Rolnik

osoba zajmująca się rolnictwem i gospodarstwem rolnym

Rolnik (forma żeńska – rolniczka), farmer (forma żeńska – farmerka) – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoje lub cudze pole (rolnictwo). Często specjalista w zakresie rolnictwa.

Rolnik podczas pracy

Zawody związane z rolnictwem (tytuły zawodowe) edytuj

 • Rolnik chmielarz
 • Rolnik łąkarz
 • Rolnik pracujący na własne potrzeby
 • Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
 • Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Rolnik upraw mieszanych
 • Rolnik upraw polowych
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik rolnik
 • Technik agrobiznesu

Rolnicy w Polsce edytuj

Osobny artykuł: zawód rolnika w Polsce.

W świetle przepisów prawa polskiego rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki[1]:

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Internetowy System Aktów Prawnych [online], Kancelaria Sejmu RP, 11 kwietnia 2003, Art. 6. 1 [dostęp 2020-11-17], Cytat: Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. (pol.).

Bibliografia edytuj

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227)