Otwórz menu główne

Charakter prawnyEdytuj

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia – nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność (czy, będąc precyzyjnym, wspólność) łączną. Także wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To wspólnicy są przedsiębiorcami i to oni mają firmy (oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę). Spółka cywilna nie może mieć firmy.

Zawierając umowę, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładu, przy czym nie musi to być działalność zarobkowa – dopuszczalne jest np. powołanie spółki w celu wspólnej budowy drogi. Umowa spółki powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych (ad probationem). Istotą spółki cywilnej jest stałość jej składu osobowego, wobec czego wspólnik nie może rozporządzać udziałem w majątku wspólnym ani w jego składnikach (przynajmniej do rozwiązania spółki), utrudnione jest także wystąpienie ze spółki.

Spółka cywilna może być pracodawcą[2]. W sprawach z zakresu prawa pracy ma zdolność sądową i zdolność procesową[3].

Reprezentowanie i umocowanie wspólnikówEdytuj

Każdy ze wspólników jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do prowadzenia spraw spółki. W czynnościach zwykłego zarządu, do momentu kiedy nie ma sprzeciwu chociaż jednego ze wspólników, nie potrzeba uchwały. Każdy może wykonać czynność nagłą, gdyby niewykonanie jej mogło narazić spółkę na niepowetowane straty. Wspólnik jest umocowany do reprezentowania spraw spółki w zakresie w jakim jest upoważniony do prowadzenia jej spraw.

Do osiągnięcia celu spółki zazwyczaj niezbędne jest utworzenie majątku wspólnego, który powstaje z praw wniesionych w postaci wkładów (wniesienie własności rzeczy lub prawa ich używania) oraz z usług wspólników. Domniemywa się, że wkłady wspólników są równe. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie zarówno majątkiem wspólnym, jak i majątkiem indywidualnym. Prawo do udziału w zyskach i obowiązek pokrywania strat mają wszyscy wspólnicy; może on, choć nie musi, zostać skorelowany z wysokością wkładów. Jeżeli zatem umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że udział w zyskach i stratach jest równy. Obowiązek pokrywania strat można wyłączyć w umowie, lecz nie wolno wykluczyć wspólnika od udziału w zyskach (zobacz spółka lwia).

Zakładanie spółki cywilnejEdytuj

W celu zawiązania spółki cywilnej należy dokonać[4]:

 • rejestracji wspólników w CEIDG
 • zawarcia spółki cywilnej
 • zgłoszenia do GUS – w celu uzyskania numeru REGON
 • zgłoszenia do Urzędu Skarbowego – w celu otrzymania numeru NIP
 • opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wysokości wniesionego wkładu)
 • aktualizacji danych wspólników w CEIDG.

Wypowiedzenie wkładuEdytuj

Jeżeli umowa zawarta była na okres nieoznaczony, wspólnik może ze spółki wystąpić poprzez wypowiedzenie swojego wkładu na 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik nie musi zachowywać terminu, w tej sytuacji może wypowiedzieć udział nawet w spółce zawartej na czas oznaczony. Przy wypowiedzeniu wkładu, pozostali wspólnicy zobowiązani są do zwrotu wkładów: w naturze rzeczy oddane do używania, a w pieniądzu sumę wkładu oznaczoną w umowie, a w braku takiego zastrzeżenia – wartość wkładu w chwili wniesienia. Dodatkowo wylicza się i wypłaca wartość w majątku spółki, w jakim uczestniczył w zyskach. Wypowiedzieć udział wspólnika może również jego wierzyciel. Warunki, jakie musi spełnić, aby takie wypowiedzenie było możliwe to:

 • bezskuteczna egzekucja w ciągu ostatnich 6 miesięcy, prowadzona z ruchomości,
 • jest to wierzyciel osobisty,
 • uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub wypowiedzenia udziału.

Termin wypowiedzenia dla wierzyciela osobistego wynosi 3 miesiące, ale jeżeli umowa przewidywała krótszy, to może zostać tu zastosowany.

Rozwiązanie spółkiEdytuj

Spółka z ważnych powodów może zostać rozwiązana przez sąd na żądanie każdego ze wspólników. W takim przypadku spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika. Po rozwiązaniu stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z modyfikacjami: po spłacie długów zwraca się wspólnikom wkłady, a pozostałą część majątku dzieli się według ich udziału w zyskach.

Do dnia 8 stycznia 2009 roku (dzień wejścia w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych) istniał obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Mianowicie, jeżeli w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychody wspólników spółki cywilnej przekraczały sumę, z którą odrębne przepisy wiązały obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) (była to początkowo równowartość 400 tys., potem 800 tys., wreszcie 1,2 mln euro), spółka podlegała wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie wspólnicy spółki cywilnej zostawali wykreśleni z właściwej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Jako że realizacja tego obowiązku była trudna do wyegzekwowania ustawodawca z niego zrezygnował. Przekształcenie takie (podobnie jak przekształcenie w każdą inną spółkę handlową) jest jednak w dalszym ciągu możliwe, pozostawiono je jednak fakultatywnej woli wspólników.

Zalety i wady spółki cywilnejEdytuj

ZaletyEdytuj

 • niski koszt założenia
 • krótki czas założenia spółki
 • prosta umowa spółki (brak notariusza)[4]
 • możliwość połączenia kapitałów wspólników
 • możliwość wyboru formy opodatkowania
 • możliwość korzystania z uproszczonej księgowości

WadyEdytuj

 • osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • skład spółki jest stały – nie można sprzedać swoich udziałów w spółce cywilnej[5]
 • nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania[4]
 • objęcie obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez wspólników.

PrzypisyEdytuj

 1. Por. np. art. 778 kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zob. art. 3 kodeksu pracy (pracodawca nie musi mieć osobowości prawnej, przepis nie stanowi o wymogu posiadania zdolności prawnej) i art. 886 § 2 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Art. 460 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
 4. a b c Rejestracja spółki cywilnej – Kre@tywna Spółka z o.o.. www.kreatywnaspolka.pl, 2018-09-03. [dostęp 2018-09-06].
 5. Zalety i wady różnych form działalności gospodarczej | 6krokow.pl. 6krokow.pl. [dostęp 2017-07-06].

Linki zewnętrzneEdytuj