Rada Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa (także Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa) – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Krakowie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

Rada Miasta Krakowa
Ilustracja
Pałac Wielopolskich, obecna siedziba Rady
Państwo

Polska Polska

Województwo

Małopolskie

Powiat


Miejsce

Kraków

Adres


Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Liczba radnych

43

Kadencja

IX (2024–2029)

Przewodniczący Rady

vacat

Wiceprzewodniczący Rady

Artur Buszek, Michał Drewnicki

Strona internetowa

Do 1945 edytuj

Rada miejska w Krakowie po raz pierwszy jest wzmiankowana w źródłach pod datą 1264. Najprawdopodobniej istniała już wcześniej (co najmniej od momentu lokacji Krakowa w 1257), obok wójta i ławy. Początkowo jej kompetencje były niewielkie. Dominujące znaczenie w mieście zdobyła dopiero po buncie wójta Alberta, gdy Władysław Łokietek ograniczył rolę wójtów oraz przeniósł ciężar zarządzania miastem na radę, którą powołał spośród swoich stronników.

Rajcy miejscy byli mianowani odtąd przez pewien czas przez króla, później przed dotychczasową radę. Początkowo kadencja radnych trwała rok, później jednak (co najmniej od 1. połowy XV w.) funkcję tę pełniono dożywotnio. Zwiększała się też stopniowo liczba rajców (pierwotnie było ich 6, na początku XV w. 8, a jeszcze w tym stuleciu wykształciła się praktyka funkcjonowania obok 8-osobowej rady urzędującej także 16-osobowej rady starej, które wspólnie obradowały nad najważniejszymi sprawami miasta). Różnie kształtowały się warunki, które należało spełnić aby ubiegać się o ten urząd, od XVI w. niezbędnym wymogiem było uprzednie pełnienie funkcji ławnika miejskiego.

Rada miejska początkowo zarządzała miastem (m.in. kwestiami finansowymi czy porządkowymi), stopniowo przejmowała również od ławy miejskiej funkcje sądownicze. Obradom rady przewodniczył burmistrz, reprezentujący także radę na zewnątrz i wykonujący uchwały rady, którą to funkcję pełnili kolejno wszyscy radni, zmieniając się co sześć tygodni. Jego kompetencje stopniowo powiększały się, zyskał m.in. pewne uprawnienia sądownicze. Duża liczba spraw w kompetencji rady powodowała wykształcanie się w jej ramach dalszych funkcji, m.in. lonerów zarządzających finansami miasta. Podlegali jej też urzędnicy kancelarii radzieckiej (pisarze, sekretarze), syndycy (reprezentujący interesy miasta na zewnątrz) oraz hutman ratuszny (wykonujący przede wszystkim funkcje policyjne). W XVI w. pojawiła się kontrola gospodarki finansowej rady – zobowiązano ją do corocznych rozliczeń przed delegacjami pospólstwa. Z czasem delegacje te zyskały też prawo zabierania głosu w najważniejszych dla miasta sprawach.

W 1776 Komisja Dobrego Porządku zaprowadziła reformę ustroju miasta, m.in. zmniejszając liczbę radnych do 12, spośród których jedynie czterech kolejno (przez kwartał) pełniło funkcję burmistrza. Zasadnicza reforma ustroju nastąpiła jednak w 1791 na mocy ustaw Sejmu Czteroletniego. Powołano wówczas tzw. zgromadzenie miejskie ogólne (złożone z 60 „gminnych” pochodzących z wyboru, przede wszystkim wypowiadało się w kwestii ustanawiania opłat miejskich) i zgromadzenie wydziałowe oraz wybierany przez to ostatnie magistrat, który miał się zająć bieżącym zarządem miasta (składał się z prezydenta, wiceprezydenta, 8 radnych i kasjera). Nowy porządek zaprowadzono w Krakowie wiosną 1792, ale jeszcze w tym samym roku upadł i przywrócono poprzednią radę miejską. Już w 1794 dokonano jednak kolejnej reformy (powołano zgromadzenie gminnych i ławników, pochodzących z wyboru, które wybierało magistrat i kontrolowało jego działalność).

Po 1795 funkcjonowanie rady miejskiej zostało ograniczone. W 1802 powołany został tzw. „wydział miejski”, pochodzący z wyboru. W okresie, gdy Kraków znajdował się w granicach Księstwa Warszawskiego funkcjonowała „rada municypalna”, złożona z członków mianowanych przez króla spośród przedstawionych mu przez zgromadzenia gminne kandydatów. Po Kongresie Wiedeńskim i powstaniu Wolnego Miasta Kraków funkcje rady miejskiej przejęły organy Wolnego Miasta (głównie Senat Rządzący). Po wcieleniu Wolnego Miasta do monarchii Habsburgów w 1846 ponownie utworzono radę miejską (1848, pochodząca z wyboru, pełniąca funkcje uchwałodawcze i wykonawcze). W 1853 rada jako organ samorządu została jednak rozwiązana, a w jej miejsce powołano wydział miejski, którego członkowie pochodzili z nominacji.

Odrodzenie rady miejskiej nastąpiło w 1866 wskutek odchodzenia od centralnego modelu zarządzania państwem (efektem tego było również przyznanie autonomii Galicji). Rada ta była organem samorządu stanowiącym prawo lokalne, decydującym o finansach i mieniu gminy itp. Początkowo liczyła 60 osób, wskutek jednak rozszerzania granic miasta liczba ta stopniowo się powiększała (przed I wojną światową było 103 radnych). Prawo wyboru radnych ograniczone było cenzusem majątkowym i stanowym aż do odzyskania niepodległości w 1918. W 1911 do rady zostało wybranych 83 radnych[1].

Kolejna reforma (1934) przyniosła m.in. ograniczenie liczby radnych ze 124 do 72. Podczas II wojny światowej rada miejska przestała działać. Jej namiastką była Rada Przyboczna Miasta Krakowa (1939–1941).

1945–1990 edytuj

Po II wojnie światowej rada miejska została odrodzona jako Rada Narodowa Miasta Krakowa (od 1957, w związku z wydzieleniem Krakowa z województwa krakowskiego, Miejska Rada Narodowa w Krakowie). Pierwsze posiedzenie odbyła w styczniu 1945 – jej 12 członków pochodziło z PPR i jej stronnictw sojuszniczych. Stopniowo jej skład poszerzano poprzez powoływanie nowych członków przez partie polityczne zdominowane przez PPR, a następnie PZPR. Rada funkcjonowała wówczas jako organ samorządowy (stanowienie prawa miejscowego, dysponowanie majątkiem i finansami miejskimi, powoływanie prezydenta i zarządu) oraz administracyjny (kontrola urzędów, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych). Po zniesieniu samorządu terytorialnego w 1950 rada stała się już wyłącznie organem władzy państwowej, zaczęła też koordynować działalność powstałych wówczas rad dzielnicowych. Od 1954 członków Rady wybierano w wyborach powszechnych. Prezydium Rady, kierowane przez przewodniczącego stało się organem zarządzającym i wykonawczym w mieście; w 1973 przywrócono jednak funkcję prezydenta miasta.

Po reformie administracyjnej w 1975 Miejska Rada Narodowa objęła swoim działaniem obszar całego województwa miejskiego krakowskiego, a prezydent przejął także funkcję wojewody.

Po 1990 edytuj

 
Sala obrad Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich

W 1990 doszło do odrodzenia samorządowej Rady Miasta Krakowa – zlikwidowana została Rada Narodowa, 27 maja odbyły się wybory samorządowe, a 8 czerwca odbyła się pierwsza jej sesja. Początkowo Rada składała się z 75 radnych, od 2002 składa się z 43 radnych. Radni wybierani są na pięcioletnie kadencje (do 2018 były one czteroletnie). Pracami Rady kieruje wybierany spośród jej członków przewodniczący; Rada powołuje także komisje, do których składu zaprasza też ekspertów z zewnątrz. Rada posiada uprawnienia uchwałodawcze w zakresie prawa lokalnego oraz dysponuje majątkiem i finansami gminnymi, udziela absolutorium prezydentowi miasta. Początkowo także powoływała i odwoływała prezydenta i zarząd miasta (od 2002 prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych).

Rada Miasta Krakowa przyznaje honorowe obywatelstwo miasta oraz medal Cracoviae Merenti.

Kadencje edytuj

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[2][3][4] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność” 188 963 73,84 73 97,33
Konfederacja Polski Niepodległej 16 197 6,33 2 2,67
Blok Wyborczy Lewicy 11 260 4,40
Polskie Stronnictwo Ludowe 6750 2,64
Blok Wyborczy Młodych – Solidarność 6039 2,36
Blok Centro-Prawicowy 4653 1,82
Wspólnota Mieszkańców Krakowa 4171 1,63
Blok Prawicy Niepodległościowej „Kontra” 2716 1,06
Krakowskie Forum Demokratyczne 1668 0,65
Stowarzyszenie Ochrony Praw Lokatorów Mieszkań Spółdzielczych w Krakowie 1574 0,62
Kazimierz Czekaj 1183 0,46
Małgorzata Stochel 872 0,34
Kandydaci Mieszkańców 820 0,32
Samorządy Mieszkańców Wiśniowa – Wieczysta – Prądnik Czerwony 694 0,27
Lista Obywatelska Samorządu Mieszkańców Osiedli 682 0,27
Samorząd Mieszkańców – Nasz Dom 621 0,24
Franciszek Grabczyk 468 0,18
Porozumienie Komitetów Osiedlowych Samorządu Mieszkańców Osiedli… 418 0,16
Stanisław Bania 374 0,15
Jan Dziedzic 253 0,10
Janusz Gajda 226 0,06
Jerzy Bartke, Leszek Mróz 204 0,09
Szkolny Związek Sportowy 189 0,07
Andrzej Łazanowski 178 0,08
Samorząd Mieszkańców Osiedla Kostrze 172 0,07
Izba Rzemieślnicza 154 0,07
Towarzystwo Polska-Czechosłowacja i Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej 154 0,07
Polski Związek Motorowy 78 0,05
Bez dokonania wyboru 4163 1,63
Ogółem 255 894 100,00 75 100,00
Głosy nieważne 6952 2,64
Frekwencja 262 846 49,23

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Bogusław Krasnowolski (5716)
Andrzej Komorowski (4189)
Zbigniew Fijak (2182)
Mikołaj Kornecki (2153)
Jan Okoński (1977)
Stanisław Sobolewski (1805)
Małgorzata Walczak (1666)
2 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Kazimierz Rabsztyn (3558)
Jan Paluch (3037)
Krzysztof Pakoński (2736)
Zbigniew Dadak (2610)
wakat[a]
3 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Krzysztof Görlich (5337)
Jerzy Szmid (3131)
Piotr Kleczkowski (2532)
Ewa Bukład (802)
Urszula Węglowska (675)
4 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Władysław Majcher (2600)
Wiesława Łukaszewska (1978)
Stanisław Więcek (1826)
Czesław Niemczyński (1513)
Antoni Jasiński (1302)
5 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Stanisław Handzlik (5654)
Józef Adamczyk (1710)
Cezary Kuleszyński (1511)
Barbara Pawluś (1265)
Marta Hlawaty (461)
6 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Jan Żelazny (2982)
Władysław Wyka (2976)
Barbara Bubula (2928)
Kazimierz Wójcik (1222)
Wanda Zacharewicz-Białowąs (1206)
7 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Janusz Kutyba (7378)
Tadeusz Matusz (2199)
Zbigniew Przygoda (2028)
Piotr Nitecki (1993)
Zbigniew Ferczyk (1721)
wakat[b]
8 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Jerzy Ronikier (6332)
Jerzy Tarnawski (3573)
Bogusława Wcisło (2581)
Kazimierz Cholewa (1877)
Aleksander Braś (1372)
Andrzej Załuski (1216)[c]
Konfederacja Polski Niepodległej
Ryszard Bocian (1138)
9 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Michał Garapich (3169)
Mieczysław Łabuś (2312)
Jerzy Petrus (1859)
Janusz Krawczyk (1545)
Jerzy Lackowski (1164)
Grzegorz Zapiec (884)
10 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Joanna Golec (3277)
Wojciech Gawarecki (3171)
Kazimierz Barczyk (3043)
Krystyna Sieniawska (2760)
Wojciech Sojka (1904)
Marek Cholewka (1880)
Stanisław Sroka (1343)
Barbara Mirek-Mikuła (1173)
11 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Tadeusz Kołaczyk (4095)
Marek Rostworowski (3785)
Kazimierz Trafas (2996)
Tomasz Schoen (2887)
Marek Czerski (2035)
12 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Stanisław Kuta (5305)
Leszek Dzierżanowski (3585)
Antoni Dawidowicz (2881)
Barbara Hołyńska (1289)
wakat[d]
13 Krakowski Komitet Obywatelski „Solidarność”
Andrzej Olesiak (4787)
Krystyna Czarniecka (2964)
Janusz Płoszaj (2555)
Marek Fydrych (2041)
Jan Motyka (1466)
Konfederacja Polski Niepodległej
Grzegorz Hajdarowicz (1257)

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa II kadencji edytuj

Komitet wyborczy[5][3][6] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Koalicja Krakowska „Twoje Miasto” 40 433 24,84 26 34,67
Sojusz Lewicy Demokratycznej 23 946 14,71 18 24,00
Samorządny Kraków 21 353 13,12 13 17,33
Prawica Razem 15 941 9,79 10 13,33
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform 11 377 6,99 4 5,33
Porozumienie Miejskie dla Krakowa 7308 4,49 1 1,33
Porozumienie Mieszkańców „Krakowianie” 5991 3,68 1 1,33
Polskie Zrzeszenie Lokatorów 3668 2,25 1 1,33
Wspólnota Towarzystw Dzielnicy XII 1613 0,99 1 1,33
Unia Pracy 6193 3,86
Polskie Stronnictwo Ludowe 4592 2,86   0,25  
B.W. Sport i Ekologia to Zdrowie 3543 2,21
Kraków Miastem dla Ludzi 2547 1,59
Bezpartyjny Blok „Naprzód Kraków” 2094 1,30
Kresowianie dla Krakowa 1483 0,92
Zespół „Mieszkańcy i Miasto” 984 0,61
Harcerski Komitet „Służba Dziecku” 782 0,49
Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne 645 0,40
Nowa Demokracja 617 0,38
Polska Partia Ochrony Emerytów 516 0,31
KW „Nasza Dzielnica” 491 0,31
Nasza Dzielnica – Bieńczyce-Wzgórza 454 0,28
Janusz Płoszaj 401 0,25
Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe 383 0,24
Anna Maliszewska 312 0,19
Akcja Krakowska „Bezpieczne Miasto” 224 0,14
Partia Dziecka 164 0,10
Matylda Selwa 127 0,08
KW Twórców Niezależnych 115 0,05
Stanisław Leśniewicz 102 0,06
ZZFIP Straży Miejskich 100 0,06
Piotr Wujda 99 0,06
Komitet Wyborczy Bezpartyjni Niezależni 88 0,05
Mirosław Starczewski 85 0,05
Janusz Lenik 84 0,05
NSKS „Nowa Polska” 82 0,05
Zdzisław Choma 71 0,04
Stanisław Czechowski 70 0,04
Aleksander Gondek 52 0,03
Bez dokonania wyboru 1397 0,86   0,77
Ogółem 160 527 100,00 75 100,00
Głosy nieważne 2226 1,37   1,27
Frekwencja 162 753 29,50   19,73

Radni II kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Bogusław Krasnowolski (1637)
Jerzy Lackowski (1576)
Antoni Weyssenhoff (841)
Prawica Razem
Paweł Pytko (948)
Polskie Zrzeszenie Lokatorów
Ludwika Bonarewicz (491)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Rościszewski (674)[e]
2 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Bogusław Kośmider (1836)
Jacek Gruszka (545)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Piotr Zadrąg (574)
Krzysztof Stawowy (501)
Prawica Razem
Stanisław Żółtek (647)
3 Samorządny Kraków
Gniewomir Rokosz-Kuczyński (1538)
Leszek Kotlarski (462)
Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Brygida Kuźniak (1070)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Mikołajewski (1047)
Prawica Razem
Marianna Kościuszko (452)
4 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Ewa Bielecka (1760)
Andrzej Ciepiela (530)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Zieliński (1719)
Stanisław Kozak (219)
Samorządny Kraków
Leopold Zgoda (681)
Prawica Razem
Antoni Kuźniar (595)
5 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Jan Okoński (2193)
Zofia Radzikowska (922)
Samorządny Kraków
Stanisław Kuta (560)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Gąciarz (1536)
Prawica Razem
Leszek Rudnik (519)
6 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Józef Lassota (3821)
Ludwik Górski (521)
Paweł Zorski (463)
Samorządny Kraków
Aleksander Szpunar (540)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Noworyta (360)[f]
7 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Zbigniew Fijak (921)
Zdzisław Trela (733)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Trzmiel (774)
Wspólnota Towarzystw Dzielnicy XII
Małgorzata Radwan-Ballada (616)
Prawica Razem
Maria Kret (456)
Samorządny Kraków
Jerzy Spolitakiewicz (498)
8 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Mieczysław Kasztelaniec (623)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Lach (559)
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Jerzy Grzymek (484)
Samorządny Kraków
Ryszard Bocian (484)
Porozumienie Mieszkańców „Krakowianie”
Jerzy Jedliński (307)
9 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Barbara Mirek-Mikuła (1548)
Andrzej Palczewski (1470)
Krzysztof Adamczyk (1214)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Józef Burkat (523)
Prawica Razem
Andrzej Kowalczyk (692)
10 Samorządny Kraków
Marek Cholewka (1118)
Kazimierz Barczyk (712)
Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Andrzej Laskowski (823)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Adamik (612)
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Aleksander Braś (409)
11 Samorządny Kraków
Wiesława Łukaszewska (959)
Stanisław Zięba (716)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kazimierz Chrzanowski (1120)
Stanisław Dulewicz (310)
Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Stanisław Handzlik (939)
Stanisław Bisztyga (286)
Prawica Razem
Jerzy Pachota Jajte (552)
12 Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Jerzy Fedorowicz (896)
Jan Wojas (483)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisława Urbaniak (717)
Leszek Jasiewicz (380)
Prawica Razem
Jacek Pollak (402)[g]
Samorządny Kraków
Barbara Bubula (1097)
Porozumienie Miejskie dla Krakowa
Władysław Wyka (457)
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Marian Zieleniak (532)
13 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Śliwiński (1252)
Kazimierz Niedzielski (558)
Koalicja Krakowska „Twoje Miasto”
Tadeusz Małek (1000)
Jan Franczyk (567)
Samorządny Kraków
Jan Żelazny (850)
Bezpartyjny Blok Wspierania Reform
Aleksander Czarny (517)
Prawica Razem
Zbigniew Kański (514)
 • przewodniczący: Stanisław Handzlik (1994–1998)
 • skład (kluby radnych w 1998): Twoje Miasto – 21, SLD – 17, Na Rzecz AWS – 16, Samorządny Kraków – 10, UPR – 5, Prawica Razem – 3, radni niezrzeszeni – 3

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa III kadencji edytuj

Komitet wyborczy[7][8] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Akcja Wyborcza Solidarność 86 929 38,59 38 50,67
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO... 48 860 21,69 18 24,00
Sojusz Lewicy Demokratycznej 47 032 20,88   6,17 17   1 22,67
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 16 802 7,46 2 2,67
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 6084 2,70   4,02[h]   [i]
Krakowskie Porozumienie Mieszkaniowe 5870 2,61
Otwarty Kraków – O.K. 5636 2,50
Chrześcijańska Demokracja 4287 1,90
Zieloni 1926 0,85
Jedność Lokatorów 1256 0,56
Związek Nowohucki 235 0,10
Czyny a nie Słowa 200 0,09
Lepsze Jutro 82 0,04
Razem 65 0,03
Ogółem 225 264 100,00 75 100,00
Głosy nieważne 5336 2,31   0,94
Frekwencja 230600 41,16   11,66

Radni III kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Paweł Pytko (3365)
Jerzy Lackowski (2582)
Ryszard Terlecki (2059)
Wojciech Obtułowicz (1501)
Jan Kotynia (779)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Bogusław Kośmider (3519)
Stanisław Żółtek (950)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Białczyk (2272)
Jan Kozłowski (995)
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
Andrzej Grodecki (830)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Bernard Bińczycki (1881)
Krzysztof Gurba (1282)
Janusz Tworek (954)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Mikołajewski (1846)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Brygida Kuźniak (1252)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Bogumił Nowicki (1532)
Bolesław Kosior (1443)
Maciej Korkuć (662)[j]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Kozak (2447)
Andrzej Bohosiewicz (798)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Ewa Bielecka (1691)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Paweł Zorski (3072)
Piotr Boroń (2425)
Jacek Zieliński (1604)
Andrzej Wysocki (842)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Jan Okoński (3987)
Marta Patena (1105)
Zofia Radzikowska (697)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Noworyta (753)[k]
wakat[l]
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Jakubik (2098)
Marian Apostoł (1158)
Jerzy Grela (1056)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Krzysztof Adamczyk (1924)
Barbara Mirek-Mikuła (1190)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Józef Burkat (1157)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Cholewka (1692)
Teresa Starmach (1138)
Piotr Boliński (818)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Zygmunt Włodarczyk (707)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wiesław Wójcicki (247)[m]
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Jedliński (2523)
Józef Ratajczak (524)
Leszek Krupa (481)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kazimierz Olbrych (1151)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Kajetan d'Obyrn (1214)
8 Akcja Wyborcza Solidarność
Małgorzata Radwan-Ballada (3415)
Leopold Zgoda (1029)
Ewa Wicher (439)
wakat[n]
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Wojciech Wojtowicz (1346)
Grażyna Fijałkowska (709)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Trzmiel (1934)
9 Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Handzlik (2189)
Stanisław Zięba (1745)
Bogumił Ścirko (979)
Józef Ciesielski (864)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Łagosz (1997)
Marek Grochal (434)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Stanisław Bisztyga (1599)
Marek Hareńczyk (750)
10 Akcja Wyborcza Solidarność
Ryszard Stelmachowski (1755)
Franciszek Nowak (1370)
Michał Świtalski (754)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mirosław Myszkowski (1246)
Stanisława Urbaniak (705)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Wanda Zacharewicz-Białowąs (720)[o]
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
Barbara Bubula (1202)
11 Akcja Wyborcza Solidarność
Wiesław Misztal (1926)
Jan Franczyk (1662)
Stanisław Malara (936)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Wasik (1696)
Stanisław Śliwiński (841)
Koalicja Unii Wolności, UPR, RIO...
Józef Lassota (2916)
Witold Malinowski (246)
 • przewodniczący: Stanisław Handzlik (1998–2002)
 • skład (kluby radnych w 2002): SLD – 16, Krakowska Wspólnota Samorządowa – 15, Platforma Obywatelska – 14, Przymierze Prawicy – 8, Unia Wolności i Unia Polityki Realnej – 7, Porozumienie Samorządowe „Nowe Miasto” – 6, Komitet Obywatelski Miasta Krakowa – 4, radni niezrzeszeni – 5

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa IV kadencji edytuj

Komitet wyborczy[9] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 32 945 16,87   4,01[p] 10   7[q] 23,26
Prawo i Sprawiedliwość 33 638 17,22 9 20,93
Liga Polskich Rodzin 31 485 16,12 9 20,93
Platforma Obywatelska RP 26 807 13,73 7 16,28
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty 24 241 12,41 7 16,28
KWW Krakowska Platforma Samorządowa 12 993 6,65 1 2,33
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 7284 3,73
Ponadpartyjny KWW „Przyjazny Kraków” 7026 3,60
KWW „Małopolskie Forum Kobiet” 4716 2,41
Krakowskie Porozumienie Mieszkańców 2592 1,33
KWW Zielony Kraków – Miasto Nadziei 2411 1,23
KWW „Samorządna Polska” 1639 0,84
KWW Profesora Jerzego Vetulaniego 1585 0,81
KWW „Niezależny” 1537 0,79
KWW Wojciecha Obtułowicza 1097 0,56
KWW Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania 1070 0,55
KWW „Lokatorzy na rzecz swych praw” 915 0,47
KWW „Legiony Nadziei” 319 0,16
KWW Przyjaciele Kazimierza 307 0,16
KWW Organizacji Narodu Polskiego 251 0,13
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie 170 0,09
Stowarzyszenie Zjednoczonej Europy 137 0,07
KWW Krakowska Koalicja Kobiet 97 0,05
KWW Chrześcijańska Demokracja 30 0,01
Ogółem 195 292 100,00 43   32 100,00
Głosy nieważne 6961 3,44   1,13
Frekwencja 202 253 35,13   5,08

Radni IV kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Paweł Pytko (2333)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Jan Białczyk (1600)
Liga Polskich Rodzin
Stanisław Rachwał (1638)
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Bogusław Kośmider (1880)
Platforma Obywatelska RP
Małgorzata Jantos-Birczyńska (1542)
2 KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Stanisław Kozak (2586)
Ryszard Nidecki (531)
Liga Polskich Rodzin
Wiesław Misztal (2404)
Jan Kowalówka (658)
Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Kosior (2317)
Platforma Obywatelska RP
Andrzej Wysocki (1597)
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Brygida Kuźniak (1679)
3 Prawo i Sprawiedliwość
wakat[r]
Platforma Obywatelska RP
Paweł Zorski (2093)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Adam Udziela (1434)
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Jan Okoński (1965)
Liga Polskich Rodzin
Andrzej Stypuła (1447)
4 KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Józef Lassota (3467)
Elżbieta Łopacińska (306)
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Grela (1025)[s]
Liga Polskich Rodzin
Daniel Piechowicz (1658)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Józef Burkat (1584)
Platforma Obywatelska RP
Kajetan d'Obyrn (1112)
KWW Krakowska Platforma Samorządowa
Barbara Mirek-Mikuła (788)[t]
5 Platforma Obywatelska RP
Małgorzata Radwan-Ballada (1800)
Teresa Starmach (821)
Liga Polskich Rodzin
Piotr Doerre (1470)
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Grażyna Fijałkowska (1443)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Zbigniew Lach (1199)
Prawo i Sprawiedliwość
Łukasz Słoniowski (1018)
6 KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Mieczysław Łagosz (2086)
Marek Grochal (665)
Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Zięba (1841)
Stanisław Malara (970)
Liga Polskich Rodzin
Wiesława Łukaszewska (1243)[u]
Platforma Obywatelska RP
Stanisław Handzlik (1184)
7 Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (349)[v]
Krystyna Jastrzębska (268)[w]
Liga Polskich Rodzin
Maciej Twaróg (2012)
Dariusz Olszówka (1119)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Mirosław Myszkowski (1594)
Sławomir Pietrzyk (815)[x]
KWW „Twoje Miasto” Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
Jerzy Fedorowicz (445)
 • przewodniczący: Paweł Pytko (2002–2006)
 • skład (kluby radnych w 2002): Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy – 10, Liga Polskich Rodzin – 9, Prawo i Sprawiedliwość – 9, Platforma Obywatelska – 7, Komitet Józefa Lassoty – 7, Krakowska Platforma Samorządowa – 1
 • skład (kluby radnych w 2006): Klub Radnych Niezależnych – 11, Platforma Obywatelska – 10, Prawo i Sprawiedliwość – 7, Forum Lewicy Obywatelskiej – 6, Liga Polskich Rodzin – 5, radni niezrzeszeni – 3[10]
 
Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2006
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: radni niezrzeszeni
 
Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2010
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: Przyjazny Kraków
 
Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2014
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Platforma Obywatelska, kolor szary: Przyjazny Kraków
 
Kluby radnych Rady Miasta Krakowa po wyborach w 2018
kolor niebieski: Prawo i Sprawiedliwość, kolor żółty: Koalicja Obywatelska – Platforma .Nowoczesna, kolor szary: Przyjazny Kraków, kolor seledynowy: Kraków dla Mieszkańców

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa V kadencji edytuj

Komitet wyborczy[11] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Platforma Obywatelska RP 90 331 37,83   24,10 22   15 51,16
Prawo i Sprawiedliwość 68 323 28,61   11,39 19   10 44,19
KWW Jacka Majchrowskiego 26 630 11,15 2 4,65
KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 19 217 8,05   8,82[y]   10[z]
Liga Polskich Rodzin 9724 4,07   12,05   9
KWW Lassota 5445 2,28
KWW Obrona Praw Emerytów i Rencistów 3271 1,37
KWW Społeczna Odnowa Samorządowa Kraków 3005 1,26
KWW Bezpieczny Kraków 2060 0,86   0,60  
KWW Młodzi Razem 1888 0,79
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1649 0,69   3,04  
KWW Nowa Lewica Demokratyczna 1567 0,66
KWW Budowa Toru Formuły 1 w Krakowie 1277 0,53
KWW Sprawiedliwość Biednym i Oszukanym 1274 0,53
Krakowskie Porozumienie Mieszkańców 1147 0,48
KWW Małopolska Prawica 524 0,22
KWW dla Rozwoju Czyżyn 489 0,20
KWW Bezpartyjni dla Krakowa 445 0,19
KWW Bóg-Honor-Ojczyzna 429 0,18
KWW „Wiarygodność” 82 0,03
Ogółem 238 777 100,00 43 100,00
Głosy nieważne 7047 2,87   0,57
Frekwencja 245 824 42,02   6,89

Radni V kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Platforma Obywatelska RP
Grzegorz Stawowy (4763)
Małgorzata Jantos (2084)
Tomasz Bobrowski (1094)
Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Rachwał (3910)
Wojciech Kozdronkiewicz (1383)
2 Platforma Obywatelska RP
Paweł Sularz (5662)
Janusz Chwajoł (923)
Elżbieta Sieja (669)
Władysław Harasimowicz (620)[aa]
Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Kosior (3613)
Dariusz Olszówka (2243)
Piotr Franaszek (701)
3 Platforma Obywatelska RP
Marta Patena (3250)
Paweł Zorski (2015)[ab]
wakat[ac]
Prawo i Sprawiedliwość
Agata Tatara (3432)
Wojciech Hausner (1568)
4 Platforma Obywatelska RP
Paweł Bystrowski (5067)
Bogusław Kośmider (2968)
Katarzyna Migacz (1370)
Iga Lipiec (953)[ad]
Prawo i Sprawiedliwość
Mirosław Gilarski (5203)
Krzysztof Sułowski (2007)
Marta Suter (1704)
KWW Jacka Majchrowskiego
Barbara Mirek-Mikuła (886)[ae]
5 Platforma Obywatelska RP
Łukasz Osmenda (3235)
Małgorzata Radwan-Ballada (2272)
Grażyna Fijałkowska (1834)
Prawo i Sprawiedliwość
Daniel Piechowicz (759)
Łukasz Słoniowski (639)[af]
KWW Jacka Majchrowskiego
Zygmunt Włodarczyk (823)[ag]
6 Platforma Obywatelska RP
Bartłomiej Garda (2464)
Stanisław Zięba (1808)
Jerzy Woźniakiewicz (1658)
Prawo i Sprawiedliwość
Józef Pilch (2445)
Jakub Bator (1775)
Piotr Wiszniewski (1457)
7 Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (4314)
Jan Franczyk (1588)
Marek Stelmachowski (934)
Stanisław Maranda (721)
Platforma Obywatelska RP
Jerzy Fedorowicz (3389)
Jerzy Połomski (2814)
 • przewodniczący:
 • skład (kluby radnych w 2006): Platforma Obywatelska – 22, Prawo i Sprawiedliwość – 19, radni niezrzeszeni – 2
 • skład (kluby radnych w 2010): Platforma Obywatelska – 16, Prawo i Sprawiedliwość – 17, radni niezrzeszeni – 8

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VI kadencji edytuj

Komitet wyborczy[12] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Platforma Obywatelska RP 103 370 42,39   4,56 24   2 55,81
Prawo i Sprawiedliwość 65 694 26,94   1,67 12   7 27,91
KWW Jacka Majchrowskiego 35 758 14,66   3,51 7   5 16,28
Sojusz Lewicy Demokratycznej 18 775 7,70   0,35[ah]   [ai]
KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke 7013 2,88
KWW Prawica Razem Wspólnota Samorządowa 4770 1,96
Krakowskie Porozumienie Mieszkańców 2637 1,08   0,60  
Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów 2603 1,07
KWW Sprawiedliwy Kraków 1623 0,67
KWW „Młody Kraków” 1328 0,54
KWW Obrony Praw Człowieka 302 0,12
Ogółem 243 873 100,00 43 100,00
Głosy nieważne 9133 3,61   0,74
Frekwencja 253 006 43,17   1,15

Radni VI kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Platforma Obywatelska RP
Małgorzata Jantos (5141)
Grzegorz Stawowy (3038)
Jerzy Sonik (2797)
Magdalena Bassara (1301)
Prawo i Sprawiedliwość
Agata Tatara (4267)
Stanisław Rachwał (2298)
KWW Jacka Majchrowskiego
Jerzy Friediger (1848)
2 Platforma Obywatelska RP
Teodozja Maliszewska (5545)
Dominik Jaśkowiec (3603)
Paweł Ścigalski (1947)
Janusz Chwałoj (1588)
Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Kosior (1532)
Adam Kalita (353)[aj]
KWW Jacka Majchrowskiego
Anna Prokop-Staszecka (2058)
3 Platforma Obywatelska RP
Marta Patena (3592)
Paweł Węgrzyn (2860)
Andrzej Hawranek (2323)
Patrick den Bult (2191)
Prawo i Sprawiedliwość
Mirosław Gilarski (4766)
KWW Jacka Majchrowskiego
Rafał Komarewicz (326)[ak]
4 Platforma Obywatelska RP
Bogusław Kośmider (5331)
Andżelika Wojciechowska (1823)
Sławomir Ptaszkiewicz (1072)
Prawo i Sprawiedliwość
Ryszard Kapuściński (3393)
KWW Jacka Majchrowskiego
Adam Migdał (2175)
5 Platforma Obywatelska RP
Grażyna Fijałkowska (4940)
Katarzyna Pabian (2500)
Wojciech Wojtowicz (1150)
Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Durek (2807)
Marcin Szymański (1181)
KWW Jacka Majchrowskiego
Anna Mroczek (987)[al]
6 Platforma Obywatelska RP
Jerzy Woźniakiewicz (2396)
Marek Hohenauer (2277)
Stanisław Zięba (1980)
Prawo i Sprawiedliwość
Józef Pilch (4861)
Barbara Nowak (1459)
KWW Jacka Majchrowskiego
Bartłomiej Garda (1423)
7 Platforma Obywatelska RP
Jerzy Fedorowicz (3696)
Tomasz Urynowicz (1948)
Robert Pajdo (1784)
Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (3169)
Edward Porębski (1885)
KWW Jacka Majchrowskiego
Sławomir Pietrzyk (1697)
 • przewodniczący: Bogusław Kośmider (2010–2014)
 • skład (kluby radnych w 2010): Platforma Obywatelska – 24, Prawo i Sprawiedliwość – 12, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 7
 • skład (kluby radnych w 2014): Platforma Obywatelska – 22, Prawo i Sprawiedliwość – 10, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 7, radni niezrzeszeni – 4

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VII kadencji edytuj

Komitet wyborczy[13] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 75 870 33,15   6,21 19   7 44,19
Platforma Obywatelska RP 74 703 32,64   9,75 18   6 41,86
KWW Jacka Majchrowskiego 30 660 13,40   1,26 6   1 13,95
KWW Kraków Przeciw Igrzyskom 15 403 6,73
KWW Nowa Prawica – Kraków 12 692 5,55
KWW Łukasza Gibały „Kraków Miastem dla Ludzi” 9073 3,96
KWW Obrona Praw Emerytów Rencistów Lokatorów 4573 2,00
KWW Sławomira Ptaszkiewicza – Kraków na 100% 4481 1,96
KWW Obywatele Krakowa 1312 0,57
Partia Libertariańska 97 0,04
Ogółem 228 864 100,00 43 100,00
Głosy nieważne 16 835 6,85   4,03
Frekwencja 245 699 41,91   3,24

Radni VII kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Platforma Obywatelska RP
Andrzej Hawranek (3080)
Aleksander Miszalski (2268)
Anna Szybist (1401)
Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Rachwał (1239)[am]
Łukasz Słoniowski (929)[an]
2 Platforma Obywatelska RP
Dominik Jaśkowiec (4356)
Małgorzata Jantos (1579)
Prawo i Sprawiedliwość
Adam Kalita (1557)
Dariusz Wicher (765)[ao]
KWW Jacka Majchrowskiego
Łukasz Wantuch (675)[ap]
3 Platforma Obywatelska RP
Grzegorz Stawowy (4405)
Jakub Kosek (3260)
Teodozja Maliszewska (1864)
Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Kosior (4563)
Agata Tatara (1639)
KWW Jacka Majchrowskiego
Anna Prokop-Staszecka (1506)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Mirosław Gilarski (1711)
Ryszard Kapuściński (1088)
Józef Jałocha (761)
Jakub Seraczyn (695)[aq]
Platforma Obywatelska RP
Marta Patena (5612)
Bogusław Kośmider (4125)
Jerzy Popiel (838)
KWW Jacka Majchrowskiego
Rafał Komarewicz (588)[ar]
5 Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Durek (3098)
Mariusz Kękuś (1691)
Aleksandra Chrabąszcz (1619)
Platforma Obywatelska RP
Grażyna Fijałkowska (2896)
Wojciech Wojtowicz (2446)
Katarzyna Pabian (1375)
KWW Jacka Majchrowskiego
Adam Migdał (830)[as]
6 Prawo i Sprawiedliwość
Michał Drewnicki (1684)
Andrzej Mazur (1106)[at]
Adam Grelecki (469)[au]
Platforma Obywatelska RP
Wojciech Krzysztonek (2062)
Stanisław Zięba (2061)
KWW Jacka Majchrowskiego
Kazimierz Chrzanowski (998)
7 Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (3546)
Edward Porębski (1930)
Jan Franczyk (1583)
Platforma Obywatelska RP
Tomasz Urynowicz (2976)
Teresa Kwiatkowska (939)
KWW Jacka Majchrowskiego
Sławomir Pietrzyk (1288)
 • przewodniczący: Bogusław Kośmider (2014–2018)
 • skład (kluby radnych w 2014): Prawo i Sprawiedliwość – 19, Platforma Obywatelska – 18, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 6
 • skład (kluby radnych w 2018): Prawo i Sprawiedliwość – 21, Platforma Obywatelska – 14, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 6, radni niezrzeszeni – 2[14]

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa VIII kadencji edytuj

Komitet wyborczy[15] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków 143 883 43,65 23 53,49
Prawo i Sprawiedliwość 98 305 29,82   3,33 16   3 37,21
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców 41 953 12,73 4 9,30
KWW Kukiz’15 13 204 4,01
KWW Razem dla Krakowa 10 268 3,11
KWW „Nowoczesny Kraków” Konrada Berkowicza 10 024 3,04
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 9576 2,90
KWW Prądnik Biały Nasza Dzielnica 1828 0,55
KWW Nasz Kraków Grzegorza Gorczycy 620 0,19
Ogółem 329 661 100,00 43 100,00
Głosy nieważne 9565 2,82   4,03
Frekwencja 339 226 58,41   16,50

Radni VIII kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Dominik Jaśkowiec (11 561)
Małgorzata Jantos (5347)
Łukasz Wantuch (3100)
Tomasz Daros (1470)
Prawo i Sprawiedliwość
Mariusz Kękuś (6522)
Adam Kalita (2677)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Łukasz Maślona (3002)
2 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Jakub Kosek (10 030)
Anna Prokop-Staszecka (5768)
Grzegorz Stawowy (3719)
Teodozja Maliszewska (1822)
Prawo i Sprawiedliwość
Bolesław Kosior (5992)
Agata Tatara (1903)
3 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Andrzej Hawranek (2929)
Iwona Chamielec (2295)[av]
Bogdan Smok (1717)[aw]
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Zięty (4914)
Marek Sobieraj (2035)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Łukasz Gibała (7683)
4 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Adam Migdał (4608)
Michał Starobrat (3403)
Dominik Homa (1300)[ax]
Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Sułowski (5345)
Józef Jałocha (2823)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Jan Pietras (2291)
5 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Artur Buszek (3927)
Jacek Bednarz (3652)
Grażyna Fijałkowska (3309)
Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Kot (5073)
Aleksandra Dziedzic (2475)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Alicja Szczepańska (2721)
6 KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Kazimierz Chrzanowski (5560)
Wojciech Krzysztonek (4576)
Łukasz Sęk (2673)
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Drewnicki (7276)
Renata Kucharska (2352)
Stanisław Zięba (2265)
7 Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (5450)
Stanisław Moryc (2104)
Edward Porębski (2062)
KWW Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków
Sławomir Pietrzyk (1774)
Bogumiła Drabik (1014)[ay]
Jerzy Woźniakiewicz (753)[az]
 • skład (kluby radnych w 2018): Prawo i Sprawiedliwość – 16, Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 14, Przyjazny Kraków (komitet Jacka Majchrowskiego) – 9, Kraków dla Mieszkańców (komitet Łukasza Gibały) – 4[19]. W trakcie kadencji liczebność klubów i ich członków uległa zmianie. W 2022 r. radni miasta Krakowa zasiadali w następujących klubach: Prawo i Sprawiedliwość: 15, Platforma - Koalicja Obywatelska: 11, Przyjazny Kraków: 9, Kraków dla Mieszkańców: 3, Nowoczesny Kraków (.Nowoczesna) – 3, radni niezrzeszeni: 2[20]

Wyniki wyborów do Rady Miasta Krakowa IX kadencji edytuj

Komitet wyborczy[21] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Koalicja Obywatelska 118 641 40,11 24 55,81
Prawo i Sprawiedliwość 68 615 23,20   6,62 12   4 27,91
KWW Łukasza GibałyKraków dla Mieszkańców 46 012 15,56   2,83 7   3 16,28
KWW Rafała Komarewicza Trzecia Droga 18 430 6,23
Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy 17 753 6,00
KWW Andrzeja Kuliga „Ku przyszłości” 14 264 4,82
KWW Stanisława Mazura 7 105 2,40
KWW Zjednoczeni dla Krakowa 3 487 1,18
KWW Samorządny Kraków 1 467 0,50
Ogółem 295 774 100,00 43 100,00
Głosy nieważne 3878 1,29   1,53
Frekwencja 299 652 51,79   6,62

Radni IX kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Koalicja Obywatelska
Dominik Jaśkowiec (9 573)
Anna Bałdyga (3466)
Piotr Moskała (2369)
Grzegorz Stawowy (1507)
Prawo i Sprawiedliwość
Agnieszka Paderewska (5524)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Łukasz Maślona (2509)
2 Koalicja Obywatelska
Jakub Kosek (11 716)
Grzegorz Stawowy (3944)
Aleksandra Kot (3089)
Joanna Hańderek (1013)
Prawo i Sprawiedliwość
Maciej Michałowski (4673)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Aleksandra Owca (3630)
3 Koalicja Obywatelska
Iwona Chamielec (7619)
Tomasz Daros (6349)
Renata Piętka (1434)
Agnieszka Łętocha (1207)
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Ciechowski (3748)
Marek Sobieraj (1915)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Łukasz Gibała (4423)
4 Koalicja Obywatelska
Małgorzata Potocka (6257)
Bogusław Kośmider (3351)
Agnieszka Pogoda-Tota (2960)
Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Sułkowski (4840)
Mariusz Kękuś (2804)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Michał Starobrat (3237)
5 Koalicja Obywatelska
Zbigniew Kożuch (5252)
Grażyna Fijałkowska (3152)
Alicja Szczepańska (2944)
Tomasz Leśniak (2084)
Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Kot (4371)
Aleksandra Witek (2569)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Rafał Zawiślak (3182)
6 Koalicja Obywatelska
Łukasz Sęk (6184)
Edyta Sikora (3340)
Marek Hohenauer (2821)
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Drewnicki (7014)
Renata Kucharska (2783)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Rafał Nowak (1855)
7 Koalicja Obywatelska
Bogumiła Drabik (4503)
Magdalena Mazurkiewicz (2085)
Prawo i Sprawiedliwość
Włodzimierz Pietrus (4269)
Edward Porębski (1974)
KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”
Eliza Dydyńska-Czesak (1397)

Okręgi wyborcze edytuj

Rada Miasta Krakowa jest wybierana w 7 okręgach wyborczych[22] (podział obowiązujący od 2024 r.):

Przypisy edytuj

 1. Nowa Rada m. Krakowa. „Nowa Reforma”, s. 1, Nr 157 z 6 kwietnia 1911. 
 2. https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-wojewodztwa-krakowskiego-1990-nr-14-2-czerwca,MTA5NDAyOTcz/96/#info:metadata
 3. a b 20 lat odrodzonego samorządu Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2010
 4. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 5. https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-wojewodztwa-krakowskiego-1994-nr-15-10-sierpnia,MTA5NDAzMzEw/94/#info:metadata
 6. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 7. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 8. https://www.bip.krakow.pl/archiwum/rmk/kadencja_3/glowna.html
 9. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 10. Radni Miasta Krakowa. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-08-25)].
 11. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 12. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 13. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 14. Kluby Radnych w Radzie Miasta Krakowa: kadencja 2014 – 2018 (składy zgodne ze zgłoszeniami klubowymi, aktualizacja 7 lutego 2018 r.). Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-10-23].
 15. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2020-07-15].
 16. Rada Miasta Krakowa VIII Kadencji. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-12-11].
 17. Dominik Jaśkowiec usunięty z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Na czele RMK polityk Hołowni?. krakow.wyborcza.pl. [dostęp 2022-01-10].
 18. Rafał Komarewicz został przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. lovekrakow.pl/. [dostęp 2022-01-10].
 19. Kluby Radnych w Radzie Miasta Krakowa: kadencja 2018 – 2023 (składy zgodne ze zgłoszeniami klubowymi, aktualizacja 05 grudnia 2018 r.). Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. [dostęp 2018-12-11].
 20. Kluby Radnych kadencja 2018 – 2023- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK [online], bip.krakow.pl [dostęp 2022-06-26].
 21. Wybory do Rady Miasta Krakowa. pkw.gov.pl. [dostęp 2024-04-08].
 22. Państwowa Komisja Wyborcza [online], Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 2024-03-05] (pol.).
 23. UCHWAŁA NR XCVIII/2553/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Krakowa, określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej: Miasto Kraków [on-line]. [dostęp 2015-11-07].

Uwagi edytuj

 1. W miejsce Aleksandra Böhma (2433 głosy).
 2. W miejsce Zbigniewa Miksztala (1353 głosy).
 3. Zastąpił Jana Skórę (1572 głosy).
 4. W miejsce Elżbiety Morawiec-Węgrzyn (2513 głosów).
 5. Zastąpił Witolda Korczyńskiego (686 głosów).
 6. Zastąpił Andrzeja Jaeschkego (802 głosy).
 7. Zastąpił Wojciecha Polaczka (582 głosy).
 8. W porównaniu z wynikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy z wyborów 1994.
 9. W porównaniu z liczbą mandatów Polskiego Stronnictwa Ludowego] i Unii Pracy zdobytych w wyborach 1994.
 10. Zastąpił Andrzeja Ciepielę (1455 głosów).
 11. Zastąpił Andrzeja Jaeschkego (1754 głosy).
 12. W miejsce Cezarego Urbańczyka (1968 głosów).
 13. Zastąpił Jerzego Adamika (1308 głosy).
 14. W miejsce Stanisława Kumona (1505 głosów).
 15. Zastąpiła Krzysztofa Görlicha (1142 głosy).
 16. W porównaniu z wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wyborów 1998.
 17. W porównaniu z liczbą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobytych w wyborach 1998.
 18. W miejsce Jana Starzyka (1696 głosów).
 19. Zastąpił Bogusława Bosaka (1973 głosy).
 20. Zastąpiła Krzysztofa Adamczyka (1827 głosów).
 21. Zastąpiła Bogumiła Ścirkę (1393 głosy).
 22. Zastąpił Barbarę Bubulę (1924 głosy).
 23. Zastąpiła Ireneusza Rasia (2805 głosów).
 24. Zastąpił Stanisławę Urbaniak (880 głosów).
 25. W porównaniu z wynikiem KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy z wyborów 2002.
 26. W porównaniu z liczbą mandatów KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy zdobytych w wyborach 2002.
 27. Zastąpił Katarzynę Matusik-Lipiec (5526 głosów).
 28. Zastąpił Pawła Klimowicza (4459 głosów).
 29. W miejsce Bartłomieja Kocurka (2551 głosów).
 30. Zastąpiła Kajetana d'Obyrna (2944 głosy).
 31. Zastąpiła Jacka Majchrowskiego (4164 głosy).
 32. Zastąpił Ryszarda Terleckiego (5470 głosów).
 33. Zastąpił Tadeusza Trzmiela (1376 głosów).
 34. W porównaniu z wynikiem KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP z wyborów 2006.
 35. W porównaniu z liczbą mandatów KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP zdobytych w wyborach 2006.
 36. Zastąpił Andrzeja Dudę (6887 głosów).
 37. Zastąpił Władysława Kosiniaka-Kamysza (763 głosy), który zastąpił Jacka Majchrowskiego (3542 głosy).
 38. Zastąpiła Tadeusza Trzmiela (1585 głosów).
 39. Zastąpił Wojciecha Kolarskiego (3818 głosów).
 40. Zastąpił Małgorzatę Popławską (1539 głosów).
 41. Zastąpił Arkadego Rzegockiego (2765 głosów).
 42. Zastąpił Jerzego Friedigera (1297 głosów).
 43. Zastąpił Marka Lasotę (7688 głosów).
 44. Zastąpił Jacka Majchrowskiego (3094 głosy).
 45. Zastąpił Tadeusza Trzmiela (1849 głosów).
 46. Zastąpił Józefa Pilcha (5534 głosy).
 47. Zastąpił Barbarę Nowak (1744 głosy).
 48. Zastąpiła Aleksandra Miszalskiego (9021 głosów).
 49. Zastąpił Rafała Komarewicza (4560 głosów).
 50. Zastąpił Bogusława Kośmidra (5957 głosów).
 51. Zastąpiła Ninę Gabryś (1462 głosy).
 52. Zastąpił Lecha Kucharskiego (1223 głosy), który zastąpił Jacka Majchrowskiego (7399 głosów).

Bibliografia edytuj

 • Rada Miasta Krakowa. W: Encyklopedia Krakowa. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 829–831. ISBN 83-01-13325-2.
 • Z historii ustroju władz Krakowa. W: Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa: (1228-2010). Bogdan Kasprzyk (red.). Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2010, s. 21–72. ISBN 978-83-925336-9-6.

Linki zewnętrzne edytuj