Otwórz menu główne

Ustrój miasta stołecznego Warszawy

(Przekierowano z Rada Warszawy)
Ustrój organów samorządowych Warszawy

Zagadnienia ustroju miasta stołecznego Warszawy reguluje ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stanowi ona, iż Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Organem stanowiącym jest Rada m.st. Warszawy. Liczy ona 60 radnych, wybieranych w czteroprzymiotnikowych wyborach (bezpośrednich, równych, powszechnych i w głosowaniu tajnym).

Ustawa stwierdza także, iż poza zadaniami przewidzianymi przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i powiatowego, m.st. Warszawa zapewnia warunki niezbędne do:

 1. funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
 2. przyjmowania delegacji zagranicznych,
 3. funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.

Zadania te wchodzą w skład zbioru zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Prezydent miasta stołecznego WarszawyEdytuj

 
Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, siedziba Prezydenta m.st. Warszawy
 
Gabinet prezydenta w pałacu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu
 
Łańcuch stanowiący insygnium władzy Prezydenta Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta. Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu miasta, zwierzchnikiem kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy.

WybórEdytuj

Prezydent m.st. Warszawy wybierany jest przez mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich. Przed 2002 prezydent był wybierany przez radę miasta i był przewodniczącym zarządu miasta.

KompetencjeEdytuj

Prezydent Warszawy wykonuje[1]:

 • zadania własne gminne i powiatowe (Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu, prezydent Warszawy wykonuje więc również funkcje określone w przepisach prawa dla starosty i zarządu powiatu),
 • zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru Warszawy,
 • zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań prezydenta należy wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwał Rady Warszawy,
 • gospodarowanie mieniem miasta,
 • realizowanie budżetu miasta (Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową miasta),
 • reprezentowanie miasta na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami miasta.

W celu realizacji tych zadań prezydent wydaje zarządzenia[2].

Urząd Miasta Stołecznego WarszawyEdytuj

Jednostką organizacyjną, przy pomocy której prezydent wykonuje swoje zadania, jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy[3]. Prezydent Warszawy powołuje do czterech swoich zastępców oraz skarbnika i sekretarza, i sprawuje nadzór nad ich działalnością. Prezydent, jego zastępcy, skarbnik i sekretarz tworzą zgodnie z przyjętym regulaminem organizacyjnym[4] tzw. zespół koordynujący, podejmujący najważniejsze decyzje wykonawcze i kierujący pracą urzędu. Zapewnienie sprawnego działania urzędu, w szczególności koordynacja działań i prawidłowy przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu należy do sekretarza.

Częścią urzędu właściwą dla dzielnicy jest urząd dzielnicy, kierowany przez zarząd dzielnicy z burmistrzem. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędu są biura (obecnie jest 39 biur), kierowane przez dyrektorów biur, a urzędów dzielnic – wydziały kierowane przez naczelników wydziałów. Mniejsze komórki w samych biurach również nazywają się wydziałami.

Rada miasta stołecznego WarszawyEdytuj

KompetencjeEdytuj

 
Sesja Rady m.st. Warszawy w Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i Nauki

Radę m.st. Warszawy tworzy 60 radnych (art. 2 ustawy) wybieranych co cztery lata w wyborach lokalnych. Projekt statutu miasta uchwala Rada m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego przedłożenia. Jeżeli premier nie zajmie stanowiska w tym terminie określonym, statut uznaje się za uzgodniony. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rada miasta przyjmuje budżet Warszawy oraz kontroluje jego wykonanie, przyjmując lub odrzucając absolutorium.

Działalność radnychEdytuj

Radni uczestniczą w sesjach plenarnych Rady Warszawy oraz na posiedzeniach komisji. Składają też zapytania i interpelacje[5]. Pełnią ponadto dyżury radnych, kontaktując się z mieszkańcami. Terminy dyżurów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[6].

Obsługą radnych zajmuje się Biuro Rady Urzędu m.st. Warszawy.

Sesje radyEdytuj

Średnio 2 razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji), zazwyczaj co 2 tygodnie zwoływane są sesje rady. Przyjęto zwyczaj numerowania sesji kolejno w kadencji, cyframi rzymskimi. Sesje są otwarte dla publiczności, zwykle odbywają się w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w czwartki od godz. 10.00. Harmonogram sesji[7] i przyjęty porządek obrad publikowany jest w Internecie.

Raz w roku, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zwoływana jest uroczysta sesja rady na Zamku Królewskim, podczas której odbywa się nadanie honorowego obywatelstwa Warszawy.

Od kilku lat sesje Rady Warszawy transmitowane są online w Internecie[8].

Podczas sesji rady radni przyjmują uchwały i stanowiska, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Numeracja uchwał zawiera numer sesji w danej kadencji, kolejny numer uchwały od początku tej kadencji oraz cyfry roku, np. XXXV/1044/2008.

Porządek sesji i projekty uchwał, przyjęte uchwały[9] i stanowiska, wyniki głosowań, a także interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[6].

Komisje radyEdytuj

Komisje rady zbierają się zazwyczaj od jednego do kilku razy w miesiącu, najczęściej w salach na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców.

Komisje opiniują projekty uchwał przyjmowanych później na sesji rady, zajmują się też innymi sprawami, zgodnie z przyjętymi kompetencjami – przykładowo w kadencji 2006-2010:

 • Komisja Rewizyjna – zajmuje się m.in. opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej miasta, występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi Warszawy, wykonuje kontrole zlecone przez radę
 • Komisja Budżetu i Finansów – opiniuje projekt budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawie podatków i opłat, proponuje wysokość sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, opiniuje procedurę uchwalania budżetu
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zajmuje się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, opiniuje projekty przepisów porządkowych
 • Komisja Edukacji i Rodziny – zajmuje się oświatą, w tym przedszkolami i szkołami, oraz polityką prorodzinną
 • Komisja Etyki – rozpatruje sprawy radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nieodpowiadający godności radnego lub rady
 • Komisja Inwentaryzacyjna – zajmuje się inwentaryzacją mienia miasta stołecznego Warszawy
 • Komisja Kultury i Promocji Miasta – zajmuje się kulturą, w tym bibliotekami i placówkami upowszechniania kultury, promocją miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników (Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic)
 • Komisja Ładu Przestrzennego – zajmuje się ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, nadzorem budowlanym, sprawami geodezji i kartografii, opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Komisja Ochrony Środowiska – zajmuje się ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, zielenią komunalną i zadrzewieniami
 • Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom – zajmuje się polityką społeczną, w tym ośrodkami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczymi, programem „Warszawa bez barier”, opiniuje projekty uchwał rady dotyczących usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Komisja Infrastruktury i Inwestycji – zajmuje się infrastrukturą drogową (drogami, ulicami, mostami, placami), lokalnym transportem zbiorowym i organizacją ruchu drogowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami komunalnymi, gminnym budownictwem mieszkaniowym i cmentarzami komunalnymi
 • Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego – zajmuje się sprawami utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, targowisk i hal targowych, opiniuje sprawy związane z prywatyzacją mienia komunalnego, projekty przepisów dotyczących majątku miasta, programów gospodarczych oraz uchwał dotyczących przejęcia zadań administracji rządowej
 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej – opiniuje projekty uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych – dzielnic, zasad przekazywania im mienia i środków budżetowych na realizację zadań, opiniuje projekty przepisów dotyczących ustroju miasta, wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa, zajmuje się integracją europejską i współpracą ze społecznościami lokalnymi innych państw, analizuje skargi i wnioski mieszkańców, współpracuje z organizacjami pozarządowymi
 • Komisja Sportu i Rekreacji – zajmuje się kulturą fizyczną, terenami rekreacji i urządzeniami sportowymi
 • Doraźna Komisja Rozwoju Turystyki – inspiruje działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej Warszawy, opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju turystyki, współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinie turystyki i organizacjami turystycznymi, zajmuje się sprawami pozyskiwania dofinansowania rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej
 • Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012 – monitoruje przebieg i terminowość prac inwestycyjnych, zajmuje się wykorzystaniem EURO 2012 dla celów promocji stolicy, wzrostu ruchu turystycznego, utrzymuje kontakty robocze z miastami współorganizującymi EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa – opracowuje projekty statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic oraz projekt zasad działania Komisji Etyki, przedkłada je radzie
 • Komisja Zdrowia – zajmuje się ochroną zdrowia.

Skład rady w kadencji 2018-2023Edytuj

do uzupełnienia

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

 
Ewa Malinowska-Grupińska, radna Platformy Obywatelskiej, od 2007 przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 
Radni m.st. Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości (2018)
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[10]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
(40 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(19 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Andrzej Kropiwnicki (10 532)
 • Filip Frąckowiak (4019)
2
Praga-Południe i Rembertów
(7 radnych)
3
Mokotów
(7 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (17 849)
 • Małgorzata Zakrzewska (8758)
 • Tadeusz Ross (4819)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (4608)
 • Paweł Sawicki (4316)
 • Jacek Cieślikowski (11 320)
 • Patryk Górski (5618)
4
Wola
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (9119)
 • Renata Niewitecka (5906)
 • Mariusz Budziszewski (4659)
 • Olga Semeniuk (8013)
 • Maciej Binkowski (5006)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Piotr Mazurek (15 938)
 • Dorota Łoboda (10 362)
 • Agnieszka Wyrwał (6325)
 • Kacper Pietrusiński (2741)
 • Dariusz Figura (12 000)
 • Tomasz Herbich (3375)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Magdalena Roguska (19 054)
 • Agnieszka Borowska (5196)
 • Anna Auksel-Sekutowicz (2949)
 • Gabriela Szustek (2878)
 • Jacek Ozdoba (8628)
 • Wiktor Klimiuk (3300)
7
Targówek, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Sławomir Potapowicz (16 201)
 • Iwona Wujastyk (7075)
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska (3929)
 • Beata Michalec (3770)
 • Joanna Dymowska (3482)
 • Cezary Jurkiewicz (16 219)
 • Alicja Żebrowska (6582)
 • Oliwer Kubicki (2514)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (32 568)
 • Ewa Janczar (5619)
 • Tomasz Żyłka (2921)
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Iwona Pawłowska (2515)
 • Michał Szpądrowski (9146)
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(8 radnych)
 • Mariusz Frankowski (19 123)
 • Maria Łukaszewicz (7006)
 • Aleksandra Śniegocka-Goździk (5197)
 • Agata Diduszko-Zyglewska (4036)
 • Justyna Zając (3616)
 • Błażej Poboży (12 586)
 • Piotr Mazurek (4284)
 • Monika Sobczak (3885)

Skład rady w kadencji 2014-2018Edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczącyEdytuj

 • Wiceprzewodniczący
  • Ewa Masny-Askanas
  • Dariusz Figura (od 11 maja 2017)
  • Olga Johann (zmarła 5 kwietnia 2017)[11]

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[12][13]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(24 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(2 radnych)
Niezrzeszeni – Warszawska Wspólnota Samorządowa
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Filip Frąckowiak (3134)
 • Andrzej Kropiwnicki (9616)
 • Agnieszka Soin (2755)
2
Praga-Południe
(6 radnych)
 • Paweł Lech (7837, wiceprzewodniczący klubu)
 • Dorota Lutomirska (4881)
 • Monika Suska (1805)
 • Oskar Hejka (1194) – od 8.12.2015
 • Tomasz Koziński (1199)
 • Jarosław Krajewski (7526, przewodniczący klubu) – do 10.11.2015
 • Piotr Szyszko (2604)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Ewa Łuczyńska (2108)
 • Jarosław Szostakowski (9607, przewodniczący klubu)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2938, wiceprzewodnicząca klubu)
 • Małgorzata Zakrzewska (7102)
 • Krzysztof Bosak (1432)
 • Jacek Cieślikowski (9699)
 • Tomasz Mysłek (625) – od 27.11.2017
 • Maciej Stasiak (951) – od 8.05.2017 do 23.10.2017
 • Stanisław Wielanek (1368) – do 23.12.2016
4
Wola
(5 radnych)
 • Michał Czaykowski (5160)
 • Marcin Hoffman (4069)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2039)
 • Rafał Dorosiński (1503)
 • Paweł Terlecki (7180)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Agnieszka Jakowicka (4100)
 • Piotr Mazurek (7716)
 • Anna Pabisiak (2879)
 • Dariusz Figura (8081, wiceprzewodniczący rady, wiceprzewodniczący klubu)
 • Michał Kondrat (2401)
 • Edmund Świderski (3355)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (3712)
 • Piotr Jaworski (7138) – nie objął mandatu
 • Gabriela Szustek (884) – od 13.01.2015
 • Dorota Zbińkowska (2692)
 • Zbigniew Cierpisz (4126) – do 28.03.2017
 • Dorota Kopka (476) – od 18.04.2017
 • Paweł Lisiecki (7364) – do 2.02.2015
 • Daniel Mioduszewski (732) – od 17.03.2015
 • Anna Rożek (935)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(9 radnych)
 • Ewa Masny-Askanas (11 093, wiceprzewodnicząca rady)
 • Piotr Kalbarczyk (1132)
 • Krystyna Prońko (7685)
 • Tomasz Tretter (2017)
 • Iwona Wujastyk (2990)
 • Cezary Jurkiewicz (3943, przewodniczący klubu)
 • Andrzej Melak (13 042) – do 12.04.2016
 • Ewa Samonek (1061)
 • Piotr Żbikowski (935) – od 17.05.2016
 • Alicja Żebrowska (4070, wiceprzewodnicząca klubu)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (3125)
 • Lech Jaworski (3175)
 • Jolanta Kasztelan (1842) – od 21.06.2016
 • Zofia Trębicka (13 160) – do 31.05.2016
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Ewa Smalcerz (1613) – od 10.05.2016
 • Wojciech Zabłocki (7280) – do 22.03.2016
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(7 radnych)
 • Izabela Chmielewska (4239)
 • Mariusz Frankowski (2507)
 • Maria Łukaszewicz (12 045)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (1795)
 • Michał Grodzki (5877) – do 19.07.2016
 • Olga Johann (6379, wiceprzewodnicząca rady) – do 5.04.2017
 • Dariusz Karczmarczyk (1521) – od 29.08.2016
 • Katarzyna Kostyra (1362) – od 23.05.2017

Skład rady w kadencji 2010-2014Edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczącyEdytuj

 • Wiceprzewodniczący

Wybory radnychEdytuj

 • W wyborach samorządowych 2010 do Rady Warszawy kandydowało 1037 osób z 18 komitetów wyborczych.
 • W 9 okręgach wyborczych obejmujących 1-4 dzielnice, a liczących 111–185 tys. wyborców, wybierano po 5-8 radnych.
 • Najwięcej głosów ważnych w skali miasta – 44,88% – oddano na Platformę Obywatelską, 24,47% – na Prawo i Sprawiedliwość, 15,92% – na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na pozostałe 15 komitetów wyborczych oddano 14,73% ważnych głosów, jednak żaden z tych komitetów nie uzyskał 5% głosów stanowiących niezbędne minimum, aby zgodnie z ordynacją wyborczą uczestniczyć w podziale mandatów.
 • Spośród wybranych radnych najwięcej głosów otrzymała Zofia Trębicka (22,20%, 14754 ważnych głosów), a najmniej – Jarosława Maćkowiak (1,87%, 1590 głosów). Radna kadencji 2006-2010 Katarzyna Munio, kandydująca z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, mimo stosunkowo dobrego wyniku (4,24%, 3366 ważnych głosów) nie została radną na kolejną kadencję[14].

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[15][16][17]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(17 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(10 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(168 082 wyborców
7 radnych)
 • Marcin Rzońca
2
Praga-Południe
(146 745 wyborców
6 radnych)
 • Magdalena Czerwosz
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu)
 • Dorota Lutomirska
 • Mieczysław Król (od 17.11.2011)
 • Adam Kwiatkowski (do 13.10.2011)
 • Piotr Szyszko
 • Adam Cieciura
3
Mokotów
(180 841 wyborców
8 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (przewodniczący klubu)
 • Maria Szreder
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer
 • Małgorzata Zakrzewska
 • Jacek Cieślikowski
 • Jarosława Maćkowiak
4
Wola
(111 243 wyborców
5 radnych)
 • Michał Czaykowski
 • Marcin Hoffman
 • Małgorzata Żuber-Zielicz
 • Michał Serzycki
5
Bielany i Żoliborz
(147 593 wyborców
7 radnych)
 • Zbigniew Dubiel
 • Agnieszka Jakowicka
 • Piotr Mazurek
 • Anna Pabisiak
 • Tomasz Sybilski
6
Białołęka i Praga-Północ
(119 194 wyborców
6 radnych)
 • Dariusz Dolczewski (do 30.08.2012)
 • Aleksandra Gajewska
 • Mariola Rabczon (od 20.09.2012)
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu)
 • Zbigniew Cierpisz
 • Maciej Maciejowski
 • Sebastian Wierzbicki (wiceprzewodniczący rady)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(185 538 wyborców
8 radnych)
 • Jolanta Gruszka
 • Piotr Kalbarczyk
 • Ligia Krajewska (do 13.10.2011, wiceprzewodnicząca rady)
 • Ewa Masny-Jaskanis (wiceprzewodnicząca klubu, wiceprzewodnicząca rady)
 • Iwona Wujastyk (od 20.10.2011)
8
Ursynów i Wilanów
(126 376 wyborców
6 radnych)
 • Lech Jaworski
 • Jolanta Kasztelan (od 12.12.2013)
 • Agnieszka Makles (do 05.12.2013)
 • Zofia Trębicka (wiceprzewodnicząca klubu)
 • Maciej Wyszyński
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(157 594 wyborców
7 radnych)
 • Izabela Chmielewska
 • Rafał Dorosiński
 • Maria Łukaszewicz
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (od 16.12.2010)
 • Krzysztof Zygrzak (do 09.12.2010)

Skład rady w kadencji 2006-2010Edytuj

Przewodniczący i wiceprzewodniczącyEdytuj

 • Przewodniczący
  • Ewa Malinowska-Grupińska (PO) od 28 czerwca 2007
  • Lech Jaworski (PO) od 2 grudnia 2006 do 26 czerwca 2007

Radni według klubówEdytuj

Radni Warszawy kadencji 2006-2010 według klubów[18]
 
Klub Radnych Platforma Obywatelska Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Klub Radnych Lewica radni niezrzeszeni
 1. Marcin Kierwiński (przewodniczący klubu)
 2. Ewa Masny (wiceprzewodnicząca klubu)
 3. Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu)
 4. Jarosław Szostakowski (wiceprzewodniczący klubu)
 5. Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu)
 6. Paweł Czekalski
 7. Magdalena Czerwosz
 8. Jolanta Gruszka
 9. Marcin Hoffman
 10. Lech Jaworski
 11. Piotr Kalbarczyk
 12. Ligia Krajewska
 13. Dorota Lutomirska
 14. Maria Łukaszewicz
 15. Ewa Malinowska-Grupińska
 16. Piotr Mazurek
 17. Anna Pabisiak
 18. Mariola Rabczon
 19. Wojciech Rzewuski
 20. Joanna Sasak
 21. Aleksandra Rostek-Sheybal
 22. Maria Szreder
 23. Zofia Trębicka
 24. Maciej Wyszyński
 25. Małgorzata Zakrzewska
 26. Małgorzata Żuber-Zielicz
 27. wakat (po Małgorzacie Załęckiej)

Zmiany w trakcie kadencji:

 • Byli radni:
 1. Wojciech Bartelski do stycznia 2007 (od stycznia 2007 burmistrz dzielnicy Śródmieście)
 2. Tadeusz Ross do listopada 2007 (od listopada 2007 poseł PO)
 3. Krzysztof Tyszkiewicz do listopada 2007 (od listopada 2007 poseł PO)
 4. Małgorzata Załęcka do 27 sierpnia 2009
 • Nowi radni:
 1. Dorota Zbińkowska (od lutego 2007, zastąpiła radnego Wojciecha Bartelskiego)
 2. Wojciech Rzewuski (od 26 listopada 2007, zastąpił radnego Tadeusza Rossa)
 3. Aleksandra Rostek-Sheybal (od 26 listopada 2007, zastąpiła radnego Krzysztofa Tyszkiewicza)
 1. Marek Makuch (przewodniczący klubu)
 2. Mieczysław Król (wiceprzewodniczący klubu)
 3. Michał Grodzki (sekretarz klubu)
 4. Zbigniew Cierpisz
 5. Jacek Cieślikowski
 6. Dariusz Figura
 7. Marcin Jastrzębski
 8. Olga Johann
 9. Małgorzata Kobus
 10. Wanda Krajewska-Hofman
 11. Jarosław Krajewski
 12. Adam Kwiatkowski
 13. Maciej Maciejowski
 14. Jakub Opara
 15. Edmund Świderski
 16. Paweł Terlecki
 17. Paweł Turowski
 18. Stanisław Wojtera
 19. Barbara Zawadzka
 20. Tomasz Zdzikot
 21. Alicja Żebrowska
 1. Tomasz Sybilski (SLD, przewodniczący klubu)
 2. Mirosława Kątna (SdPl, wiceprzewodnicząca klubu)
 3. Adam Cieciura (SLD, sekretarz klubu)
 4. Andrzej Golimont (SLD)
 5. Dariusz Klimaszewski (SLD)
 6. Waldemar Marszałek (SLD)
 7. Paulina Piechna (SLD)
 8. Marek Rojszyk (SLD)
 9. Sebastian Wierzbicki (SLD)
 1. Agnieszka Kuncewicz (Partia Demokratyczna – demokraci.pl, była radna LiD)
 2. Katarzyna Munio (SD, była radna PO)
 3. Bartosz Dominiak (były radny klubu radnych LewicaSocjaldemokracja Polska)
 4. Wojciech Starzyński (Polska XXI, były radny PiS)

Jednostki pomocnicze – dzielnice miastaEdytuj

 
Urząd Dzielnicy Ursynów, jednej z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy
 
Urząd Dzielnicy Wilanów

W m.st. Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy, jest obowiązkowe. Rada Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze. Zmiany, o których mowa powyżej, następują z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywają się wybory do rad gmin mogą następować z dniem wyborów. Statut dzielnicy nadany przez Radę m.st. Warszawy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów. Obecnie w Warszawie istnieje 18 dzielnic.

Rada dzielnicyEdytuj

Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym zarząd dzielnicy.

Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st. Warszawy. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dotyczące wyboru radnych do rady w mieście na prawach powiatu, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy. Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy i do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory. Pierwszą sesję rady dzielnicy zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju. Po upływie tego terminu, pierwszą sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m.st. Warszawy.

Zarząd dzielnicyEdytuj

Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 100 tys. mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby. W skład zarządu dzielnicy wchodzi:

 • burmistrz dzielnicy,
 • jego zastępca lub zastępcy
 • pozostali członkowie zarządu.

Wybór burmistrza dokonywany jest przez radę dzielnicy i następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd dzielnicy nie zostanie wybrany, wówczas prawo to przechodzi na Prezydenta m.st. Warszawy, który nie później niż w ciągu 14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy.

Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dzielnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Zadania i kompetencje dzielnicyEdytuj

Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Ustawa wskazuje, iż do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, a w szczególności:

 1. utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,
 2. utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,
 3. zadania związane z ochroną zdrowia,
 4. utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym,
 5. utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
 6. sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,
 7. podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.

Budżet dzielnicyEdytuj

Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizację ich zadań. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warszawy opinię na temat załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej.

Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku, o którym mowa powyżej, nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

 • 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) podatku od posiadania psów,
d) podatku rolnego,
e) podatku leśnego,
f) opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy, był własnością gmin warszawskich,
 • 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Załącznik, o którym mowa powyżej, określa także dodatkowe środki finansowe, które są przekazywane do dyspozycji dzielnicy, a w szczególności ustawa wymienia:

 1. udział w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
 2. środki na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnione przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
 3. środki wyrównawcze ustalane corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

Przekazując do dyspozycji dzielnicy środki finansowe, o których mowa powyżej, Rada m.st. Warszawy uwzględnia potrzebę zapewnienia skuteczności decentralizacji zadań gminy, równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic oraz maksymalnej możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach. Przekazanie zadań następuje wraz z zapewnieniem środków wystarczających na ich realizację.

Jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. WarszawyEdytuj

Do dnia 1 stycznia 2003 roku, wiele z podstawowych zadań o charakterze użyteczności publicznej, mających znaczenie dla całego miasta, wykonywanych było przez warszawskie przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe. Ustawodawca zadecydował jednak, iż wraz z początkiem 2003 roku ulegną one przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy.

Tymi przedsiębiorstwami komunalnymi były:

Przekształconymi zakładami budżetowymi są natomiast:

Projekt zmiany z 2017Edytuj

W 2017 grupa posłów na Sejm VIII kadencji z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wniosła projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy tworzącej metropolitalną jednostkę samorządu terytorialnego o nazwie m. st. Warszawa obejmującą miasto Warszawa oraz 33 okoliczne gminy[19]. Projekt ustawy wzbudził kontrowersje w gminach, które miałyby wejść w skład nowej jednostki metropolitalnej, w tym w Warszawie, i stał się przyczyną zorganizowania referendów lokalnych w niektórych z nich[20].

Odniesienia w kulturze masowejEdytuj

 • O radnych Warszawy kilkakrotnie wspomniał Kazik Staszewski. W piosence „prohibicja” śpiewał „Radni Warszawy to największa banditierka, każdy chciwie na publiczne pieniądze zerka” i „radny kradnie, a całe miasto na dnie”, a w piosence „Cztery pokoje” z Edytą BartosiewiczLos Angeles ma około 30 a Warszawa ponad 700 radnych”.

PrzypisyEdytuj

 1. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Prezydent m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 2. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 3. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Urząd m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 4. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 5. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rejestr interpelacji radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 6. a b Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 7. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014). [dostęp 2010-12-11].
 8. Transmisja obrad Rady m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 9. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał. [dostęp 2010-12-11].
 10. Wybory samorządowe 2018 - Wyniki. 2018-10-24. [dostęp 2018-10-24].
 11. Olga Johann nie żyje. Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy zmarła po ciężkiej chorobie. gazeta.pl, 5 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-05].
 12. Jarosław Osowski, Iwona Szpala, Michał Wojtczuk: Radni Warszawy w kadencji 2014-2018 [PEŁNA LISTA]. 2014-12-03. [dostęp 2014-12-07].
 13. Kluby radnych m.st. Warszawy. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. [dostęp 2017-11-16].
 14. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wybory do rady miasta. [dostęp 2010-12-11].
 15. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Kluby radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 16. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wyniki wyborów do rady. [dostęp 2010-12-11].
 17. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010-2014) – Radni m.st. Warszawy. [dostęp 2014-11-30].
 18. Kluby radnych m.st. Warszawy.
 19. Druk nr 1259, Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, sejm.gov.pl [dostęp 2017-04-05].
 20. Po Legionowie, czas na Konstancin-Jeziorną. Referendum już w maju, metrowarszawa.gazeta.pl [dostęp 2017-04-10].

Linki zewnętrzneEdytuj