Refraktometria

Refraktometria - metoda badania własności fizykochemicznych substancji na podstawie pomiarów ich współczynników załamania, których dokonuje się za pomocą refraktometrów, np. Refraktometru Abbego.