Henryk z Virneburga (arcybiskup Moguncji) – Inne języki