Ariobarzanes III Eusebes Filoromajos – Inne języki