Roboty budowlanebudowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego[1].

Dwóch robotników w trakcie montażu konstrukcji stalowej
Roboty budowlane podczas rekonstrukcji Mostu Karola w Pradze (Czechy)

Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on kontroli ze strony instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

Porównanie rodzajów robót

edytuj
Porównanie rodzajów robót budowlanych dla budynku
kryterium budowa rozbudowa nadbudowa odbudowa remont przebudowa rozbiórka[a]
obiekt przed rozpoczęciem robót nie istnieje istnieje istnieje nie istnieje/istnieje częściowo istnieje istnieje istnieje/istnieje częściowo
obiekt po zakończeniu robót istnieje istnieje istnieje istnieje istnieje istnieje nie istnieje/istnieje częściowo[b]
powierzchnia zabudowy większa większa bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian mniejsza
kubatura większa większa większa większa bez zmian bez zmian mniejsza
wysokość większa bez zmian większa bez zmian bez zmian bez zmian mniejsza/bez zmian[c]
powierzchnia użytkowa większa większa większa bez zmian bez zmian[d] bez zmian/niewielka zmiana[e] mniejsza

Roboty budowlane w Polsce

edytuj
 
Roboty drogowe w Polsce.

Źródła prawne w Polsce

edytuj

Podstawowe zasady dotyczące wykonywania robót budowlanych w Polsce są unormowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). Określa ona całe postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, zasady ich wykonywania i postępowania po ich zakończeniu, oraz normuje działalność w tym zakresie.

Ponadto istnieje bardzo wiele przepisów prawnych, obowiązujących podczas wykonywania robót budowlanych uczestników procesu budowlanego. Do najważniejszych należą:

 • przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych),
 • przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w wykonywaniu robót oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej w tym zakresie
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w tym wykonywanie robót budowlanych w tym zakresie
 • oraz wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentów.

Proces budowlany według prawa budowlanego w Polsce

edytuj

Roboty budowlane jako wykonywanie określonego technologicznie zespołu działań są tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić ich rozpoczęcie, muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać odpowiednią decyzję administracyjną z zastrzeżeniem art. 29 i 30 Ustawy PB (która przed rozpoczęciem robót budowlanych musi stać się decyzją ostateczną) lub dokonać stosowanego zgłoszenia.

Decyzja, o której mowa wyżej, to:

Prowadzenie robót budowlanych w Polsce

edytuj

Roboty budowlane realizowane są na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest na mocy art. 18 PB do zorganizowania całego procesu[2], w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności, czyli:

Oprócz ww. osób może okazać się niezbędnym włącznie innych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych.

Rozpoczęcie robót budowlanych następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (art. 41 PB), przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy, lub obiektu, w którym będą prowadzone roboty budowlane, przez kierownika budowy.

W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy (przed 27 stycznia 2023 r. ewentualnie dziennika rozbiórki albo dziennika montażu), w którym dokumentuje się zdarzenia i przebieg prowadzonych robót budowlanych.


 1. Przy rozbiórce całego obiektu budowlanego, pojęcie mniejszej powierzchni użytkowej, powierzchni zabudowy i kubatury – oznacza oczywiście, że te parametry obiektu całkowicie rozebranego (a więc już nieistniejącego), mają wartość: zero.
 2. Rozbiórka obiektu może dotyczyć tylko jego części, po zakończeniu rozbiórki części obiektu, zwykle wymagane będzie przeprowadzenie innych robót budowlanych, które przystosują pozostałą część obiektu budowlanego do eksploatacji.
 3. Przy rozbiórce wysokość może pozostać bez zmian przy rozbiórce części obiektu budowlanego.
 4. Nie uwzględniono stosunkowo niewielkich zmian powierzchni jakie mogą wyniknąć np. ze zmiany grubości ścianek działowych, okładzin ściennych itp., co wynika z faktu dopuszczalności stosowania przy remontach innych materiałów niż zastosowane pierwotnie dla wykonania określonych elementów budynku.
 5. W wyniku przebudowy może nastąpić stosunkowo niewielka zmiana powierzchni wynikająca, np. ze zmiany ilości ścian i innych elementów budynku, oraz jak przy remoncie – ich grubości, grubości okładzin itp.

Przypisy

edytuj
 1. art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
 2. Pierwszy dom – dla wroga, trzeci dla siebie. PRNews.pl. [dostęp 2013-08-29)].

Linki zewnętrzne

edytuj