Rada szkoły

Rada szkoły – rada szkoły, organ społeczny, powoływany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez dyrektora szkoły; jego zadaniem jest udział w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły[1].

HistoriaEdytuj

O utworzeniu rady szkoły decyduje organ prowadzący stosownie do art. 98 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo oświatowe – w statucie szkoły określa się jej organy, zaś pierwszy statut, w myśl art. 88 ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe, nadaje organ prowadzący. Jeżeli w momencie tworzenia szkoły i nadawania jej statutu organ prowadzący nie przewidział funkcjonowania w placówce rady szkoły, droga do jej powołania nie jest zamknięta. Mając jednak na uwadze przywołane wcześniej regulacje, trzeba stwierdzić, że rada może zacząć funkcjonować w istniejącej już szkole pod warunkiem zmiany statutu i wpisania jej do katalogu organów szkoły[2]. Zmiany statutu nie może dokonać jednak organ prowadzący, gdyż uprawniony jest on do nadawania jedynie pierwszego statutu. Kolejne, podobnie jak zmiany, uchwala – zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe – rada szkoły, a w sytuacji, kiedy jej nie powołano, uprawnienie to wykonuje – na zasadzie art. 82 ust. 2 – rada pedagogiczna.

ZadaniaEdytuj

Zadania rady szkoły są znacznie szersze niż komitetu rodzicielskiego, który jako organizacja (a nie organ) na ogół ogranicza swoją działalność do udzielania szkole pomocy w pracy wychowawczej i w ulepszaniu materialnych warunków działalności szkoły.

Powołanie rady szkołyEdytuj

Rada szkoły może być powołana z inicjatywy dwu ciał spośród:

W skład rady wchodzi co najmniej 6 osób, wybranych w równej liczbie spośród: grona nauczycielskiego, ogółu rodziców uczniów i ogółu uczniów.

Uchwały rady szkołyEdytuj

Rada szkoły uchwala:

  1. statut szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną;
  2. wnioski dotyczące rocznego planu finansowego;
  3. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

Kontrole wewnętrzneEdytuj

Rada szkoły może z własnej inicjatywy dokonywać oceny sytuacji w szkole, a odpowiednie wnioski przekazywać kierownictwu szkoły; wiążący charakter mają jej wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o badanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela.

FunduszeEdytuj

Rada szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania nimi statutowej działalności szkoły.

PrzypisyEdytuj

  1. Wincenty Okoń: Nowy Słownik Pedagogiczny. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001, s. 327. ISBN 978-83-89501-78-3.
  2. Kuzior Patryk: Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017, s. 31. ISBN 978-83-269-6183-0. (pol.)

Podstawa prawnaEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Wincenty Okoń: Nowy Słownik Pedagogiczny. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2001. ISBN 978-83-89501-78-3. (pol.)
  • Kuzior Patryk: Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. ISBN 978-83-269-6183-0. (pol.)

Linki zewnętrzneEdytuj