Służba Celno-Skarbowa

polska służba mundurowa

Służba Celno-Skarbowaumundurowana i uzbrojona służba prawa podatkowego, celnego i hazardowego stanowiąca pion w ramach Krajowej Administracji Skarbowej; jest organem ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, który niekiedy pełni także funkcję organu ścigania oraz (w zakresie wywiadu skarbowego) służby wywiadowczej. Utworzono ją w miejsce Służby Celnej[1].

Służba Celno-Skarbowa
Logo
Ilustracja
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 marca 2017

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Bartosz Zbaraszczuk

Adres
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
brak współrzędnych

ZadaniaEdytuj

Do zadań Służby Celno-Skarbowej należą[2]:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
 2. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,
 3. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 4. wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
 5. kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
 6. pobór opłaty paliwowej,
 7. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
 9. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
 11. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
 12. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową, organizmy i produkty z nich wytworzone chronione prawem związane CITES
 13. kontrola ruchu drogowego,
 14. kontrola transportu drogowego,
 15. współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
 16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Korpusy i stopnie służboweEdytuj

W Służbie Celno-Skarbowej obowiązują korpusy i stopnie:

 1. korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej:
  •   aplikant,
  •   starszy aplikant;
 2. korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej:
  •   młodszy rewident,
  •   rewident,
  •   starszy rewident,
  •   młodszy rachmistrz,
  •   rachmistrz,
  •   starszy rachmistrz;
 3. korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej:
  •   młodszy aspirant,
  •   aspirant,
  •   starszy aspirant;
 4. korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej:
  •   podkomisarz,
  •   komisarz,
  •   nadkomisarz;
 5. korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej:
  •   podinspektor,
  •   młodszy inspektor,
  •   inspektor;
 6. korpus generałów Służby Celno-Skarbowej:
  •   nadinspektor,
  •   generał.

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 813)