Renta feudalna

Renta feudalna to świadczenie poddanych chłopów na rzecz feudała w zamian za prawo użytkowania ziemi. Wynikała z tytułu zwierzchniej własności ziemskiej.

Wyróżnia się cztery typy renty feudalnej:

  • Renta naturalna – oddawanie na rzecz pana części płodów rolnych (por. połownictwo)
  • Renta pieniężna – opłata pieniężna (czynsz)
  • Renta odrobkowa (pańszczyzna) – robocizna świadczona na rzecz feudała
  • Renta okolicznościowa – raz na jakiś czas, okolicznościowe jadło lub plony na rzecz pana, co było odmianą renty naturalnej.

Możliwe było też współwystępowanie dwóch lub trzech typów, zwykle z przewagą jednego z nich.