Sądy II instancji w Polsce

Postępowanie sądowe, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest co najmniej dwuinstancyjne.

Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia

edytuj

W postępowaniu karnym sądami II instancji są sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia sądami II instancji są sądy okręgowe.

Zgodnie z art. 25 § 3 kodeksu postępowania karnego sąd okręgowy rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę. Sądy okręgowe jako sądy II instancji rozpatrują środki odwoławcze: apelacje i zażalenia:

Zgodnie z art. 26 kodeksu postępowania karnego sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia przed sądami wojskowymi

edytuj

W postępowaniu karnym przed sądami wojskowymi II instancji są wojskowe sądy okręgowe oraz Sąd Najwyższy. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia sądami II instancji są wojskowe sądy okręgowe.

Zgodnie z art. 654 § 2 kodeksu postępowania karnego wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w wojskowym sądzie garnizonowym oraz w wypadkach wskazanych w ustawie i z zachowaniem granic wskazanych w § 1 – od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym.

Sąd Najwyższy jako sąd drugiej instancji, zgodnie z art. 655 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego, rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w wojskowym sądzie okręgowym.

Postępowanie cywilne

edytuj

W postępowaniu cywilnym sądami II instancji są sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Sąd okręgowy rozpatruje środki odwoławcze od orzeczeń, zarządzeń i postanowień wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń, zarządzeń i postanowień wydanych w pierwszej instancji w sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Postępowanie administracyjnosądowe

edytuj

W postępowaniu administracyjnosądowym sądem II instancji jest Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zobacz też

edytuj