Rada do Spraw Muzeów

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej – organ opiniodawczo-doradczy polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający na mocy art. 7 ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst ujednolicony po zmianach z 2012 roku). Zakres prac Rady obejmuje kwestie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie polskiego muzealnictwa. W sposób szczególny, na mocy ustawy, opinia Rady jest wymagana przy skreśleniach obiektów z inwentarzy muzealnych oraz przy łączeniu instytucji muzealnych. W 2017 roku nazwa Rady do Spraw Muzeów została rozszerzona o sprawy związane z Miejscami Pamięci Narodowej. Zmiana ta gwarantuje 3 miejsca w Radzie przedstawicielom takich miejsc. Rada jest powoływana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na trzyletnią kadencję. Składa się z 21 członków, przy czym 10 wskazuje minister a 11 jest wybieranych na zjeździe muzeów rejestrowanych (patrz Państwowy Rejestr Muzeów)[1].

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, podczas kadencji 2015-2018 roku funkcję tę pełnił dr hab. Michał Woźniak[2], a następnie dr Marek Rubinkowicz[3].

Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Rady do Spraw Muzeów.

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj