Sąd penitencjarny

Sąd penitencjarny – wydział sądu okręgowego, mający uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych. W sprawach zastrzeżonych w kodeksie karnym wykonawczym dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany.

Sąd penitencjarny orzeka w przedmiocie:

  • rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub obliczenia kary
  • umorzenia postępowania wykonawczego
  • zawieszenia postępowania wykonawczego
  • uchylenia lub zmiany poprzedniego postanowienia
  • dopuszczenia w toku posiedzenia sądu penitencjarnego osoby godnej zaufania do udziału w postępowaniu przed tym sądem jako przedstawiciela skazanego

Pozostała część uprawnień orzeczniczych tego sądu dotyczy wyłącznie prerogatyw tego sądu (wymienione w kodeksie karnym wykonawczym).