIII, 1905, 369-408, lub 'The Psychological Diagnosis of Evidence' in Experimental Researches, Collected Works, CW 2 1973, ISBN 0-7100-7152-3
 10. C.G. Jung, Mysterium Coniunctionis, Collected Works, CW 14.
 11. C.G, Jung, 'The Transcendent Function' in Psychological Types, Collected Works, CW 6 RKP, 1977, ISBN 0-7100-6299-0.
 12. C.G. Jung, 'The Hypothesis of the Archetype' in Psychology and Religion: West and East, Collected Works, CW 11.
 13. C.G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, CW 9 I, London RKP, 1959 ISBN 0-7100-16395.
 14. C.G. Jung, 'The Personal and the Collective (or Transpersonal) Unconscious' in Two Essays on Analytical Psychology, CW 7, London, RKP 1953 ISBN 0-7100-1637-9.
 15. C.G. Jung, 'The Type Problem in Human Character' and 'Psychological Typology (1936)' in Appendix to Psychological Types, Collected Works, CW 6 RKP, 1977, ISBN 0-7100-6299-0
 16. C.G.Jung, (1952) ‘Synchronicity: An Acausal Connecting Principle ' in The Structure and Dynamics of the Psyche, CW 8, London, Routledge
 17. C.G. Jung, 'Definitions' in Psychological Types, Collected Works, CW 6 RKP, 1977, ISBN 0-7100-6299-0.
 18. George Hogenson, The Dove in the Consulting Room – Hysteria and Anima in Bollas an,d Jung, Brunner-Routledge, 2003 ISBN 978-1-58391-258-4
 19. Mark Saban, 'Two in one or one in two? Pushing off from Jung with Wolfgang Giegerich', Journal of Analytical Psychology, 60, no. 5, 2015, s. 685
 20. C, G. Jung, 'The Tavistock Lectures'. Tavistock Clinic (Institute of Medical Psychology), CW,18, s. 1- 415.
 21. Elliott Jaques, Health Services, London, Heinemann Educational, 1978. ISBN 0-435-82474-0
 22. Gregorio Kohon, Ed. The British School of Psychoanalysis: The Independent Tradition, London, Free Association Books, 1986, ISBN 0-946960-23-2
 23. Donald Meltzer, The Claustrum: An investigation of Claustrophobic Phenomena, Oxford, The Clunie Press 1992, ISBN 0-902-965-298.
 24. Michael Fordham • Society of Analytical Psychology [online], www.thesap.org.uk [dostęp 2017-11-20] (ang.).
 25. Catherine Crowther and Jan Wiener From Tradition to Innovation – Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings, Spring Journal Books, 2015
 26. http://www.iaap.org/ International Association for Analytical Psychology
 27. O PTPA. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. [dostęp 2019-11-11].
 28. Historia i rozwój PTPJ. Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. [dostęp 2019-11-11].
 29. O nas. Stowarzyszenie Analityków Jungowskich. [dostęp 2019-11-11].
 30. Roderick Peters, 'The Eagle and the Serpent', Journal of Analytical Psychology, 32, 4, 1987, s.359–386
 31. Jerome Bernstein, Living in the Borderland: The Evolution of Consciousness and the Challenge of Healing Trauma, New York, Routledge 2006
 32. http://www.ecopsychology.org.uk gdzie jest bogata bibliografia po angielsku
 33. Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Paris, Éditions du Seuil, 2005 ISBN 978-2-02-066837-8
 34. François Martin-Vallas, La chimère transferentielle – Proposition épistémologique, neuroscientifique et clinicothéorique du transfert psychanalytique comme système complexe. Thèse de doctorat 2014, Université Lumière Lyon 2
 35. George Bright, ‘Synchronicity as a basis of analytic attitude’, Journal of Analytical Psychology, 42, 4, 1997, s. 613-635
 36. Ann Addison, ‘Jung, vitalism and ‘the psychoid’: an historical reconstruction’, Journal of Analytical Psychology, 54, 1, 2009
 37. Jean Knox,Archetype, attachment, analysis – Jungian psychology and the emergent mind, New-York Brunner-Routledge,2003

Bibliografia edytuj

 • Elphis Christopher and Hester McFarland Solomon, ed., Jungian Thought in the Modern World, London – New York, Free Association Books, 2000
 • Coline Covington And Barbara Wharton ed., Sabina Spielrein – Forgotten Pioneer of Psychoanalysis, Hove and New York, Brunner Routledge, 2003
 • Frieda Fordham: An Introduction to Jung's Psychology, Foreword by C.G. Jung, Harmondsworth, Penguin Books Ltd. 3rd Edition, 1966
 • Michael Fordham: Jungian Psychotherapy – A Study in Analytical Psychology, Chichester, John Wiley & Sons, 1978
 • Heather Formaini, ed., Landmarks – Papers by Jungian Analysts from Australia and New Zealand, Manuka, The Australian and New Zealand Society of Jungian Analysts, 2001
 • Michel Guibal et Jacques Nobécourt: Sabina Spielrein – Entre Freud et Jung, Paris, Aubier, 2004
 • J.W.T. Redfearn: My Self, My Many Selves, Foreword by Rosemary Gordon, London – Orlando, Academic Press Inc. 1985
 • Susan Rowland: Jung – A Feminist Revision, Cambridge, Polity Press in association with Blackwell Publishers, 2002
 • Andrew Samuels: Jung and the Post-Jungians, London – Boston, Routledge & Kegan Paul, 1985
 • Anthony Stevens: On Jung, London – Boston, Routledge, 1990
 • Anthony Stevens: Archetype: A Natural History of the Self, London, Routledge, 1991

Linki zewnętrzne edytuj