Skały rezydualne

Skały rezydualne (Regolity)skały powstałe przez przekształcenie chemiczne materiału skalnego nagromadzonego w wyniku intensywnego wietrzenia w miejscu trwania procesu. Skały te obok minerałów ilastych zawierają odporne na wietrzenie składniki skał macierzystych. Skały te powstały bez udziału fazy transportu, charakteryzują się składem chemicznym wiążącym je ze skałami macierzystymi oraz brakiem warstwowania. W tej grupie skalnej wyróżnia się trzy charakterystyczne grupy:

Procesy wietrzenia skał i skład utworów rezydualnych zależy od warunków fizycznych i chemicznych środowiska. Wietrzenie na terenach, które mogą mu ulegać doprowadza do powstania gleb typu laterytowego i boksytowego.