Otwórz menu główne

Zmiany

ort., lit., źródła/przypisy
== Czarna Oksza ==
{{main|Czarna Oksza}}
Przez Kamyk przepływa rzeka Czarna Oksza, druga co do wielkości w gminie Kłobuck. Powierzchnia jej zlewni to 257,8&nbsp;km², obejmuje południowo-wschodnią część gminy Kłobuck. Czarna Oksza wypływa pomiędzy Truskolasami a Golcami, (za wschodnich stoków Garbu Truskolaskiego), płynie równoleżnikowo na wschód przez tereny leśne Grodziska. Tam skręca na północny wschód i koło [[Libidza|Libidzy]] wpływa na teren gminy Kłobuck. Pomiędzy Libidzą a Kamykiem [[dolina]] się zwęża (zbocza są miejscami strome, 20–23 m). Dno doliny jest płaskie, ma szerokość około 0,5&nbsp;km, podmokłe i użytkowane jako łąki. Dorzecze Czarnej Okszy jest asymetryczne,{{Szkoła z lewej strony dopływy są nieliczne (jeden z nich płynący spod Dębowej Góry ma długość 2,5&nbsp;km. Z prawej strony, na terenie Kamyka, do Czarnej Okszy uchodzi duży jej dopływ IV rzędu- Białka<ref name="test"/>.infobox
| nazwa = Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku
| logo =
| logo_grafika =
| zabytek =
| zdjęcie = File:ZSP w Kamyku.jpg
| opis =
| dewiza =
| typ =
| patron = Gen. Józef Bem
| państwo = Polska
| miasto = Kamyk (woj. Śląskie)
| dzień_założenia =
| rok_założenia = 1962
| liczba_uczniów =
| dyrektor =
| wicedyrektor =
| adres = ul. Szkolna 5, Kamyk
| członkostwo =
| mapa =
| stopniN = | minutN = | sekundN =
| stopniE = | minutE = | sekundE =
| kod mapy =
| www =
| commons =
}}
asymetryczne, z lewej strony dopływy są nieliczne (jeden z nich płynący spod Dębowej Góry ma długość 2,5&nbsp;km. Z prawej strony, na terenie Kamyka, do Czarnej Okszy uchodzi duży jej dopływ IV rzędu- Białka<ref name="test"/>.
 
== Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku ==
Instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się [[Kształcenie|kształceniem]] i [[Wychowywanie|wychowaniem]]. Placówka ta koncentruje się również wokół rozwijania umiejętności i zainteresowań swoich [[Uczeń|uczniów]]. Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w instytucji można zdobyć [[Wiedza|wiedzę]] oraz nowe sprawności, co sprawi, że uczący się będą lepiej przygotowani do wyzwań, jakie staną przed nimi podczas kolejnych etapów [[Edukacja|edukacji]].
 
 
=== Historia szkoły ===
Początki Szkoły Podstawowej w [[Kamyk (województwo śląskie)|Kamyku]] sięgają lat powojennych.
Niestety nie zachowały się dokumenty świadczące dokładnie, które to były lata. Następnie od roku '''1950 do 1962''' nauka szkolna odbywała się w dworku , pałacu zabytkowym.
Sprawa [[Budowa|budowy]] [[Szkoła|szkoły]] sięga okresu scalania gruntów [[Wieś|wsi]] Kamyk. Pomiar przeprowadzono w '''1930''' roku, a plan zabudowy wykonany został '''w 1932''' roku. Scalanie nastąpiło na mocy orzeczenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w [[Kielce|Kielcach]] z dnia '''10.08.1932''' roku.
'''29.06.1957''' roku na zebraniu Gromady Kamyk powołano Komitet Budowy Szkoły w Kamyku.
Na plenarnym posiedzeniu Komitetu Rodzicielskiego i Rad Klasowych w dniu '''15.01.1961''' roku przyjęło jednomyślnie uchwałę nadania szkole imienia Generała [[Józef Bem|Józefa Bema]].
Szkoła w Kamyku została przekazana do użytku jako pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego w dniu '''04.11.1962''' roku.
 
Dzieje Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Kamyku rozpoczynają się z dniem, kiedy to uczniowie zaczęli naukę w nowym budynku szkolnym, czyli '''05.11.1962''' roku. Wówczas uczęszczało do placówki 251 uczniów.
Siedmioklasowa szkoła podstawowa nie zaspakajała potrzeb wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych Polski. W związku z tym dnia '''15 lipca 1961''' roku Sejm PRL uchwalił Ustawę „ rozwoju systemu oświaty i wychowania”, która wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w roku '''1967'''. Ustawa ta mówi o tym, że „przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8 ma na celu przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia się i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Powinno ono sprzyjać zacieśnieniu więzi szkolnych z życiem oraz ogólnemu podniesieniu poziomu kultury”.
 
W '''1972''' roku szkoła została zwizytowana, w wyniku której została zaliczona do grupy pięciu szkół bazowych w powiecie kłobuckim.
W tym samym roku zlikwidowano szkołę w Nowej Wsi i od '''01.09''' po raz pierwszy młodzież szkolna zaczęła uczęszczać do szkoły w Kamyku. Była ona dowożona środkami [[PKS]].
Również bardzo ważnym dla historii placówki wydarzeniem była uroczystość oddania Sztandaru Szkoły '''19.01.1975''' roku. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy oraz mieszkańców.
Rok '''1978''' – był pierwszym rokiem nauki w tzw. „Reformie Szkoły 10-letniej”. W klasie I rozpoczynają naukę pierwsi w przyszłości absolwenci 10-letniej szkoły średniej.
 
Rok '''1999''' przyniósł szkole wiele zmian i nowości.
W październiku odbył się apel inauguracyjny z okazji wydania pierwszej gazety redagowanej przez uczniów szkoły, noszącej tytuł „Szkolne oczy”. Zespół redakcyjny liczył 7 osób. <ref>Kronika szkolna lata 1957 – 1999</ref>
 
W roku '''2001''' cała szkoła przyłączyła się do Akcji [[Jurek Owsiak|Jurka Owsiaka]], [[Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy|Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy]].
Inicjatywę rozbudowy szkoły podjęto przy społecznej akceptacji mieszkańców wsi już w roku '''1993'''. Mając na uwadze stworzenie właściwych warunków wychowania i nauczania w kulturze fizycznej grupa działaczy podjęła działania zmierzające do wybudowania hali sportowej. Pomimo podjętych kroków [[Inwestycje|inwestycja]] ta nie doszła do skutku. Dopiero powstanie gimnazjum było argumentem do ponownego podjęcia tego tematu, a więc rozbudowy szkoły o sale lekcyjne, pomieszczenia nowoczesnej kuchni i stołówki oraz sali sportowej z zapleczem.<ref>Kronika szkolna rok 2002</ref>
Bardzo ważnym dla historii szkoły dniem było wmurowywanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod fundamenty nowej części szkoły. Uroczystość odbyła się '''4.06.2003''' roku. Poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał Proboszcz Parafii, a wmurowywania aktu dokonał ówczesny Burmistrz Gminy.
 
Rok szkolny '''2004/2005''' zapisał się w historii szkoły jako przełomowy. Od dnia '''1.09.2004''' na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku utworzony został Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamyku. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole z oddziałem w Nowej Wsi. Oficjalne otwarcie nowej hali sportowej nastąpiło '''23.10.2004 roku.'''<ref>Kronika szkolna rok 2003-2005</ref>
 
W roku '''2006''' roku szkoła otrzymała z funduszy [[Ministerstwo Edukacji Narodowej|Ministerstwa Edukacji Narodowej]] nowoczesną pracownię komputerową.
W czerwcu tego samego roku na zebraniu z rodzicami przegłosowano nadanie imienia, a rodzice zgodzili się ufundować nowy [[Sztandar|sztandar]]. Na wrześniowej sesji Rada Miejska w Kłobucku podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu całemu Zespołowi nowego – starego imienia szkole. Uroczyste nadanie imienia Generała Józefa Bema nastąpiło '''01.10.2006 roku.'''<ref>Kronika szkolna rok 2006</ref>
 
=== Patron szkoły ===
[[Plik:Józef Bem 111.JPG|thumb|right|200px|Józef Bem]][[Patron|Patronem]] szkoły w Kamyku (od roku '''1962''') jest Józef Bem, który urodził się '''14 marca 1794''' roku. Syn Andrzeja i Agnieszki był słaby po urodzeniu, został od razu ochrzczony, nadano mu imiona Zachariasz Józef.
'''20 grudnia 1813''' roku nadano Bemowi Krzyż Kawalerski Legii Honorowej, a miał wówczas tylko dziewiętnaście lat. Dnia '''21 stycznia''' '''1815''' roku Józef Bem zostaje wciągnięty na listę oficerów pierwszej baterii lekkokonnej. Dwudziestopięcioletni, okryty chwałą bohater, wstępował do wojska polskiego w przeświadczeniu, że będzie godnie służyć ojczyźnie. We wrześniu '''1817''' roku Bem powrócił do służy w armii Królestwa Polskiego.
W bitwie pod Ostrołęką Józef Bem został ponownie ranny. Pocisk działowy, rozpryskując się w pobliżu, zabił jego klacz, a odłamek trafił go w bok. Ranny, nie odstąpił od swojej baterii. Jeszcze na placu boju został mianowany pułkownikiem i odznaczony złotym [[Krzyż Virtuti Militari|Krzyżem Virtuti Militari]].
J.Bem wierzył głęboko w Przeznaczenie, „''Co Bóg człowiekowi przeznaczył, człowiek odmienić nie jest w stanie''”.Generał Józef Bem zmarł '''10 grudnia 1850''' na [[Febra|febrę]], mając pięćdziesiąt sześć lat. Oficjalne przyczyny śmierci do dziś budzą wątpliwości. Pogrzeb odbył się tego samego dnia w południe, wedle zwyczajów muzułmańskich.<ref>Popularna encyklopedia powszechna, red. L.Czopek, Kraków 1994</ref>
 
=== Warunki lokalowe ===
Szkoła Podstawowa w Kamyku im. gen. J. Bema liczy 2440m kwadratowych powierzchni użytkowej i jest dobrze zlokalizowana.
Obecnie szkoła posiada dziewięć sal lekcyjnych, trzy pracownie, trzy sale dla przedszkola, bibliotekę z czytelnią, hale sportową, małą salę gimnastyczną, sale do gimnastyki korekcyjnej, świetlicę, gabinet lekarski, logopedii i terapii, pedagoga, nauczycieli wychowania fizycznego, szatnie, stołówkę i blok żywieniowy oraz toalety.
W suterynach budynku znajduje się świetlica, jedna sala dydaktyczna (klasopracownia religii i muzyki), sala do gimnastyki korekcyjnej z siłownią, harcówka oraz kotłownia i pomieszczenia magazynowe.
Następnie na parterze mieści się przedszkole – trzy sale dydaktyczne, szatnie dla maluchów oraz specjalnie dostosowane łazienki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przy przedszkolu znajduje się centrum multimedialne w bibliotece z czytelnią oraz pokój nauczycielski. Dalej sala lekcyjna, portiernia, toalety.
Przy szkole jest boisko do piłki ręcznej, plac zabaw wyposażony w nowoczesne urządzenia i plac strzelniczy do prowadzenia zajęć łuczniczych.<ref>Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 05.11.1979 rok</ref>
 
=== Rada Pedagogiczna ===
[[Rada pedagogiczna]] w Szkole Podstawowej im. gen. J. Bema jest wspólna dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. W roku '''2007''' skład rady to 33 osoby. W radzie działają zespoły stałe lub powoływane doraźnie w związku z określonymi potrzebami.<ref>Kronika szkolna lata - 1980, 2000, 2007</ref>
 
{{Przypisy}}
| sekundE=43
}}
{{commons|Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku}}
 
* [http://kamyk.edu.pl/ Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. Józefa Bema w Kamyku] {{lang|en}}
{{Gmina Kłobuck}}
 
68

edycji