Rada miasta stołecznego Warszawy

rada miasta

Rada miasta stołecznego Warszawy (Rada m.st. Warszawy) – rada miasta, organ stanowiący i kontrolny miasta stołecznego Warszawy.

Ustrój organów samorządowych Warszawy

SiedzibaEdytuj

Do 1939 Rada Miejska obradowała w pałacu Jabłonowskich, w dwukondygnacyjnej sali balowej znajdującej się na pierwszym piętrze pałacu[1][2]. Obecnie siedziba i biura Rady m.st. Warszawy mieszczą się w Pałacu Kultury i Nauki[3].

KompetencjeEdytuj

 
Sesja Rady m.st. Warszawy w Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i Nauki

Radę m.st. Warszawy tworzy 60 radnych (art. 2 ustawy) wybieranych co pięć lat w wyborach lokalnych. Projekt statutu miasta uchwala Rada m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego przedłożenia. Jeżeli premier nie zajmie stanowiska w tym terminie określonym, statut uznaje się za uzgodniony. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rada miasta przyjmuje budżet Warszawy oraz kontroluje jego wykonanie, przyjmując lub odrzucając absolutorium.

Działalność radnychEdytuj

Radni uczestniczą w sesjach plenarnych Rady Warszawy oraz na posiedzeniach komisji. Składają też zapytania i interpelacje[4]. Pełnią ponadto dyżury radnych, kontaktując się z mieszkańcami. Terminy dyżurów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[5].

Obsługą radnych zajmuje się Biuro Rady Urzędu m.st. Warszawy.

Sesje radyEdytuj

Średnio 2 razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji), zazwyczaj co 2 tygodnie zwoływane są sesje rady. Przyjęto zwyczaj numerowania sesji kolejno w kadencji, cyframi rzymskimi. Sesje są otwarte dla publiczności, zwykle odbywają się w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w czwartki od godz. 10.00. Harmonogram sesji[6] i przyjęty porządek obrad publikowany jest w Internecie.

Raz w roku, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zwoływana jest uroczysta sesja rady na Zamku Królewskim, podczas której odbywa się nadanie honorowego obywatelstwa Warszawy.

Od kilku lat sesje Rady Warszawy transmitowane są online w Internecie[7].

Podczas sesji rady radni przyjmują uchwały i stanowiska, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Numeracja uchwał zawiera numer sesji w danej kadencji, kolejny numer uchwały od początku tej kadencji oraz cyfry roku, np. XXXV/1044/2008.

Porządek sesji i projekty uchwał, przyjęte uchwały[8] i stanowiska, wyniki głosowań, a także interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[5].

Komisje radyEdytuj

Komisje rady zbierają się zazwyczaj od jednego do kilku razy w miesiącu, najczęściej w salach na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców.

Komisje opiniują projekty uchwał przyjmowanych później na sesji rady, zajmują się też innymi sprawami, zgodnie z przyjętymi kompetencjami – przykładowo w kadencji 2006–2010:

 • Komisja Rewizyjna – zajmuje się m.in. opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej miasta, występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi Warszawy, wykonuje kontrole zlecone przez radę
 • Komisja Budżetu i Finansów – opiniuje projekt budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawie podatków i opłat, proponuje wysokość sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, opiniuje procedurę uchwalania budżetu
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zajmuje się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, opiniuje projekty przepisów porządkowych
 • Komisja Edukacji i Rodziny – zajmuje się oświatą, w tym przedszkolami i szkołami, oraz polityką prorodzinną
 • Komisja Etyki – rozpatruje sprawy radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nieodpowiadający godności radnego lub rady
 • Komisja Inwentaryzacyjna – zajmuje się inwentaryzacją mienia miasta stołecznego Warszawy
 • Komisja Kultury i Promocji Miasta – zajmuje się kulturą, w tym bibliotekami i placówkami upowszechniania kultury, promocją miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników (Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic)
 • Komisja Ładu Przestrzennego – zajmuje się ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, nadzorem budowlanym, sprawami geodezji i kartografii, opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Komisja Ochrony Środowiska – zajmuje się ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, zielenią komunalną i zadrzewieniami
 • Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom – zajmuje się polityką społeczną, w tym ośrodkami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczymi, programem „Warszawa bez barier”, opiniuje projekty uchwał rady dotyczących usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Komisja Infrastruktury i Inwestycji – zajmuje się infrastrukturą drogową (drogami, ulicami, mostami, placami), lokalnym transportem zbiorowym i organizacją ruchu drogowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami komunalnymi, gminnym budownictwem mieszkaniowym i cmentarzami komunalnymi
 • Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego – zajmuje się sprawami utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, targowisk i hal targowych, opiniuje sprawy związane z prywatyzacją mienia komunalnego, projekty przepisów dotyczących majątku miasta, programów gospodarczych oraz uchwał dotyczących przejęcia zadań administracji rządowej
 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej – opiniuje projekty uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych – dzielnic, zasad przekazywania im mienia i środków budżetowych na realizację zadań, opiniuje projekty przepisów dotyczących ustroju miasta, wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa, zajmuje się integracją europejską i współpracą ze społecznościami lokalnymi innych państw, analizuje skargi i wnioski mieszkańców, współpracuje z organizacjami pozarządowymi
 • Komisja Sportu i Rekreacji – zajmuje się kulturą fizyczną, terenami rekreacji i urządzeniami sportowymi
 • Doraźna Komisja Rozwoju Turystyki – inspiruje działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej Warszawy, opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju turystyki, współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinie turystyki i organizacjami turystycznymi, zajmuje się sprawami pozyskiwania dofinansowania rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej
 • Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012 – monitoruje przebieg i terminowość prac inwestycyjnych, zajmuje się wykorzystaniem EURO 2012 dla celów promocji stolicy, wzrostu ruchu turystycznego, utrzymuje kontakty robocze z miastami współorganizującymi EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa – opracowuje projekty statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic oraz projekt zasad działania Komisji Etyki, przedkłada je radzie
 • Komisja Zdrowia – zajmuje się ochroną zdrowia.

Skład rady w kadencji 2018–2023Edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczącyEdytuj

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

 
Ewa Malinowska-Grupińska, radna Platformy Obywatelskiej, od 2007 przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 
Radni m.st. Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości (2018)
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[9]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
(38 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(18 radnych)
Niezrzeszeni
(4 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Andrzej Kropiwnicki (10 532)
 • Filip Frąckowiak (4019)
2
Praga-Południe i Rembertów
(7 radnych)
 • Piotr Szyszko (2304)[a]
 • Oskar Hejka (1598)[b]
3
Mokotów
(7 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (17 849)
 • Małgorzata Zakrzewska (8758)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (4608)
 • Paweł Sawicki (4316)
 • Paweł Czekalski (3072)[f]
 • Jacek Cieślikowski (11 320)
 • Patryk Górski (5618)
4
Wola
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (9119)
 • Renata Niewitecka (5906)
 • Mariusz Budziszewski (4659)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Piotr Mazurek (15 938)
 • Dorota Łoboda (10 362)
 • Agnieszka Wyrwał (6325)
 • Kacper Pietrusiński (2741)
 • Dariusz Figura (12 000)
 • Tomasz Herbich (3375)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Magdalena Roguska (19 054)
 • Agnieszka Borowska (5196)
 • Anna Auksel-Sekutowicz (2949)
 • Gabriela Szustek (2878)
 • Wiktor Klimiuk (3300)
7
Targówek, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Sławomir Potapowicz (16 201)
 • Iwona Wujastyk (7075)
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska (3929)
 • Beata Michalec (3770)
 • Joanna Dymowska (3482)
 • Cezary Jurkiewicz (16 219)
 • Alicja Żebrowska (6582)
 • Oliwer Kubicki (2514)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (5619)
 • Tomasz Żyłka (2921)
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Iwona Pawłowska (2515)
 • Renata Królak (2238)[j]
 • Michał Szpądrowski (9146)
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(8 radnych)
 • Mariusz Frankowski (19 123)
 • Maria Łukaszewicz (7006)
 • Aleksandra Śniegocka-Goździk (5197)
 • Justyna Zając (3616)

Skład rady w kadencji 2014–2018Edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczącyEdytuj

 • Wiceprzewodniczący
  • Ewa Masny-Askanas
  • Dariusz Figura (od 11 maja 2017)
  • Olga Johann (zmarła 5 kwietnia 2017)[10]

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[11][12]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(24 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(2 radnych)
Niezrzeszeni – Warszawska Wspólnota Samorządowa
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Filip Frąckowiak (3134)
 • Andrzej Kropiwnicki (9616)
 • Agnieszka Soin (2755)
2
Praga-Południe
(6 radnych)
 • Paweł Lech (7837, wiceprzewodniczący klubu)
 • Dorota Lutomirska (4881)
 • Monika Suska (1805)
 • Oskar Hejka (1194) – od 8.12.2015
 • Tomasz Koziński (1199)
 • Jarosław Krajewski (7526, przewodniczący klubu) – do 10.11.2015
 • Piotr Szyszko (2604)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Ewa Łuczyńska (2108)
 • Jarosław Szostakowski (9607, przewodniczący klubu)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2938, wiceprzewodnicząca klubu)
 • Małgorzata Zakrzewska (7102)
 • Krzysztof Bosak (1432)
 • Jacek Cieślikowski (9699)
 • Tomasz Mysłek (625) – od 27.11.2017
 • Maciej Stasiak (951) – od 8.05.2017 do 23.10.2017
 • Stanisław Wielanek (1368) – do 23.12.2016
4
Wola
(5 radnych)
 • Michał Czaykowski (5160)
 • Marcin Hoffman (4069)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2039)
 • Rafał Dorosiński (1503)
 • Paweł Terlecki (7180)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Agnieszka Jakowicka (4100)
 • Piotr Mazurek (7716)
 • Anna Pabisiak (2879)
 • Dariusz Figura (8081, wiceprzewodniczący rady, wiceprzewodniczący klubu)
 • Michał Kondrat (2401)
 • Edmund Świderski (3355)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (3712)
 • Piotr Jaworski (7138) – nie objął mandatu
 • Gabriela Szustek (884) – od 13.01.2015
 • Dorota Zbińkowska (2692)
 • Zbigniew Cierpisz (4126) – do 28.03.2017
 • Dorota Kopka (476) – od 18.04.2017
 • Paweł Lisiecki (7364) – do 2.02.2015
 • Daniel Mioduszewski (732) – od 17.03.2015
 • Anna Rożek (935)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(9 radnych)
 • Ewa Masny-Askanas (11 093, wiceprzewodnicząca rady)
 • Piotr Kalbarczyk (1132)
 • Krystyna Prońko (7685)
 • Tomasz Tretter (2017)
 • Iwona Wujastyk (2990)
 • Cezary Jurkiewicz (3943, przewodniczący klubu)
 • Andrzej Melak (13 042) – do 12.04.2016
 • Ewa Samonek (1061)
 • Piotr Żbikowski (935) – od 17.05.2016
 • Alicja Żebrowska (4070, wiceprzewodnicząca klubu)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (3125)
 • Lech Jaworski (3175)
 • Jolanta Kasztelan (1842) – od 21.06.2016
 • Zofia Trębicka (13 160) – do 31.05.2016
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Ewa Smalcerz (1613) – od 10.05.2016
 • Wojciech Zabłocki (7280) – do 22.03.2016
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(7 radnych)
 • Izabela Chmielewska (4239)
 • Mariusz Frankowski (2507)
 • Maria Łukaszewicz (12 045)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (1795)
 • Michał Grodzki (5877) – do 19.07.2016
 • Olga Johann (6379, wiceprzewodnicząca rady) – do 5.04.2017
 • Dariusz Karczmarczyk (1521) – od 29.08.2016
 • Katarzyna Kostyra (1362) – od 23.05.2017

Skład rady w kadencji 2010–2014Edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczącyEdytuj

Wybory radnychEdytuj

 • W wyborach samorządowych 2010 do Rady Warszawy kandydowało 1037 osób z 18 komitetów wyborczych.
 • W 9 okręgach wyborczych obejmujących 1–4 dzielnic, a liczących 111–185 tys. wyborców, wybierano po 5–8 radnych.
 • Najwięcej głosów ważnych w skali miasta – 44,88% – oddano na Platformę Obywatelską, 24,47% – na Prawo i Sprawiedliwość, 15,92% – na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Na pozostałe 15 komitetów wyborczych oddano 14,73% ważnych głosów, jednak żaden z tych komitetów nie uzyskał 5% głosów stanowiących niezbędne minimum, aby zgodnie z ordynacją wyborczą uczestniczyć w podziale mandatów.
 • Spośród wybranych radnych najwięcej głosów otrzymała Zofia Trębicka (22,20%, 14754 ważnych głosów), a najmniej – Jarosława Maćkowiak (1,87%, 1590 głosów). Radna kadencji 2006–2010 Katarzyna Munio, kandydująca z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, mimo stosunkowo dobrego wyniku (4,24%, 3366 ważnych głosów) nie została radną na kolejną kadencję[13].

Radni według klubów i okręgów wyborczychEdytuj

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[14][15][16]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(17 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(10 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(168 082 wyborców
7 radnych)
 • Marcin Rzońca (5111)
2
Praga-Południe
(146 745 wyborców
6 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (9930)
 • Dorota Lutomirska (7595)
 • Magdalena Czerwosz (2909)
 • Adam Kwiatkowski (7907) – do 13.10.2011
 • Piotr Szyszko (3179)
 • Mieczysław Król (1572) – od 17.11.2011
 • Adam Cieciura (3568)
3
Mokotów
(180 841 wyborców
8 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (przewodniczący klubu) (11 693)
 • Małgorzata Zakrzewska (10 350)
 • Maria Szreder (3122)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2187)
 • Jacek Cieślikowski (11 549)
 • Jarosława Maćkowiak (1590)
4
Wola
(111 243 wyborców
5 radnych)
 • Marcin Hoffman (7545)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2939)
 • Michał Czaykowski (2672)
 • Michał Serzycki (5477)
5
Bielany i Żoliborz
(147 593 wyborców
7 radnych)
 • Piotr Mazurek (9295)
 • Agnieszka Jakowicka (6460)
 • Zbigniew Dubiel (5316)
 • Anna Pabisiak (2496)
 • Tomasz Sybilski (2889)
6
Białołęka i Praga-Północ
(119 194 wyborców
6 radnych)
 • Dariusz Dolczewski (6063) – do 30.08.2012
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (3490)
 • Aleksandra Gajewska (2594)
 • Mariola Rabczon (2587) – od 20.09.2012
 • Maciej Maciejowski (5033)
 • Zbigniew Cierpisz (1816)
 • Sebastian Wierzbicki (wiceprzewodniczący rady) (2587)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(185 538 wyborców
8 radnych)
 • Ligia Krajewska (wiceprzewodnicząca rady) (11 736) – do 13.10.2011
 • Ewa Masny-Jaskanis (wiceprzewodnicząca klubu, wiceprzewodnicząca rady) (5266)
 • Piotr Kalbarczyk (3662)
 • Jolanta Gruszka (3576)
 • Iwona Wujastyk (2297) – od 20.10.2011
 • Andrzej Melak (6442)
 • Tomasz Zdzikot (6409)
 • Alicja Żebrowska (4506)
8
Ursynów i Wilanów
(126 376 wyborców
6 radnych)
 • Zofia Trębicka (wiceprzewodnicząca klubu) (14 754)
 • Maciej Wyszyński (2938)
 • Agnieszka Makles (2659) – do 05.12.2013
 • Lech Jaworski (2569)
 • Jolanta Kasztelan (2486) – od 12.12.2013
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(157 594 wyborców
7 radnych)
 • Maria Łukaszewicz (13 347)
 • Izabela Chmielewska (3773)
 • Rafał Dorosiński (3374)
 • Krzysztof Zygrzak (3295) – do 09.12.2010
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (3186) – od 16.12.2010
 • Michał Grodzki (6350)
 • Olga Johann (wiceprzewodnicząca rady) (5572)

Skład rady w kadencji 2006–2010Edytuj

Przewodniczący i wiceprzewodniczącyEdytuj

 • Przewodniczący
  • Ewa Malinowska-Grupińska (PO) od 28 czerwca 2007
  • Lech Jaworski (PO) od 2 grudnia 2006 do 26 czerwca 2007

Radni według klubówEdytuj

Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[17]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(27 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(22 radnych)
Klub Radnych Lewica
(11 radnych)
1
Śródmieście
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (przewodniczący klubu) (4699)
2
Praga-Południe
(7 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (10 189)
 • Dorota Lutomirska (5431)
 • Magdalena Czerwosz (4595)
 • Mieczysław Król (wiceprzewodniczący klubu) (6398)
 • Adam Kwiatkowski (3417)
 • Małgorzata Załęcka (2391) – do 27.08.2009
 • Wanda Krajewska-Hofman (2246) – od 08.10.2009
 • Adam Cieciura (sekretarz klubu) (5398)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Paweł Czekalski (12 137)
 • Małgorzata Zakrzewska (7158)
 • Tadeusz Ross (7126) – do 08.11.2007
 • Maria Szreder (2918)
 • Wojciech Rzewuski (2174) – od 22.11.2007
4
Wola
(5 radnych)
 • Marcin Hoffman (8817)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2672)
 • Marek Makuch (przewodniczący klubu) (7090)
 • Paweł Terlecki (1839)
5
Bielany i Żoliborz
(7 radnych)
 • Piotr Mazurek (12 146)
 • Joanna Sasak (3769)
 • Anna Pabisiak (3672)
 • Agnieszka Kuncewicz (6761)
6
Białołęka i Praga-Północ
(5 radnych)
 • Wojciech Bartelski (7339) – do 11.01.2007
 • Mariola Rabczon (2754)
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (2081) – od 22.02.2007
 • Maciej Maciejowski (5343)
 • Zbigniew Cierpisz (2193)
 • Sebastian Wierzbicki (4040)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Ligia Krajewska (10 160)
 • Jolanta Gruszka (4643)
 • Ewa Masny (wiceprzewodnicząca klubu) (4320)
 • Piotr Kalbarczyk (2709)
 • Tomasz Zdzikot (8351)
 • Barbara Zawadzka (5560)
 • Alicja Żebrowska (4702)
 • Dariusz Klimaszewski (4550)
8
Ursynów i Wilanów
(5 radnych)
 • Lech Jaworski (12 545)
 • Maciej Wyszyński (3854)
 • Zofia Trębicka (3627)
 • Marcin Jastrzębski (5784)
 • Bartosz Dominiak (3591)
9
Ochota i Włochy
(5 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (wiceprzewodniczący klubu) (7663)
 • Katarzyna Munio (5581)
10
Ursus i Bemowo
(5 radnych)
 • Krzysztof Tyszkiewicz (10 787) – do 08.11.2011
 • Maria Łukaszewicz (5965)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (2307) – od 22.11.2007
 • Michał Grodzki (sekretarz klubu) (4977)
 • Olga Johann (4364)

Skład rady w kadencji 2002–2006Edytuj

Komitety wyborcze[18]:

 • Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin – 6
 • Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej – 1
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP – 20
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska – 8
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 24
 • Pozostałe komitety – 1

Radni[19]:

 1. Iwo Bender
 2. Andrzej Boguta
 3. Adam Borowski
 4. Henryk Bosak
 5. Paweł Bromski
 6. Piotr Ciompa
 7. Małgorzata Czechowska
 8. Paweł Czekalski
 9. Adam Roman Czetwertyński
 10. Hanna Dąbrowska
 11. Wiesław Drzewiecki
 12. Danuta Dykowska
 13. Joanna Fabisiak
 14. Andrzej Golimont
 15. Małgorzata Gosiewska
 16. Antoni Gut
 17. Grażyna Ignaczak-Bandych
 18. Jan Maria Jackowski
 19. Marcin Jastrzębski
 20. Witold Kalinowski
 21. Karol Karski
 22. Dorota Keller
 23. Marek Keller
 24. Małgorzata Kidawa-Błońska
 25. Irena Kleniewska
 26. Dariusz Klimaszewski
 27. Witold Kołodziejski
 28. Marek Kordas
 29. Wojciech Kozak
 30. Maks Kraczkowski
 31. Andrzej Kropiwnicki
 32. Mieczysław Król
 33. Małgorzata Ławniczak-Hertel
 34. Dominika Makarewicz-Bańkowska
 35. Waldemar Marszałek
 36. Ryszard Mikliński
 37. Czesław Ochenduszka
 38. Jolanta Pakulska
 39. Daniel Pawłowiec
 40. Szymon Pawłowski
 41. Jacek Piątkiewicz
 42. Jan Piłka
 43. Julia Pitera
 44. Andrzej Półrolniczak
 45. Magdalena Rogozińska
 46. Marek Rojszyk
 47. Stanisław Józef Różycki
 48. Barbara Rylska
 49. Bohdan Piotr Sienkiewicz
 50. Jolanta Skolimowska
 51. Grażyna Sołtyk
 52. Ewa Starzyńska
 53. Wojciech Starzyński
 54. Jolitta Stępniak
 55. Ryszard Syroka
 56. Mirosław Sztyber
 57. Wojciech Szymborski
 58. Andrzej Szyszko
 59. Ewa Śnieżanka
 60. Jerzy Świtalski
 61. Paweł Turowski
 62. Kamil Tyszkiewicz
 63. Małgorzata Ustaborowicz
 64. Katarzyna Wasiutyński-Latałło
 65. Alina Wądołowska
 66. Jerzy Wielgus
 67. Przemysław Wielowiejski
 68. Jan Wieteska
 69. Maciej Wnuk
 70. Stanisław Wojtera
 71. Piotr Woźniak
 72. Barbara Zawadzka
 73. Jacek Zdrojewski
 74. Anna Ziółkowska

Skład rady w kadencji 1998–2002Edytuj

 1. Marek Andruk
 2. Jolanta Andrzejewska
 3. Piotr Augustyniak
 4. Bogdan Badziak
 5. Bogumił Borowski
 6. Jan Budkiewicz
 7. Marian Chruszczewski
 8. Joanna Cicha
 9. Jerzy Ciesielski
 10. Justyna Cieślak
 11. Wiktor Czechowski
 12. Joanna Fabisiak
 13. Stanisław Faliński
 14. Tadeusz Gajewski
 15. Ewa Gawor
 16. Andrzej Golimont
 17. Joanna Górska
 18. Krzysztof Górski
 19. Jacek Grochowski
 20. Andrzej Haupt
 21. Jerzy Hertel
 22. Jolanta Hibner
 23. Stanisław Hniedziewicz
 24. Hanna Kalińska
 25. Sławomir Kosakowski
 26. Michał Kozak
 27. Krzysztof Lorentz
 28. Mirosław Łuniewski
 29. Danuta Marciniak
 30. Waldemar Marszałek
 31. Ewa Masny
 32. Dariusz Matusiak
 33. Stanisław Mazurkiewicz
 34. Andrzej Michałowski
 35. Ewa Misiurkiewicz
 36. Marta Mordasewicz-Zubrzycka
 37. Witold Nieduszyński
 38. Krystyna Olszewska
 39. Paweł Opaliński
 40. Janusz Pichlak
 41. Julia Pitera
 42. Konrad Potapczuk
 43. Sławomir Potapowicz
 44. Marek Rasiński
 45. Maciej Rayzacher
 46. Włodzimierz Retelski
 47. Barbara Rossman
 48. Stanisław Różycki
 49. Wojciech Rzewuski
 50. Leszek Sienkiewicz
 51. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska
 52. Lech Skulski
 53. Elżbieta Solarska
 54. Tomasz Strzelecki
 55. Krystyna Suszyńska-Olszewska
 56. Piotr Suwalski
 57. Bartłomiej Szrajber
 58. Lech Szyngwelski
 59. Andrzej Szyszko
 60. Marcin Święcicki
 61. Janusz Warakomski
 62. Jerzy Wielgus
 63. Jan Wieteska
 64. Wojciech Wojciechowski
 65. Krystyna Woźniak
 66. Marcin Woźniak
 67. Tadeusz Zając
 68. Barbara Zawadzka
 69. Grzegorz Zawistowski
 70. Jacek Zdrojewski
 71. Edyta Złotkowska
 72. Michał Zwardoń
 73. Władysław Żbikowski
 74. Bogdan Żmijewski[19]

Skład rady w kadencji 1994–1998Edytuj

 1. Wojciech Bociański
 2. Michał Jan Boni
 3. Bogumił Borowski
 4. Roman Broszkiewicz
 5. Krzysztof Czarnocki
 6. Janusz Dmochowski
 7. Stefan Dmochowski
 8. Helena Dobosz
 9. Andrzej Dobrzański
 10. Danuta Dykowska
 11. Jerzy Dyner
 12. Joanna Fabisiak
 13. Elżbieta Wacława Gnatowska
 14. Andrzej Golimont
 15. Ewa Gołębiowska
 16. Bohdan Grzymała-Siedlecki
 17. Dariusz Górczewski
 18. Sławomir Gzell
 19. Andrzej Hajzik
 20. Jolanta Hibner
 21. Stanisław Ilkowski
 22. Aldona Helena Jabłońska-Klimczak
 23. Michał Janiszewski
 24. Tomasz Jan Karpiński
 25. Andrzej Kobel
 26. Andrzej Kotnowski
 27. Wiesław Kowalczewski
 28. Waldemar Kowalczyk
 29. Wojciech Tomasz Kozak
 30. Stefan Kubiak
 31. Hanna Kulesza
 32. Hanna Ewa Kwiatkowska-Tulczyńska
 33. Julisz Latomski
 34. Marek Lendzion
 35. Zbigniew Lippe
 36. Gerard Maćkowiak
 37. Elżbieta Majlert
 38. Stanisław Mazurkiewicz
 39. Eugeniusz Mikulski
 40. Marta Halina Mordasiewicz-Zubrzycka
 41. Andrzej Namysłowski
 42. Paweł Jerzy Opaliński
 43. Jan Paszkiewicz
 44. Paweł Bartłomiej Piskorski
 45. Julia Pitera
 46. Lech Pruchno-Wróblewski
 47. Andrzej Radecki
 48. Stanisław Radziwiłł
 49. Maciej Rayzacher
 50. Barbara Wieńczysława Rossmann
 51. Czesław Rowiński
 52. Joanna Runge-Lissowska
 53. Wojciech Rzewuski
 54. Elżbieta Sękowska-Grodzicka
 55. Lech Piotr Skulski
 56. Andrzej Sorbian
 57. Tadeusz Sujkowski
 58. Tomasz Sybilski
 59. Jerzy Szymański
 60. Lech Szyngwelski
 61. Andrzej Szyszko
 62. Jerzy Świtalski
 63. Witold Trzeciakowski
 64. Janusz Warakomski
 65. Andrzej Wielowieyski
 66. Jan Wieteska
 67. Maciej Wnuk
 68. Krystyna Wolańska-Wierzbiańska
 69. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 1)
 70. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 5)
 71. Grzegorz Zawistowski
 72. Maciej Zieliński
 73. Bogdan Żmijewski[19]

Skład rady w kadencji 1990–1994Edytuj

 1. Maria Balcerzak
 2. Ireneusz Barski
 3. Marek Chlebuś
 4. Piotr Czerwiec
 5. Zdobysław Flisowski
 6. Zbigniew Gałus
 7. Maciej Gielecki
 8. Marian Gietko
 9. Wojciech Górski
 10. Małgorzata Grelus
 11. Leszek Kaczyński
 12. Marek Kaniewski
 13. Janusz Kobyliński
 14. Lech Kościelak
 15. Wiesław Krędzelak
 16. Jan Latkowski
 17. Barbara Łuczak
 18. Elżbieta Majlert
 19. Wojciech Matyjasiak
 20. Ryszard Mazurkiewicz
 21. Iwona Molenda
 22. Lesław Myczkowski
 23. Jerzy Pietras
 24. Andrzej Prądzyński
 25. Marcin Przyłubski
 26. Wojciech Puzyna
 27. Maciej Rayzacher
 28. Janusz Rosa
 29. Barbara Rossmann
 30. Andrzej Sapiński
 31. Marcin Sobocki
 32. Lech Szyngwelski
 33. Andrzej Szyszko
 34. Tadeusz Urban
 35. Janusz Wojdalski
 36. Wojciech Wojtysiak
 37. Piotr Wójcik
 38. Wojciech Zabierzański
 39. Jerzy Zass
 40. Małgorzata Zdankiewicz[19]

UwagiEdytuj

 1. Od 14 listopada 2019. Zastąpił Sebastiana Kaletę (14 205).
 2. Od 18 lutego 2020. Zastąpił Dariusza Lasockiego (4354).
 3. Wybrana z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 4. a b Od 16 grudnia 2021, wybrany/a z listy Koalicji Obywatelskiej.
 5. a b Reprezentuje Wiosnę.
 6. Od 17 lutego 2022. Zastąpił Tadeusza Rossa (4819).
 7. Reprezentuje Porozumienie.
 8. Od 14 listopada 2019. Zastąpił Jacka Ozdobę (8628).
 9. Od 11 grudnia 2020. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
 10. Od 14 listopada 2019. Zastąpiła Aleksandrę Gajewską (32 568).
 11. Od 30 grudnia 2020. Zastąpił Monikę Sobczak (3885).

PrzypisyEdytuj

 1. Franciszek Galiński: Gawędy o Warszawie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“, 1939, s. 47.
 2. Ryszard Mączewski: Warszawa między wojnami. Łódź: Księży Młyn, 2009, s. 19. ISBN 978-83-61253-51-8.
 3. Rada m.st. Warszawy. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. bip.warszawa.pl. [dostęp 2020-11-22].
 4. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rejestr interpelacji radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 5. a b Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-06)].
 6. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy (kadencja 2010–2014). [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-23)].
 7. Transmisja obrad Rady m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 8. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał. [dostęp 2010-12-11].
 9. Wybory samorządowe 2018 - Wyniki. 2018-10-24. [dostęp 2018-10-24].
 10. Olga Johann nie żyje. Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy zmarła po ciężkiej chorobie. gazeta.pl, 5 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-05].
 11. Jarosław Osowski, Iwona Szpala, Michał Wojtczuk: Radni Warszawy w kadencji 2014–2018. 2014-12-03. [dostęp 2014-12-07].
 12. Kluby radnych m.st. Warszawy. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. [dostęp 2017-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-17)].
 13. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wybory do rady miasta. [dostęp 2010-12-11].
 14. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Kluby radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-23)].
 15. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wyniki wyborów do rady. [dostęp 2010-12-11].
 16. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010–2014) – Radni m.st. Warszawy. [dostęp 2014-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-09)].
 17. Kluby radnych m.st. Warszawy. bip.warszawa.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-29)]..
 18. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych (na podstawie obwieszczeń komisarzy wyborczych), Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 2020-08-25].
 19. a b c d Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Informator, wyd. II, Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2019, s. 30–33 [dostęp 2020-02-14].

Linki zewnętrzneEdytuj