Rada pedagogiczna

Rada pedagogicznaorgan wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i budżet szkoły, dokonuje analizy osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podejmuje decyzje w sprawie ich doskonalenia, klasyfikuje i promuje uczniów, organizuje samokształcenie nauczycieli[1].

Przewodniczący i skład rady pedagogicznejEdytuj

Ustawa o systemie oświaty wyznacza zadania Rady Pedagogicznej jako organu szkoły. Dookreślane są one w postaci szczegółowych kompetencji w statucie szkoły, w części dotyczącej szczegółowych kompetencji organów szkoły. Rada pedagogiczna jest jednym z ważniejszych elementów organów działających w oparciu o statut szkoły. W każdej placówce oświatowo-wychowawczej podległej Kuratorium oświaty i wychowania w danym województwie winny działać: Rady i samorządy szkolne (rady szkoły, rady rodziców, rady uczniowskie).

Przewodniczący rady pedagogicznejEdytuj

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor lub kierownik placówki oświatowej bądź jego zastępca, w sytuacji gdy dyrektor nie posiada uprawnień pedagogicznych[2].

Skład rady pedagogicznejEdytuj

W skład rady pedagogicznej, wewnętrznego kolegialnego organu szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej zadań statutowych, wchodzą etatowi pracownicy pedagogiczni t.j.: zastępca dyrektora lub kierownika placówki oświatowej, pedagog szkolny, nauczyciele danej szkoły lub placówki.

Kompetencje rady pedagogicznejEdytuj

Kompetencje rady pedagogicznej zostały określone w Ustawie o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). W artykule 41. ustawy zostały określone decyzje, które rada podejmuje w drodze uchwały pedagogicznej. Do takich należą:

 • klasyfikacja i promocja uczniów,
 • decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • skreślanie uczniów z listy (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – art. 16 ust. 5) oraz
 • dokonywanie nowelizacji w statucie bądź zatwierdzanie nowego statutu szkoły (w przypadku gdy w szkole istnieje rada szkoły, to ona podejmuje uchwały dotyczące statutu, natomiast rada pedagogiczna przygotowuje projekty).

Debata rady pedagogicznejEdytuj

Na debatę rady pedagogicznej mogą być zapraszani indywidualnie rodzice uczniów, co do których są uzasadnione wątpliwości wychowawcze w danej szkole. Przed rokiem 1989 debaty szkolne, potocznie były nazywane – posiedzeniami. Pojęcie „rada pedagogiczna” jest nadal mylone przez nauczycieli i rodziców z pojęciem „posiedzenie rady pedagogicznej”. Rada pedagogiczna jest organem jednostkowej placówki oświatowo-wychowawczej, tymczasem posiedzenia są debatami lub obradami, w których bierze udział organ tej szkoły.

Uchwały rady pedagogicznejEdytuj

W przypadku braku rady szkoły, rada pedagogiczna może wyjątkowo podjąć uchwały dotyczące:

 • organizacji pracy szkoły w oparciu o arkusz organizacyjny (diagram cyklu szkolenia uczniów klas I-VIII);
 • prowadzenia pełnej dokumentacji szkoleniowej placówki oświatowo-wychowawczej t.j.: (sumaryczny dziennik szkolenia w szkole, dzienniki lekcyjne, indywidualne dzienniczki ucznia, szkolną książkę skarg i zażaleń do dyspozycji – nauczycieli, rodziców);
 • semestralnych i miesięcznych planów pracy szkoły;
 • tygodniowy plan szkolenia i rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • dostosowania się do programów nauczania MEN i zaopatrzenia bibliotekę szkolną w indywidualny zestaw uczniowski podręczników i ćwiczeń w klasach I-VIII w formie tradycyjnej lub elektronicznej (ebook);
 • programu zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
 • planów wychowawczych i programu profilaktyki,
 • regulaminu szkoły,
 • rady pedagogicznej oraz
 • kalendarium szkoły.
 • rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub jego zastępcy;

Jeśli w szkole nie została powołana Rada Szkoły, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, czyli w przypadku przygotowanych zmian w statucie szkoły – Rada Pedagogiczna również te zmiany uchwala.

Ponadto, w przypadku braku rady szkoły, opiniuje dokumenty przedstawiane radzie pedagogicznej szkoły:

 • projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 • projekt finansowy szkoły (rozdział subwencji lub dotacji na grupy szkoleniowe I-VIII),
 • propozycje dyrektora dotyczące przydziałów czynności w/g. Karty Opisu Stanowiska (KRP) oraz przydziale sprzętu szkoleniowego i pomieszczeń, miejsc szkoleniowych.
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień lub zapomogi socjalnej,

Każde posiedzenie rady pedagogicznej jest rejestrowane (protokólarnie) i przedstawiane w kwartalnym raporcie do kuratorium oświaty i wychowania.

Podczas dostosowania statutu szkoły do przepisów ustawy o oświacie lub innych ustaw należy zwrócić uwagę na zapis art. 41, który poszerza zadania Rady Pedagogicznej szkoły o:

 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Wszystkie Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są niejawne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie prawa osobowe i osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Zobacz teżEdytuj

Ustawodawstwo polskieEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Okoń W., (2001) Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 327. 9788389501783
 2. Art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).