Safety Checklist Contractors

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów (skr. SCC od ang. Safety Checklist for Contractors) – jest narzędziem do oceny systemu bezpieczeństwa i efektów osiągniętych przez kontrahenta w tym zakresie. Zastosowanie SCC oznacza doskonalenie działania z zakresu bezpieczeństwa w organizacji zatrudnionej do wykonania niebezpiecznych prac. Certyfikat SCC zapewnia, że niebezpieczna praca jest wykonywana przez kompetentną organizację z przeszkolonymi pracownikami, z profesjonalnym systemem zarządzania bezpieczeństwem i poważnym podejściem do spraw BHP.

Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów (SCC) jest standardem mającym zastosowanie do oceny i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. Certyfikat SCC dowodzi, że wewnętrzne procesy dostawcy zostały ocenione w odniesieniu do najlepszej praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem i zostały uznane za zgodne z tą praktyką.

SCC był pierwotnie systemem przeznaczonym dla podwykonawców, czy też usługodawców działających w przemyśle petrochemicznym. Później uznany został za akredytowany, powszechny i stał się coraz bardziej znanym na rynku międzynarodowym i stosowany również w innych branżach przemysłu. Obecnie kierownictwa dużych firm często żądają aby kontrahenci pracujący dla nich mieli ważny certyfikat SCC 2000/03.

SCC a PN-N 18001Edytuj

Standard SCC może być traktowany jako kolejny element doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Organizacja posiadająca wdrożony system zgodny z normą PN-N-18001 może wymagać od swoich podwykonawców wdrożenia SCC jako elementu spełniania punktu 4.4.10 Podwykonawstwo – aby podwykonawcy stosowali jak najlepsze rozwiązania w zakresie BHP.

Korzyści z wdrożenia SCCEdytuj

Do najważniejszych korzyści wynikających z wdrożenia zasad SCC przez podwykonawcę należą:

 • obniżenie liczby wypadków poprzez usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i zdrowiem, jak również z ochroną środowiska;
 • konsekwentne dotrzymywanie zaleceń przepisów BHP w odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych;
 • umocnienie identyfikacji, motywacji i więzi pracowników z przedsiębiorstwem poprzez włączenie kierownictwa w proces ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • wzrost zaufania ze strony zleceniodawcy;
 • umocnienie wizerunku i przewagi konkurencyjnej na krajowym i międzynarodowym rynku poprzez doskonalenie zdolności do zapewniania bezpieczeństwa pracy.

Jako najważniejsze korzyści dla zleceniodawcy wynikające z wdrożenia zasad SCC przez podwykonawcę należy wymienić:

 • certyfikowany system SCC zapewnia zleceniodawcę, że zatrudnieni podwykonawcy będą postępować zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
 • dzięki porównywalnym systemom wymagań przy zarządzaniu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy unika się nieporozumień między kontrahentami;
 • istnieje możliwość obniżki kosztów u obu kontrahentów, gdyż wydłużają się okresy bezawaryjnej pracy i tracą rację bytu kosztowne audyty przeprowadzane przez zleceniodawców;
 • zmniejsza się czas przestojów maszyn i urządzeń z winy podwykonawcy;
 • wzrost świadomości znaczenia BHP wśród pracowników prowadzi do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy;
 • wyraźny wzrost bezpieczeństwa prawnego.

Poprawa bezpieczeństwa w obszarze podzlecania prac kontraktowych i redukcja ilości awarii urządzeń stanowi ochronę życia ludzi i otaczającego ich środowiska. To sprawia że certyfikacja SCC jest zaletą nie tylko dla kierownictwa firmy i jej dostawców, ale także dla każdego pracownika i ogółu społeczeństwa.

SCC może zostać wdrożone w dowolnej organizacji/firmie, bez względu na branżę i na wielkość przedsiębiorstwa, a certyfikaty SCC mogą być udzielane w ramach certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 14001, co redukuje koszty związane z certyfikacją.