Samorząd prokuratorski w Polsce

Samorząd prokuratorski w polskiej prokuraturze stanowią organy kolegialne: zgromadzenia prokuratorów, kolegia prokuratur regionalnych, kolegia prokuratur okręgowych oraz Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Struktura samorządu prokuratorskiegoEdytuj

Zgromadzenie prokuratorówEdytuj

W prokuraturze regionalnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z:

 • delegatów prokuratorów prokuratury regionalnej
 • delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych działających na obszarze działania prokuratury regionalnej.

Delegatów prokuratorów prokuratury regionalnej wybiera, w liczbie równej połowie liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, zebranie prokuratorów prokuratury regionalnej. Delegatów prokuratorów prokuratur okręgowych, w liczbie równej jednej trzeciej liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierają zebrania prokuratorów prokuratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów prokuratorów prokuratur rejonowych, w liczbie równej dwóm trzecim liczby prokuratorów prokuratury regionalnej, wybierają zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych. Delegatów wybiera się na okres 4 lat.

Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator regionalny, który zwołuje zgromadzenia prokuratorów z inicjatywy własnej lub Prokuratora Krajowego, kolegium prokuratury regionalnej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia.

Zgromadzenie prokuratorów:

 • wysłuchuje informacji prokuratora regionalnego o działalności prokuratur i pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie
 • wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury regionalnej
 • wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratorów
 • wybiera członków sądów dyscyplinarnych
 • rozpatruje sprawozdania z działalności kolegium prokuratury regionalnej
 • wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora regionalnego lub kolegium prokuratury regionalnej.

Kolegium prokuratury regionalnejEdytuj

W każdej prokuraturze regionalnej działa kolegium prokuratury regionalnej. Kolegium prokuratury regionalnej składa się z:

 • 6 lub 9 członków, wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów
 • w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora regionalnego spośród prokuratorów prokuratury regionalnej oraz prokuratur okręgowych i rejonowych z obszaru działania prokuratury regionalnej.

Kadencja kolegium prokuratury regionalnej trwa 4 lata.

Kolegium prokuratury regionalnej przewodniczy prokurator regionalny, który zwołuje posiedzenia kolegium z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

Kolegium prokuratury regionalnej:

 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur
 • wyraża opinię o kandydatach na prokuratorów prokuratury regionalnej i okręgowej
 • wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury regionalnej i okręgowej
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora regionalnego.

Do 2016 r. włącznie działały kolegia prokuratur apelacyjnych[1].

Kolegium prokuratury okręgowejEdytuj

W każdej prokuraturze okręgowej działa kolegium prokuratury okręgowej. Kolegium prokuratury okręgowej składa się z:

 • 6 lub 9 członków wybieranych w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów prokuratury okręgowej oraz delegatów prokuratorów prokuratur rejonowych
 • w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora okręgowego spośród prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych z obszaru działania prokuratury okręgowej[2].

Kadencja kolegium prokuratury okręgowej trwa 4 lata.

Przewodniczącym kolegium prokuratury okręgowej jest prokurator okręgowy, który zwołuje posiedzenie kolegium z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.

Kolegium prokuratury okręgowej:

 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur
 • wyraża opinię o kandydatach na asesorów prokuratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejonowych
 • wyraża opinię w przedmiocie odwołania prokuratora prokuratury rejonowej
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora okręgowego.

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze GeneralnymEdytuj

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym składa się z:

Wybory prokuratorów wchodzących w skład Krajowej Rady Prokuratorów, wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej przeprowadza się na podstawie regulaminu uchwalonego odpowiednio przez zebranie i zgromadzenie. Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratorów jest Prokurator Generalny.

Krajowa Rada Prokuratorów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a jej kadencja trwa 2 lata.

Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności dotyczących:

 • projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów wytycznych Prokuratora Generalnego
 • stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i asesorów prokuratury
 • okresowych ocen realizacji zadań prokuratury
 • kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy
 • kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ponadto Krajowa Rada Prokuratorów:

 • ustala ogólną liczbę członków sądu dyscyplinarnego oraz wskazuje liczbę członków sądu dyscyplinarnego wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych
 • opiniuje kandydatury członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 21 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599) (uchylona).
 2. Art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2021 r. poz. 66).

Linki zewnętrzneEdytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 9 września 2006. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.