Rada miasta stołecznego Warszawy

rada miasta

Rada miasta stołecznego Warszawy (Rada m.st. Warszawy) – rada miasta, organ stanowiący i kontrolny miasta stołecznego Warszawy.

Rada miasta stołecznego Warszawy
Ilustracja
Sesja Rady m.st. Warszawy w Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i Nauki
Państwo

Polska Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

miasto stołeczne Warszawa

Miejsce

Warszawa

Adres

Pałac Kultury i Nauki

Liczba radnych

60

Kadencja

2018–2023

Przewodniczący Rady

Ewa Malinowska-Grupińska

Wiceprzewodniczący Rady

Dariusz Figura
Aleksandra Gajewska (do 21 października 2019 r.)
Sławomir Potapowicz
Magdalena Roguska (od 27 lutego 2020 r.)

Strona internetowa
Ustrój organów samorządowych Warszawy

Siedziba

edytuj

Do 1939 Rada Miejska obradowała w pałacu Jabłonowskich, w dwukondygnacyjnej sali balowej znajdującej się na pierwszym piętrze pałacu[1][2]. Obecnie siedziba i biura Rady m.st. Warszawy mieszczą się w Pałacu Kultury i Nauki[3].

Kompetencje

edytuj

Radę m.st. Warszawy tworzy 60 radnych (art. 2 ustawy) wybieranych co pięć lat w wyborach lokalnych. Projekt statutu miasta uchwala Rada m.st. Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego przedłożenia. Jeżeli premier nie zajmie stanowiska w tym terminie określonym, statut uznaje się za uzgodniony. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rada miasta przyjmuje budżet Warszawy oraz kontroluje jego wykonanie, przyjmując lub odrzucając absolutorium.

Działalność radnych

edytuj

Radni uczestniczą w sesjach plenarnych Rady Warszawy oraz na posiedzeniach komisji. Składają też zapytania i interpelacje[4]. Pełnią ponadto dyżury radnych, kontaktując się z mieszkańcami. Terminy dyżurów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[5].

Obsługą radnych zajmuje się Biuro Rady Urzędu m.st. Warszawy.

Sesje rady

edytuj

Średnio 2 razy w miesiącu (z wyjątkiem wakacji), zazwyczaj co 2 tygodnie zwoływane są sesje rady. Przyjęto zwyczaj numerowania sesji kolejno w kadencji, cyframi rzymskimi. Sesje są otwarte dla publiczności, zwykle odbywają się w Sali Warszawskiej na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki w czwartki od godz. 10.00. Harmonogram sesji[6] i przyjęty porządek obrad publikowany jest w Internecie.

Raz w roku, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zwoływana jest uroczysta sesja rady na Zamku Królewskim, podczas której odbywa się nadanie honorowego obywatelstwa Warszawy.

Od kilku lat sesje Rady Warszawy transmitowane są online w Internecie[7].

Podczas sesji rady radni przyjmują uchwały i stanowiska, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Numeracja uchwał zawiera numer sesji w danej kadencji, kolejny numer uchwały od początku tej kadencji oraz cyfry roku, np. XXXV/1044/2008.

Porządek sesji i projekty uchwał, przyjęte uchwały[8] i stanowiska, wyniki głosowań, a także interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi na nie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy[5].

Komisje rady

edytuj

Komisje rady zbierają się zazwyczaj od jednego do kilku razy w miesiącu, najczęściej w salach na XX piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Posiedzenia komisji są otwarte dla mieszkańców.

Komisje opiniują projekty uchwał przyjmowanych później na sesji rady, zajmują się też innymi sprawami, zgodnie z przyjętymi kompetencjami – przykładowo w kadencji 2006–2010:

 • Komisja Rewizyjna – zajmuje się m.in. opiniowaniem sprawozdań z działalności finansowej miasta, występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium prezydentowi Warszawy, wykonuje kontrole zlecone przez radę
 • Komisja Budżetu i Finansów – opiniuje projekt budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawie podatków i opłat, proponuje wysokość sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, opiniuje procedurę uchwalania budżetu
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – zajmuje się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, opiniuje projekty przepisów porządkowych
 • Komisja Edukacji i Rodziny – zajmuje się oświatą, w tym przedszkolami i szkołami, oraz polityką prorodzinną
 • Komisja Etyki – rozpatruje sprawy radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nieodpowiadający godności radnego lub rady
 • Komisja Inwentaryzacyjna – zajmuje się inwentaryzacją mienia miasta stołecznego Warszawy
 • Komisja Kultury i Promocji Miasta – zajmuje się kulturą, w tym bibliotekami i placówkami upowszechniania kultury, promocją miasta, opiniuje projekty uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników (Podkomisja ds. Nazewnictwa Ulic)
 • Komisja Ładu Przestrzennego – zajmuje się ładem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, administracją architektoniczno-budowlaną, nadzorem budowlanym, sprawami geodezji i kartografii, opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Komisja Ochrony Środowiska – zajmuje się ochroną środowiska i przyrody, gospodarką wodną, zielenią komunalną i zadrzewieniami
 • Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom – zajmuje się polityką społeczną, w tym ośrodkami pomocy społecznej i zakładami opiekuńczymi, programem „Warszawa bez barier”, opiniuje projekty uchwał rady dotyczących usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
 • Komisja Infrastruktury i Inwestycji – zajmuje się infrastrukturą drogową (drogami, ulicami, mostami, placami), lokalnym transportem zbiorowym i organizacją ruchu drogowego, infrastrukturą techniczną i urządzeniami komunalnymi, gminnym budownictwem mieszkaniowym i cmentarzami komunalnymi
 • Komisja Polityki Rozwoju Gospodarczego – zajmuje się sprawami utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, targowisk i hal targowych, opiniuje sprawy związane z prywatyzacją mienia komunalnego, projekty przepisów dotyczących majątku miasta, programów gospodarczych oraz uchwał dotyczących przejęcia zadań administracji rządowej
 • Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej – opiniuje projekty uchwał dotyczących zakresu działania jednostek pomocniczych – dzielnic, zasad przekazywania im mienia i środków budżetowych na realizację zadań, opiniuje projekty przepisów dotyczących ustroju miasta, wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa, zajmuje się integracją europejską i współpracą ze społecznościami lokalnymi innych państw, analizuje skargi i wnioski mieszkańców, współpracuje z organizacjami pozarządowymi
 • Komisja Sportu i Rekreacji – zajmuje się kulturą fizyczną, terenami rekreacji i urządzeniami sportowymi
 • Doraźna Komisja Rozwoju Turystyki – inspiruje działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej Warszawy, opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju turystyki, współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w dziedzinie turystyki i organizacjami turystycznymi, zajmuje się sprawami pozyskiwania dofinansowania rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, doskonaleniem i rozwijaniem systemu informacji turystycznej
 • Doraźna Komisja ds. Organizacji EURO 2012 – monitoruje przebieg i terminowość prac inwestycyjnych, zajmuje się wykorzystaniem EURO 2012 dla celów promocji stolicy, wzrostu ruchu turystycznego, utrzymuje kontakty robocze z miastami współorganizującymi EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa – opracowuje projekty statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic oraz projekt zasad działania Komisji Etyki, przedkłada je radzie
 • Komisja Zdrowia – zajmuje się ochroną zdrowia.

Skład rady w kadencji 2024–2029

edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący[9]

edytuj
 
Ewa Malinowska-Grupińska, radna Platformy Obywatelskiej, od 2007 przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
 
Radni kadencji 2024–2029 (maj 2024)
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[10]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
(37 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(15 radnych)
Klub Radnych Lewica
(8 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(6 radnych)
 • Filip Frąckowiak (11 308)
 • Grażyna Wereszczyńska (1849)
2
Praga-Południe
(6 radnych)
 • Marcin Kluś (10 283)
 • Dorota Lutomirska (10 012)
 • Justyna Zając (4960)
 • Paweł Lech (4776)
 • Damian Kowalczyk (8944)
 • Martyna Jałoszyńska (6707)
3
Mokotów
(7 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (13 950)
 • Małgorzata Zakrzewska (12 749)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (4582)
 • Marta Jabłońska (4195)
 • Jacek Cieślikowski (10 734)
 • Michalina Szymborska (2760)
 • Melania Łuczak (8269)
4
Wola
(5 radnych)
 • Mariusz Budziszewski (8111)
 • Krystian Wilk (5886)
 • Renata Niewitecka (5113)
 • Maciej Binkowski (6996)
 • Zofia Smełka-Leszczyńska (2805)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Agnieszka Wyrwał (10 613)
 • Piotr Wertenstein-Żuławski (9887)
 • Renata Królak (9047)
 • Agata Korc (2943)
 • Dariusz Figura (10 228)
 • Marta Szczepańska (6422)
6
Białołęka
(5 radnych)
 • Magdalena Roguska (17 181)
 • Agnieszka Borowska (4074)
 • Anna Auksel-Sekutowicz (3071)
 • Elżbieta Łaniewska (1171)
 • Wojciech Zabłocki (6021)
7
Rembertów, Wawer i Wesoła
(5 radnych)
 • Sławomir Potapowicz (7335)
 • Ewa Janczar (6606)
 • Sandra Spinkiewicz (4326)
 • Barbara Socha (9278)
 • Piotr Szyszko (3375)
8
Ursynów, Wilanów i Włochy
(8 radnych)
 • Ewa Malinowska-Grupińska (27 823)
 • Sylwia Krajewska (9337)
 • Michał Matejka (5714)
 • Agnieszka Miękwicz (3260)
 • Iwona Pawłowska (2951)
 • Karolina Zioło-Pużuk (6621)
9
Bemowo i Ursus
(6 radnych)
 • Patrycja Czerska (11 880)
 • Jarosław Jóźwiak (9898)
 • Magdalena Gogol (5582)
 • Joanna Krzemień (4563)
 • Tomasz Herbich (9520)
 • Kamila Gołębiowska (3503)
10
Praga-Północ i Targówek
(6 radnych)

Skład rady w kadencji 2018–2024

edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący

edytuj

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
 
Radni m.st. Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości (2018)
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[11]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Koalicja Obywatelska
(38 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(18 radnych)
Niezrzeszeni
(4 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Andrzej Kropiwnicki (10 532)
 • Filip Frąckowiak (4019)
2
Praga-Południe i Rembertów
(7 radnych)
 • Piotr Szyszko (2304)[a]
 • Oskar Hejka (1598)[b]
3
Mokotów
(7 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (17 849)
 • Małgorzata Zakrzewska (8758)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (4608)
 • Paweł Sawicki (4316)
 • Paweł Czekalski (3072)[f]
 • Jacek Cieślikowski (11 320)
 • Patryk Górski (5618)
4
Wola
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (9119)
 • Renata Niewitecka (5906)
 • Mariusz Budziszewski (4659)
 • Maciej Binkowski (5006)
 • Maria Jęda (981)[g]
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Piotr Mazurek (15 938)
 • Agnieszka Wyrwał (6325)
 • Kacper Pietrusiński (2741)
 • Mariusz Krasuski (1915)[h]
 • Dariusz Figura (12 000)
 • Tomasz Herbich (3375)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Magdalena Roguska (19 054)
 • Agnieszka Borowska (5196)
 • Anna Auksel-Sekutowicz (2949)
 • Gabriela Szustek (2878)
 • Wiktor Klimiuk (3300)
7
Targówek, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Sławomir Potapowicz (16 201)
 • Iwona Wujastyk (7075)
 • Agnieszka Jaczewska-Golińska (3929)
 • Beata Michalec (3770)
 • Joanna Dymowska (3482)
 • Cezary Jurkiewicz (16 219)
 • Alicja Żebrowska (6582)
 • Oliwer Kubicki (2514)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (5619)
 • Tomasz Żyłka (2921)
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Iwona Pawłowska (2515)
 • Renata Królak (2238)[l]
 • Michał Szpądrowski (9146)
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(8 radnych)
 • Mariusz Frankowski (19 123)
 • Maria Łukaszewicz (7006)
 • Aleksandra Śniegocka-Goździk (5197)
 • Justyna Zając (3616)

Skład rady w kadencji 2014–2018

edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący

edytuj
 • Wiceprzewodniczący
  • Ewa Masny-Askanas
  • Dariusz Figura (od 11 maja 2017)
  • Olga Johann (zmarła 5 kwietnia 2017)[12]

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[13][14]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(24 radnych)
Niezrzeszeni – Sojusz Lewicy Demokratycznej
(2 radnych)
Niezrzeszeni – Warszawska Wspólnota Samorządowa
(1 radny)
1
Śródmieście i Ochota
(7 radnych)
 • Filip Frąckowiak (3134)
 • Andrzej Kropiwnicki (9616)
 • Agnieszka Soin (2755)
2
Praga-Południe
(6 radnych)
 • Paweł Lech (7837, wiceprzewodniczący klubu)
 • Dorota Lutomirska (4881)
 • Monika Suska (1805)
 • Oskar Hejka (1194) – od 8.12.2015
 • Tomasz Koziński (1199)
 • Jarosław Krajewski (7526, przewodniczący klubu) – do 10.11.2015
 • Piotr Szyszko (2604)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Ewa Łuczyńska (2108)
 • Jarosław Szostakowski (9607, przewodniczący klubu)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2938, wiceprzewodnicząca klubu)
 • Małgorzata Zakrzewska (7102)
 • Krzysztof Bosak (1432)
 • Jacek Cieślikowski (9699)
 • Tomasz Mysłek (625) – od 27.11.2017
 • Maciej Stasiak (951) – od 8.05.2017 do 23.10.2017
 • Stanisław Wielanek (1368) – do 23.12.2016
4
Wola
(5 radnych)
 • Michał Czaykowski (5160)
 • Marcin Hoffman (4069)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2039)
 • Rafał Dorosiński (1503)
 • Paweł Terlecki (7180)
5
Bielany i Żoliborz
(6 radnych)
 • Agnieszka Jakowicka (4100)
 • Piotr Mazurek (7716)
 • Anna Pabisiak (2879)
 • Dariusz Figura (8081, wiceprzewodniczący rady, wiceprzewodniczący klubu)
 • Michał Kondrat (2401)
 • Edmund Świderski (3355)
6
Białołęka i Praga-Północ
(6 radnych)
 • Aleksandra Gajewska (3712)
 • Piotr Jaworski (7138) – nie objął mandatu
 • Gabriela Szustek (884) – od 13.01.2015
 • Dorota Zbińkowska (2692)
 • Zbigniew Cierpisz (4126) – do 28.03.2017
 • Dorota Kopka (476) – od 18.04.2017
 • Paweł Lisiecki (7364) – do 2.02.2015
 • Daniel Mioduszewski (732) – od 17.03.2015
 • Anna Rożek (935)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(9 radnych)
 • Ewa Masny-Askanas (11 093, wiceprzewodnicząca rady)
 • Piotr Kalbarczyk (1132)
 • Krystyna Prońko (7685)
 • Tomasz Tretter (2017)
 • Iwona Wujastyk (2990)
 • Cezary Jurkiewicz (3943, przewodniczący klubu)
 • Andrzej Melak (13 042) – do 12.04.2016
 • Ewa Samonek (1061)
 • Piotr Żbikowski (935) – od 17.05.2016
 • Alicja Żebrowska (4070, wiceprzewodnicząca klubu)
8
Ursynów i Wilanów
(6 radnych)
 • Ewa Janczar (3125)
 • Lech Jaworski (3175)
 • Jolanta Kasztelan (1842) – od 21.06.2016
 • Zofia Trębicka (13 160) – do 31.05.2016
 • Maciej Wyszyński (2763)
 • Ewa Smalcerz (1613) – od 10.05.2016
 • Wojciech Zabłocki (7280) – do 22.03.2016
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(7 radnych)
 • Izabela Chmielewska (4239)
 • Mariusz Frankowski (2507)
 • Maria Łukaszewicz (12 045)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (1795)
 • Michał Grodzki (5877) – do 19.07.2016
 • Olga Johann (6379, wiceprzewodnicząca rady) – do 5.04.2017
 • Dariusz Karczmarczyk (1521) – od 29.08.2016
 • Katarzyna Kostyra (1362) – od 23.05.2017

Skład rady w kadencji 2010–2014

edytuj

Przewodnicząca i wiceprzewodniczący

edytuj

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[15][16][17]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(33 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(17 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(10 radnych)
1
Śródmieście i Ochota
(168 082 wyborców
7 radnych)
 • Marcin Rzońca (5111)
2
Praga-Południe
(146 745 wyborców
6 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (9930)
 • Dorota Lutomirska (7595)
 • Magdalena Czerwosz (2909)
 • Adam Kwiatkowski (7907) – do 13.10.2011
 • Piotr Szyszko (3179)
 • Mieczysław Król (1572) – od 17.11.2011
 • Adam Cieciura (3568)
3
Mokotów
(180 841 wyborców
8 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (przewodniczący klubu) (11 693)
 • Małgorzata Zakrzewska (10 350)
 • Maria Szreder (3122)
 • Joanna Wiśniewska-Najgebauer (2187)
 • Jacek Cieślikowski (11 549)
 • Jarosława Maćkowiak (1590)
4
Wola
(111 243 wyborców
5 radnych)
 • Marcin Hoffman (7545)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2939)
 • Michał Czaykowski (2672)
 • Michał Serzycki (5477)
5
Bielany i Żoliborz
(147 593 wyborców
7 radnych)
 • Piotr Mazurek (9295)
 • Agnieszka Jakowicka (6460)
 • Zbigniew Dubiel (5316)
 • Anna Pabisiak (2496)
 • Tomasz Sybilski (2889)
6
Białołęka i Praga-Północ
(119 194 wyborców
6 radnych)
 • Dariusz Dolczewski (6063) – do 30.08.2012
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (3490)
 • Aleksandra Gajewska (2594)
 • Mariola Rabczon (2587) – od 20.09.2012
 • Maciej Maciejowski (5033)
 • Zbigniew Cierpisz (1816)
 • Sebastian Wierzbicki (wiceprzewodniczący rady) (2587)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(185 538 wyborców
8 radnych)
 • Ligia Krajewska (wiceprzewodnicząca rady) (11 736) – do 13.10.2011
 • Ewa Masny-Jaskanis (wiceprzewodnicząca klubu, wiceprzewodnicząca rady) (5266)
 • Piotr Kalbarczyk (3662)
 • Jolanta Gruszka (3576)
 • Iwona Wujastyk (2297) – od 20.10.2011
 • Andrzej Melak (6442)
 • Tomasz Zdzikot (6409)
 • Alicja Żebrowska (4506)
8
Ursynów i Wilanów
(126 376 wyborców
6 radnych)
 • Zofia Trębicka (wiceprzewodnicząca klubu) (14 754)
 • Maciej Wyszyński (2938)
 • Agnieszka Makles (2659) – do 05.12.2013
 • Lech Jaworski (2569)
 • Jolanta Kasztelan (2486) – od 12.12.2013
9
Bemowo, Ursus i Włochy
(157 594 wyborców
7 radnych)
 • Maria Łukaszewicz (13 347)
 • Izabela Chmielewska (3773)
 • Rafał Dorosiński (3374)
 • Krzysztof Zygrzak (3295) – do 09.12.2010
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (3186) – od 16.12.2010
 • Michał Grodzki (6350)
 • Olga Johann (wiceprzewodnicząca rady) (5572)

Skład rady w kadencji 2006–2010

edytuj

Przewodniczący i wiceprzewodniczący

edytuj
 • Przewodniczący
  • Ewa Malinowska-Grupińska (PO) od 28 czerwca 2007
  • Lech Jaworski (PO) od 2 grudnia 2006 do 26 czerwca 2007

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[18]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(27 radnych)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(22 radnych)
Klub Radnych Lewica
(11 radnych)
1
Śródmieście
(5 radnych)
 • Tomasz Sybilski (przewodniczący klubu) (4699)
2
Praga-Południe
(7 radnych)
 • Paweł Lech (wiceprzewodniczący klubu) (10 189)
 • Dorota Lutomirska (5431)
 • Magdalena Czerwosz (4595)
 • Mieczysław Król (wiceprzewodniczący klubu) (6398)
 • Adam Kwiatkowski (3417)
 • Małgorzata Załęcka (2391) – do 27.08.2009
 • Wanda Krajewska-Hofman (2246) – od 08.10.2009
 • Adam Cieciura (sekretarz klubu) (5398)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Paweł Czekalski (12 137)
 • Małgorzata Zakrzewska (7158)
 • Tadeusz Ross (7126) – do 08.11.2007
 • Maria Szreder (2918)
 • Wojciech Rzewuski (2174) – od 22.11.2007
4
Wola
(5 radnych)
 • Marcin Hoffman (8817)
 • Małgorzata Żuber-Zielicz (2672)
 • Marek Makuch (przewodniczący klubu) (7090)
 • Paweł Terlecki (1839)
5
Bielany i Żoliborz
(7 radnych)
 • Piotr Mazurek (12 146)
 • Joanna Sasak (3769)
 • Anna Pabisiak (3672)
 • Agnieszka Kuncewicz (6761)
6
Białołęka i Praga-Północ
(5 radnych)
 • Wojciech Bartelski (7339) – do 11.01.2007
 • Mariola Rabczon (2754)
 • Dorota Zbińkowska (sekretarz klubu) (2081) – od 22.02.2007
 • Maciej Maciejowski (5343)
 • Zbigniew Cierpisz (2193)
 • Sebastian Wierzbicki (4040)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Ligia Krajewska (10 160)
 • Jolanta Gruszka (4643)
 • Ewa Masny (wiceprzewodnicząca klubu) (4320)
 • Piotr Kalbarczyk (2709)
 • Tomasz Zdzikot (8351)
 • Barbara Zawadzka (5560)
 • Alicja Żebrowska (4702)
 • Dariusz Klimaszewski (4550)
8
Ursynów i Wilanów
(5 radnych)
 • Lech Jaworski (12 545)
 • Maciej Wyszyński (3854)
 • Zofia Trębicka (3627)
 • Marcin Jastrzębski (5784)
 • Bartosz Dominiak (3591)
9
Ochota i Włochy
(5 radnych)
 • Jarosław Szostakowski (wiceprzewodniczący klubu) (7663)
 • Katarzyna Munio (5581)
10
Ursus i Bemowo
(5 radnych)
 • Krzysztof Tyszkiewicz (10 787) – do 08.11.2011
 • Maria Łukaszewicz (5965)
 • Aleksandra Sheybal-Rostek (2307) – od 22.11.2007
 • Michał Grodzki (sekretarz klubu) (4977)
 • Olga Johann (4364)

Skład rady w kadencji 2002–2006

edytuj

Przewodniczący i wiceprzewodniczący

edytuj

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[19][20][21][22]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
(24 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
(20 radnych)
Klub Radnych Platforma Obywatelska
(8 radnych)
Klub Radnych Liga Polskich Rodzin
(6 radnych)
Niezrzeszeni
(2 radnych)
1
Śródmieście
(5 radnych)
 • Maks Kraczkowski (4186) – do 2005 roku
 • Adam Borowski (1115) – od 2005 roku
 • Iwo Bender (2124)
2
Praga-Południe
(7 radnych)
 • Mirosław Sztyber (2252)
3
Mokotów
(8 radnych)
 • Marek Kordas (8396) – do 2003 roku
 • Marcin Jastrzębski (1867) – od 2003 roku
 • Ewa Starzyńska (4275)
 • Paweł Bromski (2945)
 • Marek Rojszyk (7094)
 • Danuta Dykowska (4064)
 • Jolitta Stępniak (1614)
 • Paweł Czekalski (4282)
4
Wola
(5 radnych)
5
Bielany i Żoliborz
(7 radnych)
 • Wojciech Szymborski (5111)
 • Marek Keller (1863)
 • Joanna Fabisiak (4899) – do 2005
 • Bohdan Piotr Sienkiewicz (794) – od 2005
 • Antoni Gut (2429)
6
Białołęka i Praga-Północ
(5 radnych)
 • Andrzej Półrolniczak (2237)
 • Jerzy Świtalski (2175)
 • Jolanta Skolimowska (2258)
7
Targówek, Rembertów, Wawer i Wesoła
(8 radnych)
 • Dariusz Klimaszewski (4182)
 • Czesław Ochenduszka (1656)
 • Małgorzata Ławniczak-Hertel (2794)
8
Ursynów i Wilanów
(5 radnych)
 • Irena Kleniewska (5049)
 • Barbara Rylska (2299)
 • Jan Wieteska (5143) – do 2004 roku
 • Stanisław Józef Różycki (408) – od 2004 roku
 • Anna Ziółkowska (1161)
 • Dorota Keller (2148)
9
Ochota i Włochy
(5 radnych)
 • Magdalena Rogozińska (3811)
 • Andrzej Boguta (2418)
 • Andrzej Kropiwnicki (1422)
10
Bemowo i Ursus
(5 radnych)
 • Maciej Wnuk (5093)
 • Hanna Dąbrowska (2508) – do 2002 roku
 • Stanisław Wojtera (1768) – od 2002 roku

Skład rady w kadencji 1998–2002

edytuj

Przewodniczący i wiceprzewodniczący

edytuj
 • Wiceprzewodniczący
  • brak danych

Radni według klubów i okręgów wyborczych

edytuj
Wykaz radnych Warszawy według klubów i okręgów wyborczych obejmujących poszczególne dzielnice[24][25]
 
Okręg wyborczy
(dzielnice)
Klub Radnych Akcja Wyborcza Solidarność
(29 radnych)
Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej
(25 radnych)
Klub Radnych Unia Wolności
(13 radnych)
Niezrzeszeni
(1 radny)
1
(10 radnych)
 • Tadeusz Zając (7966)[q]
 • Ewa Masny (6041)[r]
 • Barbara Zawadzka (3827)
 • Grzegorz Zawistowski (2711)
 • Marcin Woźniak (1896)[r]
 • Sławomir Potapowicz (4098)
 • Krystyna Woźniak (1493)[v]
2
(9 radnych)
 • Jan Wieteska (9354)[u]
 • Justyna Cieślak (1592)
 • Stanisław Różycki[y] (1576)
 • Stanisław Faliński (8019)
 • Hanna Kalińska (1852)
3
(10 radnych)
 • Waldemar Marszałek (10 568)
 • Konrad Potapczuk (6590)[u]
 • Jerzy Ciesielski (3314)
 • Tomasz Strzelecki (1860)
 • Michał Zwardoń (887)[u] – dołączył w trakcie kadencji
 • Barbara Rossman (4863)
 • Piotr Suwalski (2152)
4
(10 radnych)
 • Lech Szyngwelski (3838)
 • Elżbieta Solarska (2338)
5
(9 radnych)
6
(10 radnych)
 • Jerzy Hertel (6610)– do 2001 roku
 • Lech Skulski (716) – od 2001 roku
 • Ewa Misiurkiewicz (1931)
7
(10 radnych)
 • Wojciech Rzewuski (10 795)[w]
 • Ewa Gawor (3282)
 • Julia Pitera (2205)
 • Mirosław Łuniewski (1949)

Skład rady w kadencji 1994–1998[25]

edytuj
 1. Wojciech Bociański
 2. Michał Jan Boni
 3. Bogumił Borowski
 4. Roman Broszkiewicz
 5. Krzysztof Czarnocki
 6. Janusz Dmochowski
 7. Stefan Dmochowski
 8. Helena Dobosz
 9. Andrzej Dobrzański
 10. Danuta Dykowska
 11. Jerzy Dyner
 12. Joanna Fabisiak
 13. Elżbieta Wacława Gnatowska
 14. Andrzej Golimont
 15. Ewa Gołębiowska
 16. Bohdan Grzymała-Siedlecki
 17. Dariusz Górczewski
 18. Sławomir Gzell
 19. Andrzej Hajzik
 20. Jolanta Hibner
 21. Stanisław Ilkowski
 22. Aldona Helena Jabłońska-Klimczak
 23. Michał Janiszewski
 24. Tomasz Jan Karpiński
 25. Andrzej Kobel
 26. Andrzej Kotnowski
 27. Wiesław Kowalczewski
 28. Waldemar Kowalczyk
 29. Wojciech Tomasz Kozak
 30. Stefan Kubiak
 31. Hanna Kulesza
 32. Hanna Ewa Kwiatkowska-Tulczyńska
 33. Julisz Latomski
 34. Marek Lendzion
 35. Zbigniew Lippe
 36. Gerard Maćkowiak
 37. Elżbieta Majlert
 38. Stanisław Mazurkiewicz
 39. Eugeniusz Mikulski
 40. Marta Halina Mordasiewicz-Zubrzycka
 41. Andrzej Namysłowski
 42. Paweł Jerzy Opaliński
 43. Jan Paszkiewicz
 44. Paweł Bartłomiej Piskorski
 45. Julia Pitera
 46. Lech Pruchno-Wróblewski
 47. Andrzej Radecki
 48. Stanisław Radziwiłł
 49. Maciej Rayzacher
 50. Barbara Wieńczysława Rossmann
 51. Czesław Rowiński
 52. Joanna Runge-Lissowska
 53. Wojciech Rzewuski
 54. Elżbieta Sękowska-Grodzicka
 55. Lech Piotr Skulski
 56. Andrzej Sorbian
 57. Tadeusz Sujkowski
 58. Tomasz Sybilski
 59. Jerzy Szymański
 60. Lech Szyngwelski
 61. Andrzej Szyszko
 62. Jerzy Świtalski
 63. Witold Trzeciakowski
 64. Janusz Warakomski
 65. Andrzej Wielowieyski
 66. Jan Wieteska
 67. Maciej Wnuk
 68. Krystyna Wolańska-Wierzbiańska
 69. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 1)
 70. Barbara Zawadzka (okręg wyborczy nr 5)
 71. Grzegorz Zawistowski
 72. Maciej Zieliński
 73. Bogdan Żmijewski[25]

Skład rady w kadencji 1990–1994[25]

edytuj
 1. Maria Balcerzak
 2. Ireneusz Barski
 3. Marek Chlebuś
 4. Piotr Czerwiec
 5. Zdobysław Flisowski
 6. Zbigniew Gałus
 7. Maciej Gielecki
 8. Marian Gietko
 9. Wojciech Górski
 10. Małgorzata Grelus
 11. Leszek Kaczyński
 12. Marek Kaniewski
 13. Janusz Kobyliński
 14. Lech Kościelak
 15. Wiesław Krędzelak
 16. Jan Latkowski
 17. Barbara Łuczak
 18. Elżbieta Majlert
 19. Wojciech Matyjasiak
 20. Ryszard Mazurkiewicz
 21. Iwona Molenda
 22. Lesław Myczkowski
 23. Jerzy Pietras
 24. Andrzej Prądzyński
 25. Marcin Przyłubski
 26. Wojciech Puzyna
 27. Maciej Rayzacher
 28. Janusz Rosa
 29. Barbara Rossmann
 30. Andrzej Sapiński
 31. Marcin Sobocki
 32. Lech Szyngwelski
 33. Andrzej Szyszko
 34. Tadeusz Urban
 35. Janusz Wojdalski
 36. Wojciech Wojtysiak
 37. Piotr Wójcik
 38. Wojciech Zabierzański
 39. Jerzy Zass
 40. Małgorzata Zdankiewicz
 1. Od 14 listopada 2019. Zastąpił Sebastiana Kaletę (14 205).
 2. Od 18 lutego 2020. Zastąpił Dariusza Lasockiego (4354).
 3. Wybrana z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 4. a b Od 16 grudnia 2021, wybrany/a z listy Koalicji Obywatelskiej.
 5. a b Reprezentuje Wiosnę.
 6. Od 17 lutego 2022. Zastąpił Tadeusza Rossa (4819).
 7. od 15 Listopada 2023 Zastąpiła Olgi Semeniuk-Patkowskiej (8013).
 8. od 15 Listopada 2023 Zastąpił Doroty Łobody (10 362).
 9. Reprezentuje Porozumienie.
 10. Od 14 listopada 2019. Zastąpił Jacka Ozdobę (8628).
 11. Od 11 grudnia 2020. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
 12. Od 14 listopada 2019. Zastąpiła Aleksandrę Gajewską (32 568).
 13. Od 30 grudnia 2020. Zastąpił Monikę Sobczak (3885).
 14. wybrana z listy własnego komitetu
 15. wybrany z listy komitetu Julii Pitery
 16. wybrana z listy Samoobrony
 17. a b c d popierany/a przez NSZZ „Solidarność”
 18. a b c popierany/a przez AWS
 19. popierany/a przez Ruch Ludzi Pracy
 20. popierany/a przez ZNP
 21. a b c d e f g h i j k l m n popierany/a przez SdRP
 22. wybrana z list komitetu Ruch Patriotyczny Ojczyzna
 23. a b c d e popierany/a przez SKL
 24. popierany/a przez SRK
 25. popierany/a przez Federację ZNP Szkół Wyższych i Nauki
 26. a b c popierany/a przez PC-AWS
 27. popierany/a przez Ruch Stu
 28. a b popierany/a przez PPS
 29. popierany/a przez ZSP
 30. popierany/a przez RTR

Przypisy

edytuj
 1. Franciszek Galiński: Gawędy o Warszawie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska“, 1939, s. 47.
 2. Ryszard Mączewski: Warszawa między wojnami. Łódź: Księży Młyn, 2009, s. 19. ISBN 978-83-61253-51-8.
 3. Rada m.st. Warszawy. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. bip.warszawa.pl. [dostęp 2020-11-22].
 4. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rejestr interpelacji radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 5. a b Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-06)].
 6. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Harmonogram sesji Rady m.st. Warszawy (kadencja 2010–2014). [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-23)].
 7. Transmisja obrad Rady m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11].
 8. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał. [dostęp 2010-12-11].
 9. https://um.warszawa.pl/waw/radawarszawy/radni-2024-2029 - strona Rady m.st. Warszawy
 10. Wybory Samorządowe 2024 [online], wybory.gov.pl [dostęp 2024-05-11] (pol.).
 11. Wybory samorządowe 2018 – Wyniki. 2018-10-24. [dostęp 2018-10-24].
 12. Olga Johann nie żyje. Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy zmarła po ciężkiej chorobie. gazeta.pl, 5 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-05].
 13. Jarosław Osowski, Iwona Szpala, Michał Wojtczuk: Radni Warszawy w kadencji 2014–2018. 2014-12-03. [dostęp 2014-12-07].
 14. Kluby radnych m.st. Warszawy. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. [dostęp 2017-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-11-17)].
 15. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Kluby radnych m.st. Warszawy. [dostęp 2010-12-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-23)].
 16. Wybory samorządowe 2010 – Geografia wyborcza – Województwo mazowieckie – miasto st. Warszawa – Wyniki wyborów do rady. [dostęp 2010-12-11].
 17. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy – Rada m.st. Warszawy (kadencja 2010–2014) – Radni m.st. Warszawy. [dostęp 2014-11-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-09)].
 18. Kluby radnych m.st. Warszawy. bip.warszawa.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-29)]..
 19. Miasto Stołeczne Warszawa - Samorząd [online], web.archive.org, 6 kwietnia 2003 [dostęp 2024-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2003-04-06].
 20. m.st. Warszawa - oficjalny serwis stolicy Polski [online], web.archive.org, 18 sierpnia 2006 [dostęp 2024-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2006-08-18].
 21. Wyborcza.pl [online], warszawa.wyborcza.pl [dostęp 2024-05-11].
 22. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe [online], wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2024-05-11].
 23. https://newconnect.pl/ebi/files/147036-zyciorys-wlodzimierz-retelski.pdf - życiorys W. Retelskiego
 24. Samorząd 1998 – Dane Wyborcze [online], danewyborcze.kbw.gov.pl [dostęp 2024-05-12].
 25. a b c d Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Informator, wyd. II, Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, 2019, s. 30–33 [dostęp 2024-05-12].

Linki zewnętrzne

edytuj