Renta rodzinna

Renta rodzinna – świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń[1].

Renta rodzinna w PolsceEdytuj

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych renta rodzinna przysługuje wówczas, gdy ubezpieczona osoba zmarła miała w chwili śmierci prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Spełnione muszą być także inne warunki:

 1. wdowa (lub wdowiec) otrzymać może rentę rodzinną (nazywaną czasami rentą wdowią) po zmarłym współmałżonku[a], jeśli w chwili jego śmierci miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy; uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje także wdowom (i wdowcom) przed 50. rokiem życia i zdolnym do pracy, jeśli wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa[b] uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku; istnieje także możliwość przyznania okresowej renty wdowiej wówczas, gdy współmałżonek ubezpieczonej osoby zmarłej nie spełnia żadnego z wymienionych tu warunków, ale nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania[c], nie dłużej jednak niż przez dwa lata od śmierci małżonka;
 2. dzieci własne ubezpieczonej osoby zmarłej oraz dzieci drugiego małżonka tej osoby, a także dzieci przysposobione mogą uzyskać rentę rodzinną (zwaną czasem rentą sierocą)[d] do ukończenia 16. roku życia (lub 25. roku życia – jeśli się uczą) albo bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy i (lub) samodzielnej egzystencji w tych okresach;
 3. wnuki oraz rodzeństwo ubezpieczonej osoby zmarłej mogą otrzymać rentę rodzinną[e] na zasadach analogicznych, jak dzieci własne, jeśli co najmniej przez rok przed śmiercią tej osoby zostały przyjęte przez nią na wychowanie, a rodzice nie mogą im zapewnić utrzymania, bądź – jeśli nie żyją – brak uprawnień do renty po tych rodzicach;
 4. rodzice ubezpieczonej osoby zmarłej także mogą otrzymać rentę rodzinną, o ile spełniają opisane w punkcie 1. warunki dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich.

Wyliczana jest jedna łączna renta rodzinna dla wszystkich uprawnionych członków rodziny ubezpieczonej osoby zmarłej, i w razie konieczności dzielona jest równo pomiędzy wszystkich uprawnionych. Wyliczenia dokonuje się w procentach od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeśli jest tylko jedna osoba uprawniona, to otrzymać może 85% kwoty tego świadczenia, dwie osoby otrzymać mogą 90%, a trzy oraz więcej – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Od 1 marca 2019 r. najniższa renta rodzinna wynosi 1100,00 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej 417,27 zł[2].

Podstawa prawna
 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[3]
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy[4].

UwagiEdytuj

 1. O ile pozostawała z nim we wspólnocie rodzinnej, a w przypadku małżonków rozwiedzionych lub żyjących w separacji – o ile przysługiwały jej alimenty od zmarłego współmałżonka.
 2. Jeśli nie ukończyły 16. roku życia, a dopóki się uczą – jeśli nie ukończyły 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.
 3. Prawo to przysługuje przez okres jednego roku od śmierci współmałżonka albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu w celu uzyskania kwalifikacji do pracy zarobkowej.
 4. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej specjalny dodatek dla sierot zupełnych.
 5. Z wyłączeniem sytuacji, gdy śmierć była następstwem wypadku.

PrzypisyEdytuj

 1. Paweł Zacharczuk, Renta rodzinna – Czym jest i komu przysługuje? | Zus.info.pl, zus.info.pl, 9 września 2018 [dostęp 2022-09-16] (pol.).
 2. Strona główna - ZUS. www.zus.pl. [dostęp 2019-03-07].
 3. Dz.U. z 2022 r. poz. 504.
 4. Dz.U. z 2004 r. nr 273, poz. 2711.