Rejonowe zarządy infrastruktury

Rejonowe zarządy infrastruktury (RZI) – jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej podlegające pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje 12 rejonowych zarządów infrastruktury, które swoim działaniem obejmują poszczególne województwa w zasięgu których zostały ulokowane.

Zadania

edytuj

Rejonowe zarządy infrastruktury realizują zadania w zakresie infrastruktury ogólnowojskowej, szkoleniowej i specjalnej w obrębie:

  • działalności inwestorskiej,
  • gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej oraz wykorzystywanymi na innych podstawach prawnych,
  • utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
  • gospodarki sprzętem technicznym, kwaterunkowym, pożarniczym i środkami gaśniczymi,
  • działalności warsztatowo-usługowej.

Do zakresu działań RZI należy m.in.:

  • sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad terenowymi organami infrastruktury,
  • przygotowanie dokumentacyjne dla zadań remontowo-inwestycyjnych z zachowaniem procedur stosowanych w dziale obrony narodowej i procedur przetargowych,
  • przygotowywanie, organizowanie i nadzór procesu inwestycyjnego przy budowie, modernizacji i remoncie obiektów przeznaczonych dla wojska.

Historia

edytuj

Na mocy rozkazów poszczególnych dowódców okręgów wojskowych w 1952 roku powołano w całej Polsce wojskowe zarządy kwaterunkowe (m.in. w lutym w Zielonej Górze, w marcu w Szczecinie i Lublinie, w maju we Wrocławiu).

W wyniku decyzji o rozszerzeniu działania wojskowych zarządów kwaterunkowych w roku 1956 nastąpiła zmiana nazwy na wojskowe rejonowe zarządy kwaterunkowe (WRZK).

Powierzenie nowych zadań dotyczących budownictwa wojskowego w zakresie rozbudowy jednostek wojskowych oraz budownictwa mieszkaniowego na potrzeby kadry zawodowej spowodowało w latach 1958-1959 zmianę nazwy na wojskowe rejonowe zarządy kwaterunkowo-budowlane (WRZKB). Powstały też wydziały i sekcje.

1 lipca 1998 w wyniku kolejnej restrukturyzacji związanej z reorganizacją służby zakwaterowania i budownictwa WRZKB zostały podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi Departamentu Infrastruktury MON i przemianowane na rejonowe zarządy infrastruktury.

1 stycznia 2008 rejonowe zarządy infrastruktury zostały podporządkowane szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Organizacja

edytuj

Obecnie w Polsce funkcjonuje dwanaście rejonowych zarządów infrastruktury:

Niektóre rejonowe zarządy infrastruktury posiadają gospodarstwa pomocnicze – wojskowe zakłady remontowo-budowlane (ZRB).

Od 1 stycznia 2006 roku do 2011 roku rejonowym zarządom infrastruktury podporządkowane były wojskowe administracje koszar (WAK), następnie zlikwidowane i zastąpione przez jednostki logistycznewojskowe oddziały gospodarcze (WOG), podlegające regionalnym bazom logistycznym.