Międzynarodowy przepływ kapitału: Różnice pomiędzy wersjami

formatowanie, kat.
(formatowanie, kat.)
'''MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW KAPITAŁU'''
 
;'''Międzynarodowy przepływ kapitału''' : pojęciem tym można objąć te wszystkie transakcje kapitałowe dokonane między krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, które powodują zmianę wysokości lub struktury salda należności i zobowiązań danej [[gospodarka narodowa|gospodarki narodowej]] wobec zagranicy, czyli jej pozycji zagranicznej netto.
Transakcje tego typu odnotowywane są w bilansie kapitałowym, tworząc część [[bilans płatniczy|bilansu płatniczego]] określonego kraju.
=='''Przyczyny międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
 
=='''Przyczyny międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
Odnotowane przepływy [[kapitał|kapitału]] mogą wynikać z wielu powodów m.in.:
 
*z zakupu towarów i usług zagranicą
*z tytułu udzielenia lub otrzymania pożyczek zagranicznych, kredytów handlowych i finansowych
*zakładania przedsiębiorstw w jednym kraju przez rezydentów drugiego kraju lub zakupu i sprzedaży zagranicznych papierów wartościowych
=='''Główne kryteria podziału międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
----
 
=='''Główne kryteria podziału międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
*Podział ze względu na podmioty uczestniczące oraz motywy, którymi te podmioty kierują się, dokonując operacji wywozu lub przywozu kapitału z zagranicy:
 
##'''międzynarodowy przepływ kapitału w szerokim znaczeniu''' - zaliczamy do niego transakcje kapitałowe dokonane przez [[bank centralny]], który realizuje cele związane z polityką gospodarczą państwa, a nie z chęci osiągnięcia zysku.
##'''międzynarodowy przepływ kapitału w wąskim znaczeniu''' - definiuje się jako ruch kapitału podejmowany z motywem zysku przez podmioty gospodarcze inne niż bank centralny.
*Podział ze względu na pochodzenie wywożonego kapitału wyróżniamy:
##'''kapitał ze źródeł publicznych''' - agend rządowych, budżetów lokalnych, budżetów [[organizacja międzynarodowa|organizacji międzynarodowych]]. Kredyty udzielane ze źródeł publicznych są preferencyjne i niżej oprocentowane niż kredyty z banków komercyjnych.
::Kredyty udzielane ze źródeł publicznych są preferencyjne i niżej oprocentowane niż kredyty z banków komercyjnych.
##'''kapitał ze źródeł prywatnych''' - przedsiębiorstw, banków komercyjnych,osób prywatnych. Są to wszelkie formy wywozu kapitału.
 
*Podział ze względu na okres, na jaki nastąpił przywóz lub wywóz kapitału wyróżniamy:
##'''przepływy krótkoterminowe''' - jeżeli okres spłaty wywiezionego lub przywiezionego kapitału nie przekracza 1 roku.
##'''przepływy długoterminowe''' - jeżeli okres ten jest dłuższy niż 1 rok.
=='''Podmioty i formy międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
----
 
=='''Podmioty i formy międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
 
Międzynarodowy przepływ kapitału dokonuje się pomiędzy nsp. podmiotami:
==='''Krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami.'''===
 
 
==='''Krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami.'''===
 
 
Odbywa się to technicznie w dwojaki sposób, albo w formie kredytów kupieckich, albo inwestycji bezpośrednich za granicą.
 
*'''inwestycje w postaci fuzji i przejęć''' - dominują w krajach rozwiniętych i
następują najczęściej poprzez nabycie kontrolnego pakietu akcji przez jeden podmiot w drugim (przejęcie), lub wspólną decyzję obu podmiotów o połączeniu (fuzja).
==='''Krajowymi i zagranicznymi bankami'''===
 
 
==='''Krajowymi i zagranicznymi bankami'''===
 
 
Banki jako podmioty wyspecjalizowane w rozdysponowywaniu [[akumulacja|akumulacji]] mogą w istotny sposób wpłynąć na wielkość i strukturę przepływów kapitału w skali międzynarodowej.
 
*finansowane i refinansowane '''kredyty kupieckie''' w formie: kredytów rewolwingowych, jednostkowych kredytów transakcyjnych i linii kredytowych
*'''kredyty finansowe''' - są one przeznaczane w formie pieniężnej przez banki jednego kraju bankom innego kraju, bez formalnego wiązania postawionych do dyspozycji środków z koniecznością zakupu towarów i/lub usług w kraju pożyczkodawcy.
==='''Instytucjami rządowymi'''===
 
==='''Instytucjami rządowymi'''===
 
W drugiej połowie XX w. rozwinął się na dużą skalę przepływ kapitału między instytucjami rządowymi, głównie w krajach rozwiniętych, gdzie pojawiła się nadwyżka "oszczędności".
**'''kredyty państwowe finansowe''' - zwykle są one przeznaczone na finansowanie deficytu bilansu płatniczego lub powiększenie rezerw pieniężnych kraju pożyczkobiorcy. Są to kredyty długoterminowe, a ich uruchomieniem zajmują się banki centralne.
Bank centralny jako podmiot międzynarodowego przepływu kapitału jest zaliczany do instytucji rządowych.
==='''Podmiotami krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi'''===
 
 
==='''Podmiotami krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi'''===
 
 
Międzynarodowe instytucje finansowe odgrywają znaczącą rolę jako organizacje pośredniczące w wywozie kapitału państwowego.
Mobilizują znaczne środki finansowe pochodzące pierwotnie z wkładów udziałowców i redystrubuują je zgodnie ze statutowymi celami na potrzeby tych spośród nich, którzy zgłaszają na nieuzasadnione zapotrzebowanie.
*'''międzynarodowe instytucje finansowe o zasięgu światowym''' : [[Międzynarodowy Fundusz Walutowy]], [[Bank Światowy]], [[Międzynarodowa Korporacja Finansowa]], [[Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju]].
*'''międzynarodowe instytucje finansowe o zasięgu regionalnym''' : [[Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju]], [[Europejski Bank Inwestycyjny]], [[Afrykański Bank Rozwoju]], Międzyamerykański Bank Rozwoju, [[Azjatycki Bank Rozwoju]].
==='''Krajowymi podmiotami i zagranicznymi rynkami [[papier wartościowy|papierów wartościowych]]'''===
 
 
==='''Krajowymi podmiotami i zagranicznymi rynkami [[papier wartościowy|papierów wartościowych]]'''===
 
 
Ważnym źródłem zaopatrywania się w kapitał przez podmioty krajowe są obce rynki kapitałowe. Podstawową metodą mobilizowania oszczędności zagranicznych na obcych rynkach kapitałowych jest emisja papierów wartościowych. Może być uplasowana na tzw. rynku zagranicznym lub na rynku międzynarodowym. Ma ona formę '''zagranicznych inwestycji portfelowych''', czyli lokat kapitału w zagraniczne papiery wartościowe, głównie w akcje i obligacje. Są one podejmowane bardziej w celu uzyskania przychodów z zainwestowanych środków lub zysków kapitałowych, niż w celu sprawowania kontroli lub zarządzania przedsiębiorstwem.
 
*'''lokaty na rynku walutowym''' - to inwestowanie kapitału za granicą w celu wykorzystania istniejących między poszczególnymi państwami różnic w [[stopa procentowa|stopach procentowych]], a także różnic kursowych, co pozwala na osiągnięcie większego zysku niż przez inwestowanie na rynku krajowym.
=='''Motywy przepływu kapitału'''==
 
----
 
=='''Motywy przepływu kapitału'''==
 
*'''Przepływ o charakterze politycznym lub humanitarnym''' - charakteryzuje się chęcią niesienia zagranicy pomocy w postaci subsydiów oraz zwrotnej pomocy gospodarczej lub konieczność wyrównania zagranicy zawinionych na skutek działań wojennych strat i szkód poprzez zapłatę reparacji i odszkodowań.
**różnice stóp procentowych na rynkach pieniężnych
**produkcja dla przedsiębiorstwa macierzystego.
=='''Charakter międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
----
 
=='''Charakter międzynarodowego przepływu kapitału'''==
 
*'''Przepływy autonomiczne''' - są dokonywane przez określone podmioty, niezależnie od innych transakcji w bilansie płatniczym z zamiarem zmiany ich międzynarodowej pozycji wierzycielskiej lub dłużniczej.
*'''Przepływy indukowane''' - obejmują one wszelkie te transakcje, które stanowią pasywne dopasowanie się określonych pozycji w bilansie kapitałowym do transakcji bieżących lub autonomicznych przepływów kapitału.
Przykładem są transakcje dewizowe banku centralnego, podejmowane wskutek nierównowagi w bilansie obrotów bieżących, czy w zakresie autonomicznych przepływów kapitału.
=='''Wpływ międzynarodowego przepływu kapitału na równowagę bilansu płatniczego'''==
 
----
 
=='''Wpływ międzynarodowego przepływu kapitału na równowagę bilansu płatniczego'''==
 
*W warunkach ogólnego zrównoważenia [[bilans płatniczy|bilansów płatniczych]] przepływ kapitału ma charakter destabilizujący. Deficyt pojawia się w kraju, z którego kapitał migruje. Nadwyżka pojawia się w kraju, w którym kapitał się lokuje.
 
*Przy bilansie płatniczym niezrównoważonym przepływ kapitału może mieć charakter zarówno:
 
**'''stabilizujący''' - kapitał musi przepływać z kraju, w którym pojawiła się nadwyżka bilansu płatniczego do kraju, w którym utrzymuje się deficyt.
**'''destabilizujący''' - gdy kapitał przepływa z kraju, w którym utrzymuje się deficyt do kraju, w którym pojawiła się nadwyżka.
=='''Bibliografia'''==
 
 
=='''Bibliografia'''==
 
# J. Świerkocki "Zarys MSG",wyd. PWE 2004
# J. Rymarczyk "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze", wyd. PWE 2006
 
[[Kategoria:?Międzynarodowe stosunki gospodarcze]]